Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3495. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, stran 11374.

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06 in 65/06) se v 1. členu za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ta uredba se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81).«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. embalaža in odpadna embalaža je embalaža in odpadna embalaža skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Embalaža so tudi sestavni deli nagrobnih sveč, ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla (v nadaljnjem besedilu: embalaža nagrobnih sveč), nagrobna sveča pa se šteje za embalirano blago;
2. embaler je embaler skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Za embalerja se šteje tudi proizvajalec nagrobnih sveč;
3. proizvajalec embalaže je proizvajalec embalaže skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
4. pridobitelj embalaže je pridobitelj embalaže skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
5. pridobitelj embaliranega blaga je pridobitelj embaliranega blaga skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Za pridobitelja embaliranega blaga se šteje tudi pridobitelj nagrobnih sveč;
6. embalaža, ki ni namenjena embaliranju blaga, so predmeti, ki so oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, in odstranljivi predmeti, ki so prodani, napolnjeni ali oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, če imajo funkcijo embalaže, in so podrobneje določeni v predpisu ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
7. nevarno blago je blago, katerega prodajna embalaža je označena v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
8. dajanje embalaže v promet je dajanje embalaže v promet skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.«.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se beseda »oseba« nadomesti z besedilom »pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka embaler in pridobitelj embaliranega blaga nista zavezanca za plačilo okoljske dajatve:
– za embalažo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno embalažo, šteje za vračljivo embalažo,
– če letna količina embalaže, ki jo da v promet ali sam uporabi, ne presega 15.000 kg in ne gre za embalažo nagrobnih sveč ali embalažo iz plastike iz polimerov iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je embaler ali pridobitelj embaliranega blaga ista oseba, se za letno količino embalaže iz druge alinee prejšnjega odstavka šteje celotna količina embalaže, ki jo proizvede, pridobi ali jo sam uporabi v posameznem letu.«.
4. člen
V 6. členu se v drugem odstavku besedilo »v 2. delu Priloge 1« nadomesti z besedilom »v Prilogi 1«.
5. člen
V 7. členu se na koncu prve in druge alinee prvega odstavka črta vejica in se doda besedilo, ki se glasi »in za nagrobne sveče, ki jih daje v promet v RS,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo predložiti carinskemu organu trimesečni obračun okoljske dajatve elektronsko na obrazcu »Embalaža – OBR«, objavljenem na spletni strani carinskega organa.«.
Šesti odstavek se črta.
6. člen
V 9. členu se v tretjem odstavku besedilo »iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe« spremeni tako, da se glasi »»Embalaža – prijava«, objavljenem na spletni strani carinskega organa.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere mora obračunati in plačevati okoljsko dajatev, ali če iz razlogov, navedenih v tretjem odstavku 5. člena te uredbe, ni več zavezanec za plačilo okoljske dajatve, mora v 15 dneh pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti oziroma plačevanja okoljske dajatve carinskemu organu na obrazcu »Embalaža – prijava« predložiti obvestilo o prenehanju obstoja ali opravljanja dejavnosti oziroma o prenehanju plačevanja okoljske dajatve iz razlogov, navedenih v tretjem odstavku 5. člena te uredbe. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti iz nepredvidenih razlogov pa mora carinskemu organu prijaviti nemudoma na obrazcu »Embalaža – prijava«.«.
7. člen
V 11. členu se v prvem odstavku črta beseda »jih«.
V drugem odstavku se spremeni prvi stavek tako, da se glasi: »Oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) predloži carinskemu organu zahtevek za vračilo okoljske dajatve na obrazcu iz Priloge 4 te uredbe v 120 dneh po poteku meseca, v katerem je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno iz ozemlja RS ali izvoženo iz območja EU.«.
8. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.100 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če kot embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga, in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga:
– v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena te uredbe daje embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v RS brez plačila okoljske dajatve,
– ne sestavi obračuna okoljske dajatve in ga ne predloži carinskemu organu v roku iz drugega odstavka 7. člena te uredbe,
– ne prijavi carinskemu organu v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, začne, spremeni ali preneha,
– ne hrani ali na zahtevo carinskega organa ne predloži dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve v skladu s tretjim odstavkom 11. člena te uredbe.«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.200 eurov do 4.100 eurov«.
9. člen
V 15. členu se v drugem odstavku besedilo »2. delu priloge« nadomesti z besedo »prilogi«.
10. člen
Priloge 1, 2, 3 in 4 nadomestijo z novimi prilogami 1, 2, 3 in 4, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
Priloga 1 se nadomesti s prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe Priloga 1 se nadomesti s prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Obstoječi pridobitelji, uvozniki in embalerji nagrobnih sveč, ki še niso prijavljeni kot zavezanci za plačilo okoljske dajatve v skladu z uredbo, morajo prijaviti svojo dejavnost, s katero so zavezani k obračunavanju in plačevanju okoljske dajatve zaradi nagrobnih sveč, ki jih pridobivajo, uvažajo ali embalirajo, najpozneje do 1. marca 2009, okoljsko dajatev pa morajo obračunati za nagrobne sveče, ki jih dajo v promet po uveljavitvi te uredbe.
Določbe uredbe, ki se nanašajo na plačilo okoljske dajatve zaradi nagrobnih sveč se uporabljajo za nagrobne sveče, ki so dane v promet po 1. januarju 2009.
Do vzpostavitve elektronskega načina poslovanja carinskega organa se za obrazec »Embalaža – OBR« iz petega odstavka 7. člena uredbe uporablja obrazec iz Priloge 2 uredbe in za obrazec »Embalaža – prijava« iz tretjega odstavka 9. člena uredbe se uporablja obrazec iz Priloge 3 uredbe.
12. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 00719-61/2008/11
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2007-2511-0065
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti