Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3492. Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, stran 11347.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega in šestega odstavka 20. člena in za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa preverjanje uhajanja in zajemanje ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, pogoje za vzdrževanje in namestitev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline, pogoje za predelavo ter odstranjevanje zajetih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, pogoje in način pooblaščanja serviserjev in podjetij ter način usposabljanja serviserjev za izvajanje preverjanja uhajanja in zajemanja ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov ter vzdrževanja in namestitve opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline, za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 1497/2007 z dne 18. decembra 2007 o določitvi standardnih zahtev glede preverjanja uhajanja za nepremične protipožarne sisteme, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 333 z dne 19. 12. 2007, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1497/2007/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1516/2007 z dne 19. decembra 2007 o določitvi standardnih zahtev za preverjanje uhajanj pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1516/2007/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 303/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju glede nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 303/2008/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 304/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju glede nepremičnih protipožarnih sistemov in gasilnih aparatov, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Uredba 304/2008/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 305/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema določene fluorirane toplogredne pline iz visokonapetostnih stikalnih mehanizmov, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 17; v nadaljnjem besedilu: Uredba 305/2008/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 306/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema nekatera topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 21; v nadaljnjem besedilu: Uredba 306/2008/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 307/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev za programe usposabljanja in pogojev za vzajemno priznavanje potrdil o usposabljanju za osebje glede klimatskih naprav v nekaterih motornih vozilih, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 25; v nadaljnjem besedilu: Uredba 307/2008/ES), in
– Uredbe Komisije (ES) št. 308/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi obrazca uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Uredba 308/2008/ES),
(2) Ta uredba se uporablja tudi za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L št. 244 z dne 29. 9. 2000, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2037/2000/ES), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 437/2008 z dne 29. maja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta glede prilagoditve oznak KN za nekatere snovi, ki tanjšajo ozonski plašč in mešanice, ki vsebujejo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L št. 140 z dne 30. 5. 2008, str. 9), in
– Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (UL L št. 161 z dne 14. 6. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 842/2006/ES).
(3) Za vprašanja v zvezi s predelavo in odstranjevanjem odpadnih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov in v zvezi s splošnimi pogoji ravnanja z odpadki, ki niso posebej urejeni s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. ozonu škodljive snovi so ozonu škodljive snovi iz Uredbe 2037/2000/ES;
2. fluorirani toplogredni plini so fluorirani toplogredni plini iz Uredbe 842/2006/ES;
3. oprema, ki je začasno zunaj uporabe, je oprema, ki je manj kakor dvanajst mesecev neprekinjeno zunaj uporabe;
4. oprema, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline (v nadaljnjem besedilu: oprema), je:
– nepremična oprema za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke,
– oprema, ki vsebuje topila z vsebnostjo ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu: oprema, ki vsebuje topila),
– vgrajeni gasilni sistem s plini in gasilni aparat,
– visokonapetostni stikalni mehanizem in
– klimatska naprava v motornih vozilih;
5. odpadni izdelki in oprema (v nadaljnjem besedilu: odpadna oprema) je odpadna oprema, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline in se uvršča med odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
6. odpadna oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu (v nadaljnjem besedilu: odpadna oprema iz gospodinjstev), je odpadna električna oprema, ki je v skladu s klasifikacijskim seznamom odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščena med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov;
7. nepremična oprema je oprema, ki se navadno ne premika, ko obratuje;
8. upravljavec opreme je fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki upravlja opremo z vsebnostjo ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
9. upravljavec nepremične opreme je upravljavec opreme, ki upravlja nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in za toplotne črpalke, nepremično opremo, ki vsebuje topila, vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate ali visokonapetostne stikalne mehanizme;
10. namestitev opreme je združitev dveh ali več delov opreme ali tokokrogov, ki vsebujejo ali naj bi vsebovali ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline, zaradi sestave opreme na kraju njene uporabe;
11. vzdrževanje ali servisiranje opreme (v nadaljnjem besedilu: vzdrževanje opreme) so vse dejavnosti, razen zajema in preverjanja uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, zlasti oskrba sistema z ozonu škodljivimi snovmi ali fluoriranimi toplogrednimi plini, odstranitev enega ali več delov tokokroga ali opreme, ponovna sestava dveh ali več delov tokokroga ali opreme in popravilo uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
12. zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov je zbiranje in prehodno skladiščenje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov iz strojev, opreme ali posod;
13. pooblaščeni serviser je fizična oseba, ki v skladu s to uredbo pridobi spričevalo za izvajanje preverjanja uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, zajemanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, vzdrževanja opreme in nameščanja opreme;
14. pooblaščeno podjetje je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v skladu s to uredbo pridobi potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk ali v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih sistemov s plini in gasilnih aparatov;
15. recikliranje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov je ponovna uporaba zajete ozonu škodljive snovi ali zajetega fluoriranega toplogrednega plina na kraju njegovega zajema po osnovnem procesu čiščenja, kakor sta filtriranje in sušenje;
16. predelava je obdelava zajete ozonu škodljive snovi ali zajetega fluoriranega toplogrednega plina do stopnje, ki je v zvezi s kakovostjo ozonu škodljive snovi ali fluoriranega toplogrednega plina zahtevana za novo snov oziroma nov plin;
17. odpadne snovi so ozonu škodljive snovi ali fluorirani toplogredni plini, ki niso namenjeni recikliranju in se uvrščajo med odpadke iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
18. odstranjevanje odpadnih snovi so postopki razgradnje ali uničenja odpadnih ozonu škodljivih snovi ali odpadnih fluoriranih toplogrednih plinov, ki ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje in pri katerih se vsa ozonu škodljiva snov ali ves fluorirani toplogredni plin ali njegov večji del trajno spremeni ali razgradi v eno ali več obstojnih snovi, ki niso ozonu škodljive snovi ali fluorirani toplogredni plini;
19. posoda je izdelek, ki je namenjen predvsem prevozu ali skladiščenju ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
20. distributer ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu: distributer) je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki končnemu uporabniku v okviru izvajanja svoje dejavnosti dobavlja ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline za proizvodnjo opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline, ter za vzdrževanje ali namestitev te opreme.
II. SPLOŠNE ZAHTEVE V ZVEZI Z RAVNANJEM Z OPREMO
3. člen
(prepoved izpuščanja v zrak in obveznost zajema)
(1) Ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline je pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme prepovedano izpuščati v zrak.
(2) Pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme se morajo ozonu škodljive snovi in fluorirani toplogredni plini, preden se predelajo ali odstranijo, zajemati zato, da se reciklirajo na kraju samem ali skladiščijo v posodah.
4. člen
(ravnanje z drugo opremo)
Ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline v opremi, ki ni oprema po tej uredbi, je treba pri njeni namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju zajemati tako, da se reciklirajo na kraju samem ali skladiščijo, preden se predelajo ali odstranijo, če je to tehnično izvedljivo.
III. PRIJAVA OPREME
5. člen
(prijava opreme)
(1) Upravljavec opreme mora nepremično opremo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme.
(2) Oblika in vsebina prijave, ki ju mora upravljavec opreme iz prejšnjega odstavka v pisni ali elektronski obliki predložiti ministrstvu, sta določeni na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh ministrstva.
(3) Upravljavec opreme mora ministrstvo najpozneje v enem mesecu obvestiti o vseh spremembah podatkov iz prijave iz prejšnjega odstavka.
IV. PREVERJANJE UHAJANJA
6. člen
(obveznost preverjanja uhajanja)
(1) Upravljavec opreme mora v skladu z Uredbo 2037/2000/ES in Uredbo 842/2006/ES preverjati uhajanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu: preverjanje uhajanja) za:
– nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in za toplotne črpalke in
– vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate.
(2) Upravljavec opreme iz prejšnjega odstavka mora za vsako preverjanje uhajanja od izvajalca preverjanja uhajanja pridobiti potrdilo o opravljenem preverjanju uhajanja.
(3) Obveznost preverjanja uhajanja iz prejšnjega odstavka velja za nepremično opremo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe, in za novo opremo takoj po začetku uporabe.
(4) Oblika in vsebina potrdila o opravljenem preverjanju uhajanja sta določeni na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
(5) Upravljavec opreme mora potrdila o preverjanju uhajanja hraniti najmanj tri leta po preverjanju uhajanja.
7. člen
(način preverjanja uhajanja)
(1) Postopke preverjanja uhajanja je treba izvajati v skladu s standardnimi zahtevami iz Uredbe 1516/2007/ES, če je to preverjanje uhajanja pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo in pri toplotnih črpalkah, in v skladu s standardnimi zahtevami iz Uredbe 1497/2007/ES, če je to preverjanje uhajanja iz vgrajenih gasilnih sistemov s plini in iz gasilnih aparatov.
(2) Upravljavec opreme iz prejšnjega člena mora v zvezi s preverjanjem uhajanja voditi evidence o opremi v skladu z 2. členom Uredbe 1516/2007/ES, če je to nepremična oprema za hlajenje in klimatizacijo ali toplotna črpalka, in evidenco sistema v skladu z 2. členom Uredbe 1497/2007/ES, če je to vgrajeni gasilni sistem s plini in gasilni aparati.
(3) Če preverjanje uhajanja pri upravljavcu opreme opravljajo pri njem zaposleni pooblaščeni serviserji, mora upravljavec opreme zagotoviti preverjanje uhajanja v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) Določbe Uredbe 1516/2007/ES in Uredbe 1497/2007/ES, ki veljajo za postopke preverjanja uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov, se za postopke preverjanja uhajanja iz prvega odstavka tega člena in za vodenje evidence o opremi in evidence sistema iz drugega odstavka tega člena smiselno uporabljajo tudi za ozonu škodljive snovi.
V. ZAJEMANJE
8. člen
(obveznost zajemanja)
(1) Upravljavec nepremične opreme mora zagotoviti zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov za:
– nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in za toplotne črpalke,
– nepremično opremo, ki vsebuje topila,
– vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate in
– visokonapetostne stikalne mehanizme.
(2) Obveznost zajemanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov iz prejšnjega odstavka velja za nepremično opremo, ki obratuje ali je zunaj uporabe.
(3) Zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov mora zagotoviti tudi oseba, ki kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik v okviru izvajanja svoje dejavnosti popravlja, vzdržuje, razgrajuje ali odstranjuje (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec opreme):
– nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in toplotne črpalke,
– nepremično opremo, ki vsebuje topila,
– vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate,
– visokonapetostne stikalne mehanizme,
– klimatske naprave v motornih vozilih.
9. člen
(zajem iz opreme, ki ni v uporabi)
(1) Upravljavec nepremične opreme mora za opremo, ki je zunaj uporabe več kakor 12 mesecev in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, zagotoviti zajem vse količine ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih ta oprema vsebuje, in pridobiti potrdilo o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov.
(2) Oblika in vsebina potrdila o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov iz prejšnjega odstavka sta določeni na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh ministrstva.
10. člen
(vodenje evidence o zajemu)
(1) Upravljavec nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, in vzdrževalec opreme morata voditi evidenco o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, o njihovem recikliranju ter o oddaji v predelavo in odstranjevanje.
(2) Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi evidenčni listi o oddaji zajetih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Oblika in vsebina evidence o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov sta določeni na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh ministrstva.
11. člen
(letno poročanje o polnjenju in zajemu)
(1) Upravljavec nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, in vzdrževalec opreme morata ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti letno poročilo o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.
(2) Sestavni del letnega poročila o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov so tudi podatki iz evidenčnih listov o oddaji odpadnih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinih v predelavo in odstranjevanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Obliko letnega poročila o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
(4) Upravljavcu nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, in vzdrževalcu opreme kot povzročitelju odpadnih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov ni treba poročati ministrstvu o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(5) Upravljavec nepremične opreme in vzdrževalec opreme morata pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo poslati podatke o pooblaščenih serviserjih, ki pri njima opravljajo zajem ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov.
VI. STORITVE POOBLAŠČENIH SERVISERJEV IN PODJETIJ
12. člen
(obvezna uporaba storitev pooblaščenih oseb)
(1) Upravljavec opreme mora zagotoviti, da preverjanje uhajanja iz 6. člena te uredbe, vzdrževanje nepremične opreme in zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov iz 8. in 9. člena te uredbe opravljajo zaposleni, ki so pooblaščeni serviserji, če gre za:
– nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in toplotne črpalke in
– vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate.
(2) Če za upravljavca opreme preverjanje uhajanja, vzdrževanje nepremične opreme ali zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov opravlja druga pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora upravljavec te opreme zagotoviti, da to opravi pooblaščeno podjetje.
(3) Vzdrževalec opreme mora zagotoviti, da zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov opravlja pooblaščeni serviser.
(4) Proizvajalec, uvoznik ali pridobitelj nepremične opreme mora zagotoviti, da namestitev opreme iz prvega odstavka tega člena opravi pooblaščeni serviser.
(5) Če namestitev nepremične opreme iz prvega odstavka tega člena opravlja v imenu proizvajalca, uvoznika ali pridobitelja druga pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora proizvajalec, uvoznik ali pridobitelj te nepremične opreme zagotoviti, da to opravi pooblaščeno podjetje.
(6) Distributer mora zagotoviti, da dobavo ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov končnim uporabnikom opravlja pooblaščeni serviser.
(7) Distributer lahko dobavlja ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline upravljavcem opreme iz 5. člena te uredbe, proizvajalcem opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline, vzdrževalcem opreme in pooblaščenim podjetjem iz 13. člena te uredbe.
VII. POOBLAŠČENO PODJETJE
13. člen
(pogoji za pooblaščeno podjetje)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik pridobi potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk ali za vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih sistemov s plini in gasilnih aparatov na podlagi vloge, ki jo vloži pri ministrstvu in iz katere mora biti razvidno, da:
1. ima registrirano dejavnost vzdrževanja opreme,
2. izpolnjuje tehnične pogoje za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini,
3. ima zaposlene enega ali več pooblaščenih serviserjev, ki imajo spričevala o uspešno zaključenem programu usposabljanja serviserjev iz 16. člena te uredbe za tisto vrsto opreme, katero vzdržuje oziroma namešča.
(2) Ministrstvo izbriše pooblaščeno podjetje iz evidence pooblaščenih podjetij iz prejšnjega odstavka z odločbo o izbrisu, če:
– je pooblaščeno podjetje prijavilo namero o prenehanju izvajanja dejavnosti vzdrževanja in namestitve opreme ali
– ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega odstavka za vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka ali
– na podlagi pregleda letnih poročil o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov iz 11. člena te uredbe ni dokazil, da je pooblaščeno podjetje v zadnjih treh letih opravljalo vzdrževanje ali namestitev opreme, ali
– ne izvaja ukrepov, ki mu jih je pristojni inšpekcijski organ odredil zaradi nepravilnega ravnanja z ozonu škodljivimi snovmi ali fluoriranimi toplogrednimi plini.
(3) V primerih iz druge in četrte alinee prejšnjega odstavka se izbris iz evidence pooblaščenih podjetij iz prvega odstavka tega člena opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpekcijskega organa.
(4) Pooblaščeno podjetje mora ministrstvo najpozneje v enem mesecu obvestiti o vseh spremembah podatkov o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
(izpolnjevanje tehničnih pogojev za pooblaščeno podjetje)
(1) Pooblaščeno podjetje izpolnjuje tehnične pogoje iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če razpolaga z:
– opremo za zajemanje ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov in
– opremo za skladiščenje ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov in
– merilnimi instrumenti za ugotavljanje uhajanja ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme.
(2) Če pooblaščeno podjetje tudi reciklira ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline, mora za izpolnjevanje tehničnih pogojev iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena razpolagati tudi z opremo za recikliranje ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov.
(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora k vlogi za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk ali k vlogi za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih sistemov s plini in gasilnih aparatov priložiti seznam opreme iz prvega in drugega odstavka tega člena, s katero upravljajo.
15. člen
(obveznosti pooblaščenega podjetja)
(1) Pooblaščeno podjetje mora zagotoviti, da:
– so osebe, ki nameščajo opremo, in upravljavci opreme, za katere vzdržuje opremo in opravlja preverjanje uhajanja, seznanjene s podatki o pri njem zaposlenih pooblaščenih serviserjih, ki izvajajo te storitve,
– pri njem zaposleni pooblaščeni serviserji opravljajo preverjanje uhajanja v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe.
(2) Pooblaščeno podjetje mora o izvedenem preverjanju uhajanja upravljavcu opreme izdati potrdilo o preverjanju uhajanja v skladu s 6. členom te uredbe, na katerem so navedeni podatki o pooblaščenem serviserju, ki je v imenu pooblaščenega podjetja opravil preverjanje uhajanja.
(3) Pooblaščeno podjetje mora o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, ki ni v uporabi, upravljavcu opreme izdati potrdilo o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z 9. členom te uredbe, na katerem so navedeni podatki o pooblaščenem serviserju, ki je v imenu pooblaščenega podjetja opravil zajem ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov.
(4) Pooblaščeno podjetje mora voditi evidenco o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z 10. členom te uredbe.
(5) Pooblaščeno podjetje mora poročati ministrstvu o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z 11. členom te uredbe.
(6) Pooblaščenemu podjetju kot povzročitelju odpadnih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov ni treba poročati ministrstvu v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
VIII. POOBLAŠČENI SERVISER
16. člen
(pooblaščeni serviser)
(1) Pooblaščeni serviser mora o uspešno končanem programu usposabljanja za pridobitev ustreznega znanja za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja serviserjev) imeti spričevalo.
(2) Spričevala o uspešno končanem programu usposabljanja serviserjev se izdajajo posebej za:
– namestitev in vzdrževanje nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in za toplotne črpalke ter za preverjanje uhajanja in za zajem na tej opremi v skladu z Uredbo 303/2008/ES,
– zajem topil v skladu z Uredbo 306/2008/ES,
– namestitev in vzdrževanje vgrajenih gasilnih sistemov s plini in gasilnih aparatov, preverjanje uhajanja in zajem na tej opremi v skladu z Uredbo 304/2008/ES,
– zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri visokonapetostnih stikalnih mehanizmih v skladu z Uredbo 305/2008/ES in
– zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri klimatskih napravah v motornih vozilih v skladu z Uredbo 307/2008/ES.
(3) Glede na zahtevnost usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini se v skladu z Uredbo 303/2008/ES spričevala o uspešno končanem programu usposabljanja serviserjev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke izdajajo za štiri smeri usposabljanja pooblaščenih serviserjev opreme.
(4) Za pooblaščenega serviserja se šteje tudi oseba, ki je pridobila spričevalo o končanem programu usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznega znanja za ravnanje s fluoriranimi toplogrednimi plini v drugi državi članici Evropske unije v skladu z Uredbo 842/2006/ES.
17. člen
(postopki usposabljanja pooblaščenih serviserjev)
(1) Usposabljanje za pridobitev ustreznega znanja za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje.
(2) Področje usposabljanja serviserjev za posamezno vrsto opreme iz 4. točke 2. člena te uredbe zajema postopke za preverjanje uhajanja in zajemanja fluoriranih toplogrednih plinov, ki so določeni v uredbah Komisije iz prvega odstavka 1. člena te uredbe.
(3) Za usposabljanje serviserjev za preverjanje uhajanja in zajemanja ozonu škodljivih snovi pri posamezni vrsti opreme iz 4. točke 2. člena te uredbe se uporabljajo postopki iz prejšnjega odstavka.
18. člen
(usposabljanje in preverjanje znanja serviserjev)
(1) Usposabljanje in preverjanje znanja serviserjev zagotavlja ministrstvo.
(2) Ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje:
– izvaja preverjanje znanja serviserjev,
– izdaja spričevala o uspešno končanem programu usposabljanja serviserjev,
– vodi evidenco o izdanih spričevalih o uspešno končanem programu usposabljanja serviserjev in evidenco o pooblaščenih serviserjih,
– vodi evidenco oseb, ki izvajajo program usposabljanja serviserjev,
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev oseb, ki izvajajo program usposabljanja serviserjev,
– vodi evidenco učnih mest za usposabljanje serviserjev in
– opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem programa usposabljanja serviserjev.
19. člen
(izpolnjevanje pogojev za izvajanje programa usposabljanja serviserjev)
Oseba, ki izvaja program usposabljanja serviserjev, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je gospodarska družba ali zavod;
2. razpolaga s prostori za usposabljanje serviserjev;
3. razpolaga z demonstracijsko opremo za usposabljanje serviserjev;
4. ima reference iz usposabljanja serviserjev na enem od področij usposabljanja iz drugega odstavka 16. člena te uredbe ali na področju vzdrževanja druge električne ali elektronske opreme;
5. ima reference iz preverjanja znanja po končanem usposabljanju serviserjev na enem od področij usposabljanja iz drugega odstavka 16. člena te uredbe ali na področju vzdrževanja druge električne ali elektronske opreme;
6. ima za vsako področje programa usposabljanja iz drugega odstavka 16. člena te uredbe, ki ga izvaja, zaposlene ali s pogodbo o sodelovanju povezane najmanj štiri osebe, ki imajo reference na področju izobraževanja, usposabljanja ali načrtovanja za opremo iz področja programa usposabljanja, ki ga izvaja.
20. člen
(izbira oseb za izvajanje programa usposabljanja serviserjev)
(1) Osebe, ki izvajajo program usposabljanja serviserjev, ministrstvo izbere na podlagi javnega poziva k sodelovanju pri izvajanju programa usposabljanja serviserjev.
(2) Vloga na javni poziv iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o vlagatelju in navedbo o vrsti, področju in obsegu izvajanja usposabljanja serviserjev. K vlogi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2. in 3. točke prejšnjega člena in dokazila o referencah iz 4. točke prejšnjega člena, ki jih imajo pri vlagatelju zaposlene osebe ali s pogodbo o sodelovanju povezane osebe.
21. člen
(izvajanje programa usposabljanja serviserjev)
(1) Ministrstvo izbere osebe za izvajanje programa usposabljanja serviserjev za nedoločen čas.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da za posamezno področje programa usposabljanja serviserjev iz drugega odstavka 16. člena te uredbe ni dovolj učnih mest, javni poziv k sodelovanju pri izvajanju programa usposabljanja serviserjev ponovi.
22. člen
(kritje stroškov usposabljanja in preverjanja znanja serviserjev)
(1) Stroške usposabljanja seviserjev krijejo kandidati za pooblaščenega serviserja, in sicer neposredno izvajalcu programa usposabljanja serviserjev.
(2) Stroške preverjanja znanja serviserjev, izdaje spričeval o uspešno končanem programu usposabljanja serviserjev, vodenje evidenc iz drugega odstavka 18. člena te uredbe, izbire oseb za izvajanje programa usposabljanja serviserjev in strokovnega nadzora nad izvajanjem programa usposabljanja serviserjev krije ministrstvo.
23. člen
(evidenca izvajalcev programa usposabljanja serviserjev)
(1) Za preverjanje uhajanja in zajemanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov ter za vzdrževanje in namestitev opreme vodi ministrstvo evidenco izvajalcev programa usposabljanja serviserjev.
(2) Evidenca izvajalcev programa usposabljanja serviserjev vsebuje podatke o:
1. imenu in sedežu osebe,
2. vrsti, področju in obsegu izvajanja programa usposabljanja serviserjev.
24. člen
(predpis ministra)
Minister, pristojen za okolje, določi v skladu z zakonom o varstvu okolja in z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, sestavine programa usposabljanja serviserjev, obseg in postopek preverjanja znanja serviserjev, obliko in vsebino spričevala o končanem programu usposabljanja serviserjev, reševanje pritožb kandidatov za pooblaščenega serviserja, način poročanja izvajalca usposabljanja serviserjev o izvajanju programa usposabljanja serviserjev, vodenje evidence o izdanih spričevalih o uspešno končanem programu usposabljanja serviserjev in vodenje evidence o pooblaščenih serviserjih.
IX. EVIDENCA O POOBLAŠČENIH PODJETJIH
25. člen
(evidenca o pooblaščenih podjetjih)
(1) Ministrstvo vodi evidenco o pooblaščenih podjetjih iz 13. člena te uredbe.
(2) V evidenci pooblaščenih podjetij ministrstvo poleg podatkov o pooblaščenem podjetju vodi tudi evidenčno številko pooblaščenega podjetja ter podatke o pooblaščenih serviserjih, ki za pooblaščeno podjetje opravljajo storitve, vključno s podatki o pridobljenih spričevalih o uspešno končanem programu usposabljanja serviserjev.
X. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA PREDELAVO IN ODSTRANJEVANJE
26. člen
(obveznosti v zvezi z oddajo v predelavo ali odstranjevanje)
Upravljavec nepremične opreme, vzdrževalec opreme ter pooblaščeno podjetje morajo zajete odpadne ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline oddati predelovalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v odstranitev.
27. člen
(okoljevarstveno dovoljenje)
(1) Predelovalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov lahko začne predelavo teh snovi oziroma plinov, ko pridobi okoljevarstvene dovoljenje ministrstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov lahko začne odstranjevati te snovi oziroma pline, ko pridobi okoljevarstveno dovoljenje ministrstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Predelovalec in odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov morata voditi evidenco o predelanih ali odstranjenih odpadnih ozonu škodljivih snoveh in fluoriranih toplogrednih plinih v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(4) Ne glede na količine predelanih ali odstranjenih odpadnih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov morata predelovalec in odstranjevalec iz prejšnjega odstavka posredovati ministrstvu poročilo o predelavi oziroma odstranjevanju ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo koledarsko leto v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta.
(5) Obliko poročila iz prejšnjega odstavka objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
XI. POROČANJE KOMISIJI
28. člen
(poročanje Evropski Komisiji)
Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo o svojem programu usposabljanja in podeljevanja spričeval za opravljanje dejavnosti iz 1. točke 5. člena Uredbe 842/2006/ES v skladu z Uredbo 308/2008/ES.
XII. NADZOR
29. člen
(pristojni inšpektorji)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prepovedjo iz prvega odstavka 3. člena te uredbe pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme izpušča v zrak ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline,
– v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena te uredbe pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov ne zajema zato, da se reciklirajo na kraju samem ali skladiščijo v posodah, preden se predelajo ali odstranijo,
– v nasprotju s 4. členom te uredbe ne zagotovi zajema ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, pri namestitvi, vzdrževanju, obratovanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme, ki ni oprema po tej uredbi, če so v njej ozonu škodljive snovi ali fluorirani toplogredni plini,
– ne prijavi ministrstvu nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne obvesti ministrstva o vseh spremembah podatkov iz prijave v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne pridobi potrdila o opravljenem preverjanju uhajanja za opremo, za katero je treba v skladu z Uredbo 2037/2000/ES ali Uredbo 842/2006/ES izvajati preverjanje uhajanja, v skladu z drugim odstavkom 6. člena te uredbe,
– ne hrani potrdil o preverjanju uhajanja najmanj tri leta po preverjanju uhajanja v skladu s petim odstavkom 6. člena te uredbe,
– ne zagotovi preverjanja uhajanja v skladu s standardnimi zahtevami iz Uredbe 1516/2007/ES, če je to preverjanje uhajanja pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo in pri toplotnih črpalkah, in v skladu s standardnimi zahtevami iz Uredbe 1497/2007/ES, če je to preverjanje uhajanja iz vgrajenih gasilnih sistemov s plini in gasilnih aparatov, v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne vodi evidence o opremi v skladu z 2. členom Uredbe 1516/2007/ES, če je to nepremična oprema za hlajenje in klimatizacijo in toplotne črpalke, in evidenco sistema v skladu z 2. členom Uredbe 1497/2007/ES, če so to vgrajeni gasilni sistemi s plini in gasilni aparati, v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da se opravlja preverjanje uhajanja v skladu s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe, če preverjanje uhajanja opravljajo pri upravljavcu opreme zaposleni pooblaščeni serviserji,
– ne zagotovi zajemanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov pri opremi iz prvega odstavka 8. člena te uredbe,
– ne zagotovi v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe za opremo, ki je zunaj uporabe več kakor 12 mesecev in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, zajema vse količine ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih ta oprema vsebuje, ali ne pridobi potrdila o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov,
– ne vodi evidence o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, njihovem recikliranju in o oddaji v predelavo in odstranjevanje v skladu s prvim odstavkom 10. člena te uredbe,
– ne predloži letnega poročila o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s prvim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne pošlje pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo podatkov o pooblaščenih serviserjih, ki pri njem opravljajo zajem ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, v skladu s petim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da za nepremično opremo opravlja preverjanje uhajanja, vzdrževanje nepremične opreme in zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov pri njem zaposleni pooblaščeni serviser v skladu s prvim odstavkom 12. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da opravlja preverjanje uhajanja, vzdrževanje nepremične opreme ali zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov pooblaščeno podjetje v skladu z drugim odstavkom 12. člena te uredbe,
– ne odda zajetih odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov predelovalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v odstranitev v skladu s 26. členom te uredbe,
– ne prijavi obstoječe opreme, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, v skladu s prvim odstavkom 31. člena te uredbe najpozneje šest mesecev po uveljavitvi te uredbe.
(2) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje vzdrževalec opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi zajemanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe,
– ne vodi evidence o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, njihovem recikliranju in o oddaji v predelavo in odstranjevanje v skladu s prvim odstavkom 10. člena te uredbe,
– ne predloži letnega poročila o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s prvim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne pošlje pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo podatkov o pooblaščenih serviserjih, ki pri njem opravljajo zajem ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, v skladu s petim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov opravlja pooblaščeni serviser v skladu s tretjim odstavkom 12. člena te uredbe,
– ne odda zajetih odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov predelovalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v odstranitev v skladu s 26. členom te uredbe.
(3) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje proizvajalec, uvoznik ali pridobitelj nepremične opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da namestitev te opreme opravi pooblaščeni serviser v skladu s četrtim odstavkom 12. člena te uredbe.
– ne zagotovi, da namestitev nepremične opreme opravi v imenu proizvajalca, uvoznika ali pridobitelja pooblaščeno podjetje v skladu s petim odstavkom 12. člena te uredbe.
(4) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje distributer, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da dobavo ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov opravi pooblaščeni serviser v skladu s šestim odstavkom 12. člena te uredbe,
– v nasprotju s sedmim odstavkom 12. člena te uredbe dobavlja ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline osebam, ki niso upravljavci opreme iz 5. člena te uredbe, proizvajalci opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline osebe, vzdrževalci opreme ali pooblaščena podjetja iz 13. člena te uredbe.
(5) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pooblaščeno podjetje, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da so v skladu s prvo alineo prvega odstavka 15. člena te uredbe osebe, ki jim namešča opremo, in upravljavci opreme, za katere vzdržuje opremo in opravlja preverjanje uhajanja, seznanjene z imeni in priimki pri njem zaposlenih pooblaščenih serviserjev, ki izvajajo te storitve,
– ne zagotovi, da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 15. člena te uredbe pri njem zaposleni pooblaščeni serviserji opravljajo preverjanje uhajanja v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne izda o izvedenem preverjanju uhajanja upravljavcu opreme potrdila o preverjanju uhajanja v skladu z drugim odstavkom 15. člena te uredbe,
– ne izda o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov upravljavcu opreme potrdila o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s tretjim odstavkom 15. člena te uredbe,
– ne vodi evidence o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s četrtim odstavkom 15. člena te uredbe,
– ne poroča ministrstvu o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s petim odstavkom 15. člena te uredbe.
(6) Z globo od 4.000 eurov do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki predeluje ali odstranjuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 27. člena te uredbe kot predelovalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov začne predelavo, ne da bi pridobil okoljevarstveno dovoljenje,
– v nasprotju z drugim odstavkom 27. člena te uredbe kot odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov začne odstranjevati, ne da bi pridobil okoljevarstveno dovoljenje,
– ne vodi evidence kot predelovalec ali odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s tretjim odstavkom 27. člena te uredbe,
– ne posreduje ministrstvu letnega poročila o predelavi oziroma odstranjevanju ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s četrtim odstavkom 27. člena te uredbe.
(7) Z globo od 300 eurov do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje fizična oseba, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena te uredbe pri obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme izpušča v zrak ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline,
– v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena te uredbe pri razgradnji ali odstranjevanju opreme ne zagotovi zajemanja ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov,
– ne zagotovi za opremo, ki ne obratuje več kakor 12 mesecev, preverjanja uhajanja v skladu s 6. in 7. členom te uredbe ali najpozneje eno leto po prenehanju njenega obratovanja zajema vse količine ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih ta oprema vsebuje, ali ne pridobi potrdila o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe.
(8) Z globo od 1300 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega do šestega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba:
– upravljavca opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
– vzdrževalca opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
– proizvajalca, uvoznika, pridobitelja nepremične opreme,
– distributerja,
– pooblaščenega podjetja,
– predelovalca odpadnih ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov in odstranjevalca odpadnih ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(prijava obstoječe opreme)
(1) Upravljavci obstoječe opreme, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, morajo to opremo prijaviti ministrstvu najpozneje šest mesecev po uveljavitvi te uredbe.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka obstoječe opreme, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi, ni treba prijaviti, če jo je upravljavec opreme prijavil v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Uradni list RS, št. 42/03 in 41/04 – ZVO-1).
32. člen
(vpis v evidenco pooblaščenih podjetij)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima kot vzdrževalec opreme veljavno potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadnih ozonu škodljivih snovi v skladu s 13. in 14. členom Pravilnika o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Uradni list RS, št. 42/03 in 41/04 – ZVO-1), mora pridobiti potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij do izteka veljavnosti tega potrdila oziroma najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadnih ozonu škodljivih snovi, izdano v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Uradni list RS, št. 42/03 in 41/04 – ZVO-1), velja za potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij do izteka veljavnosti tega potrdila oziroma najpozneje do 31. decembra 2010.
33. člen
(dokazila o usposobljenosti serviserjev opreme)
(1) Ne glede na določbe 16. do 24. člena te uredbe se do 1. julija 2009 za usposabljanje in izpopolnjevanje serviserjev opreme ter za izdajo dokazila o končanem programu usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi uporabljajo določbe 15. člena Pravilnika o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Uradni list RS, št. 42/03 in 41/04 – ZVO-1).
(2) Fizična oseba, ki je kot serviser opreme do uveljavitve te uredbe pridobila ali do 1. julija 2009 pridobi dokazilo, da je v skladu s 15. členom Pravilnika o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Uradni list RS, št. 42/03 in 41/04 – ZVO-1), končala program usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi, mora pridobiti spričevalo o uspešno končanem programu usposabljanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini najpozneje do 31. decembra 2010.
34. člen
(letno poročanje)
Letno poročilo iz prvega odstavka 11. člena te uredbe o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov je treba prvič poslati ministrstvu do 31. marca 2009 za leto 2008.
35. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Uradni list RS, št. 42/03 in 41/04 – ZVO-1), razen določb 15. člena, ki prenehajo veljati 1. julija 2009.
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določbe prvega odstavka 16. člena te uredbe, ki začne veljati 1. julija 2009.
Št. 00719-59/2008/9
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2006-2511-0031
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost