Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3500. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, stran 11404.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07 in 126/07 – ZFPPIPP) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
V Pravilniku o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 79/04, 138/06 in 120/07) se v tretji alineji 2. člena črta beseda »posebne«.
Na koncu četrte alineje se pika nadomesti z vejico in se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– imetnik računa je proračunski uporabnik, ki sredstva računa vodi v svoji poslovni knjigi.«.
2. člen
V drugem stavku drugega odstavka 4. člena se beseda »le« črta ter pred besedilom »na podračun.« doda beseda »neposredno«.
3. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) UJP izda imetniku obračun stroškov na podlagi obračuna stroškov, ki ga za vodenje EZR in posebnega namenskega transakcijskega računa izda Banka Slovenije.
(2) Imetnik stroške iz prejšnjega odstavka plača Banki Slovenije. Plačilo stroškov se izvrši na osnovi direktne obremenitve. V ta namen imetnik podpiše pri UJP posebno izjavo.«.
4. člen
V prvem odstavku 11. člena se beseda »vodenje« nadomesti z besedilom »opravljen plačilni promet«.
V tretjem odstavku se črta beseda »izven« in se pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »ki plačilo izvrši v skladu s prejšnjim odstavkom.«.
5. člen
V 12. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) UJP obvešča zakladnico enotnega zakladniškega računa države o spremembah in stanju na posebnem namenskem transakcijskem računu proračunskega uporabnika državnega proračuna vsak delovni dan, ko je nastala sprememba v stanju sredstev na računu.
(4) UJP najmanj enkrat letno, obvezno pa na zadnji dan koledarskega leta, usklajuje stanja na računih, za vsako valuto posebej, z računovodjo kot ga opredeljuje Pravilnik o vodenju registra posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-30/2008/4
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-1611-0083
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost