Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3504. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA19 – Parižlje (Matvoz), stran 11413.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 17. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA19 – Parižlje (Matvoz)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema dve manjši parceli znotraj naselja Parižlje. V preteklosti je bil na tem območju v veljavi zazidalni načrt, ki pa je na teh dveh parcelah predvideval gradnjo dveh stanovanjskih hiš, kar pa ni pogodu investitorju. Februarja 2008 pa je Občina Braslovče sprejela Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list, št. 16/08). S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi neurejene prometne in komunalne infrastrukture v Parižljah razveljavila zazidalni načrt ter predpisala za območje Pariželj sanacijski občinski lokacijski načrt (po novem občinski podrobni prostorski načrt). Z njim želi vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno prometno in komunalno opremljenost celotnega naselja.
Hkrati s tem pa sta investitor Dejan Matvoz in Nataša Štalekar, Kodrova 13, 1000 Ljubljana dala pobudo za izdelavo OPPN za njihovi dve parceli in sicer št. 538/413 in 538/414 k.o. Spodnje Gorče. Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč v naselju Parižlje trenutno ne načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje, je občina predlagala da prične s postopkom priprave OPPN samo za navedeni dve parceli.
2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 538/413 in 538/414 k.o. Spodnje Gorče.
Okvirno območje OPPN je veliko 906 m².
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN pridobi investitor sam.
4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 60 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30. dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. člena ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem zagotovi investitor sam.
7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih straneh www.braslovce.si) in ga pošlje MOP.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost