Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3491. Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, stran 11339.

Na podlagi petega in šestega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) ter za izvrševanje 72. člena in drugega odstavka 184. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2000/59/ES z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L št. 332 z dne 28. 12. 2000, str. 81; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/59/ES), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/71/ES z dne 13. decembra 2007 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L št. 329 z dne 14. 12. 2007, str. 33), določa pravila ravnanja za zmanjšanje nezakonitega odmetavanja ladijskih odpadkov in ostankov tovora v morje z zagotavljanjem pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter s tem izboljšanje varstva morskega okolja.
2. člen
(uporaba)
Ta uredba se uporablja za:
1. vse ladje ne glede na njihovo zastavo, ki priplujejo ali se nahajajo v pristaniščih Republike Slovenije, razen vojaških ladij ter pomožnih ali drugih ladij v državni lasti, če se uporabljajo za nekomercialne namene, in
2. vsa pristanišča Republike Slovenije.
3. člen
(izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. ladja je vsako morsko plovilo in plavajoča naprava, vključno s plovili za rekreacijo in ribiškimi plovili;
2. MARPOL 73/78 je Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, spremenjeno s Protokolom 1978 (Uradni list SFRJ, št. 2/85 – MP), ki se nanaša na njeno obnovljeno verzijo;
3. ladijski odpadki so vsi odpadki, vključno s komunalno odpadno vodo in živalskimi stranskimi proizvodi ter ostanki, ki niso ostanki tovora, ki nastanejo med plovbo ladje v skladu s prilogami I, IV, V in VI MARPOL 73/78, in odpadki, povezani s tovorom v skladu z navodili za izvajanje Priloge V MARPOL 73/78;
4. ostanki tovora so ostanki kakršnegakoli tovora na ladji, v prostoru za tovor ali v tankih, ki ostanejo po končanem razkladanju in čiščenju ter vključujejo ostanke in razlitja pri nakladanju ali razkladanju;
5. pristanišče sta vodni in priobalni prostor v skladu z zakonikom, ki ureja pomorstvo;
6. koprsko tovorno pristanišče je območje koprskega tovornega pristanišča, določenega v zakoniku, ki ureja pomorstvo, vključno z območjem njegovega sidrišča;
7. pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora so pritrjene, plavajoče ali premične naprave, ki lahko sprejmejo ladijske odpadke ali ostanke tovora;
8. upravljavec pristanišča je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki upravlja pristanišče v skladu z zakonikom, ki ureja pomorstvo, na območju koprskega tovornega pristanišča pa imetnik koncesije za opravljanje nalog vodenja pristanišča, pristaniške dejavnosti vkrcavanja in izkrcavanja tovora in pristaniške dejavnosti vstopanja in izstopanja potnikov v pomorskem potniškem prometu;
9. ribiško plovilo je morsko plovilo, ki je opremljeno ali uporabljeno za komercialni ribolov v skladu s predpisi, ki urejajo morski ribolov;
10. plovilo za rekreacijo je plovilo katerekoli vrste ne glede na vrsto pogona, če je namenjeno za športne aktivnosti in prosti čas;
11. komunalni odpadki so komunalni odpadki v skladu zakonom, ki ureja varstvo okolja;
12. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda v skladu zakonom, ki ureja varstvo okolja;
13. živalski stranski proizvodi so živalski stranski proizvodi v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1774/2002/ES), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 437/2008 z dne 21. maja 2008 o spremembi prilog VII, X in XI k Uredbi (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za predelavo mleka in mlečnih izdelkov, opredeljenih kot snovi kategorije 3 (UL L št. 132 z dne 22. 5. 2008, str. 7), ter določbami predpisov, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi v Republiki Sloveniji.
(2) Ne glede na določbi 3. in 4. točke prejšnjega odstavka se odpadki, ki nastajajo na ladji, in ostanki tovora štejejo za odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, komunalna odpadna voda z ladij pa za komunalno odpadno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
(3) Ladijski odpadki in ostanki tovora se razvrščajo med komunalne odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razen:
– komunalne odpadne vode,
– ladijskih odpadkov, ki nastanejo pri uporabi mazalnih olj in pogonskega goriva,
– živalskih stranskih proizvodov, ki nastajajo v ladijskih kuhinjah ali pri prevozu živine, in
– nevarnih odpadkov, ki nastajajo pri vzdrževalnih delih razen odpadkov, ki se uvrščajo v podskupino 15 01 ali skupino 20 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
– ostankov tovora.
(4) Ladijske odpadke in ostanke tovora je treba predelati ali odstraniti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, komunalno odpadno vodo obdelati v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, in živalske stranske proizvode obdelati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ter v skladu z Uredbo 1774/2002/ES.
4. člen
(prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora)
(1) Prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij v pristanišču, ki ni koprsko tovorno pristanišče, opravlja izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki to javno službo izvaja na območju občine, v kateri je pristanišče.
(2) Prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij v koprskem tovornem pristanišču opravlja izvajalec državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil.
(3) Izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz prvega odstavka tega člena in izvajalec državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: zbiralec ladijskih odpadkov in ostankov tovora) mora zagotoviti, da so pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora sposobne sprejeti vse vrste in količine ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij, ki običajno priplujejo v pristanišče, pri čemer mora upoštevati obratovalne potrebe uporabnikov pristanišča, velikost in geografsko lego pristanišča, vrste ladij in izjeme, predvidene za ladje iz 11. člena te uredbe, ki opravljajo redne prevoze s pogostimi in rednimi postanki v pristanišču.
(4) Prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij v skladu s to uredbo se ne šteje za pošiljanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja čezmejno pošiljanje odpadkov, ladijski odpadki in ostanki tovora pa niso blago, za katerega se obračunava in plačuje uvozna dajatev v skladu s carinskimi predpisi.
II. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA PRISTANIŠČA
5. člen
(obveznosti upravljavca pristanišča)
(1) Upravljavec pristanišča mora zagotoviti, da se pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora namestijo tako, da njihova uporaba pri prevzemu ali pretovoru ladijskih odpadkov in ostankov tovora preprečuje kopičenje ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter ne povzroča ladjam čezmernih zamud.
(2) Upravljavec pristanišča mora zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora na njegovo zahtevo omogočiti, da na območju pristanišča oddaja:
– komunalno odpadno vodo, prevzeto z ladij, izvajalcu občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, če je območje pristanišča opremljeno z javno kanalizacijo ali kanalizacijo, ki je priključena na javno kanalizacijo,
– odpadna olja in ostanke uporabe goriv zbiralcem odpadnih olj v skladu s predpisom, ki ureja odstranjevanje odpadnih olj,
– živalske stranske proizvode 1 in 2 kategorije koncesionarju državne gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi,
– nevarne odpadke, ki se ne uvrščajo v podskupino 15 01 ali skupino 20 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, osebam, ki imajo potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov,
– ostanke tovora.
(3) Upravljavec pristanišča mora osebam iz prejšnjega odstavka zagotoviti brezplačno namestitev pristaniških zmogljivosti za prevzem in začasno skladiščenje komunalne odpadne vode, živalskih stranskih proizvodov in odpadkov iz prejšnjega odstavka na območju pristanišča.
6. člen
(načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora)
(1) Namestitev pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, vrsto in velikost naprav in druge pogoje za uporabo teh naprav se podrobneje določijo v načrtu prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora (v nadaljnjem besedilu: načrt prevzema odpadkov).
(2) Izdelavo načrta prevzema odpadkov mora zagotoviti upravljavec pristanišča, pri čemer mora glede vrste in namestitve pristaniških zmogljivosti upoštevati strokovne podlage, ki jih za izdelavo načrta prevzema odpadkov posreduje izvajalec zbiranja ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(3) Načrt prevzema odpadkov mora biti izdelan v skladu s prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Načrt prevzema odpadkov se lahko pripravi tudi za območje več pristanišč v skladu z dogovorom upravljavcev teh pristanišč pod pogojem, da je v njem za vsako posamezno pristanišče posebej določena vrsta in velikost ter način namestitve pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
7. člen
(potrditev načrta prevzema odpadkov)
(1) Predlog načrta prevzema odpadkov mora upravljavec pristanišča objaviti na krajevno običajen način, na straneh svetovnega spleta in na javno dostopnem mestu na sedežu občinske uprave. Predlog načrta prevzema odpadkov mora biti na tak način na vpogled javnosti najmanj 14 dni. V času javne objave predloga lahko uporabniki pristanišča podajo upravljavcu pristanišča pripombe, ki jih mora upravljavec pristanišča pri izdelavi končnega predloga načrta prevzema odpadkov upoštevati, če je to mogoče in ni v nasprotju s to uredbo.
(2) Načrt prevzema odpadkov mora upravljavec pristanišča po zaključku javne objave posredovati v potrditev ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Ministrstvo potrdi načrt prevzema odpadkov, če je ta pripravljen v skladu z zahtevami in pogoji iz priloge 1 te uredbe ter operativnimi programi ravnanja z odpadki za tiste odpadke iz drugega odstavka 5. člena te uredbe, za katere so ti programi izdani.
(4) Če ministrstvo potrditev načrta prevzema odpadkov zavrne, mora upravljavec pristanišča pripraviti novega, ga javno objaviti v skladu s prvim odstavkom tega člena in ga po javni objavi posredovati ministrstvu v potrditev.
(5) Ministrstvo potrdi načrt prevzema odpadkov za največ tri leta in pred vsako večjo spremembo v delovanju pristanišča, zaradi katere se spremeni količina ali vrsta ladijskih odpadkov ali ostankov tovora. V dvomu, ali gre za večjo spremembo, odloči ministrstvo na pobudo upravljavca pristanišča, zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora ali pristojnih inšpektorjev.
(6) Upravljavec pristanišča mora zagotoviti, da javno objavi predlog novega načrta prevzema odpadkov na način iz prvega odstavka tega člena najpozneje pet mesecev pred iztekom roka veljavnosti veljavnega načrta prevzema odpadkov oziroma pred začetkom večje spremembe v delovanju pristanišča, ter ga posredovati ministrstvu v potrditev najpozneje tri mesece pred iztekom roka veljavnosti načrta prevzema odpadkov oziroma pred začetkom večje spremembe v delovanju pristanišča.
8. člen
(ravnanje z ladijskimi odpadki in ostanki tovora)
(1) Upravljavec pristanišča mora zagotoviti, da se v pristanišču ravna z ladijskimi odpadki in ostanki tovora v skladu s potrjenim načrtom prevzema odpadkov.
(2) Upravljavec pristanišča mora upravljavca ladje obvestiti, da mora pred izplutjem iz pristanišča oddati ladijske odpadke in ostanke tovora v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora v skladu s potrjenim načrtom prevzema odpadkov.
(3) Upravljavec pristanišča mora voditi evidenco o oddanih količinah oddanih posameznih ladijskih odpadkov in ostankov tovora in o nadaljnjem ravnanju z njimi.
(4) Upravljavec pristanišča in zbiralec ladijskih odpadkov in ostankov tovora morata vsak v okviru svojih obveznosti po tej uredbi omogočiti, da ladja dnevno oddaja ladijske odpadke in ostanke tovora v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(5) Upravljavec pristanišča mora oddati letno poročilo o ravnanju z ladijskimi odpadki in ostanki tovora v rokih, obliki in na način, ki velja za zbiralce odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
III. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA LADJE
9. člen
(obveznost uporabe)
(1) Uporaba storitev zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora je obvezna za vse ladje, ki vplujejo ali se nahajajo na območju pristanišča.
(2) Upravljavec ladje, ki ni plovilo za rekreacijo, registrirano za prevoz največ 12 oseb, ali ribiško plovilo in je namenjena v pristanišče, mora pravilno in točno izpolniti obrazec iz priloge 2, ki je sestavni te uredbe, ter ga poslati Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava za pomorstvo):
– vsaj 24 ur pred prihodom, če je pristanišče postanka znano, ali
– takoj, ko je pristanišče postanka znano, če je ta informacija na voljo manj kakor 24 ur pred prihodom, ali
– najpozneje ob odhodu iz prejšnjega pristanišča, če potovanje traja manj kakor 24 ur.
(3) Uprava za pomorstvo pošlje kopijo izpolnjenega obrazca iz prejšnjega odstavka upravljavcu pristanišča in zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(4) Kopija obrazca iz prejšnjega odstavka se mora hraniti na ladji vsaj do naslednjega pristanišča in mora biti na voljo pristojnemu organu na območju tega pristanišča.
10. člen
(oddaja ladijskih odpadkov)
(1) Upravljavec ladje mora zagotoviti, da se pred izplutjem ladje iz pristanišča ladijski odpadki oddajo v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora v skladu s potrjenim načrtom prevzema odpadkov.
(2) Če se ladja v pristanišču nahaja več dni, je treba ladijske odpadke dnevno oddati v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena lahko ladja nadaljuje plovbo v naslednje pristanišče, ne da bi upravljavec ladje zagotovil oddajo ladijskih odpadkov, če je iz podatkov iz obrazca iz priloge 2 te uredbe razvidno, da ima ladja dovolj namenskih zmogljivosti za skladiščenje vseh doslej zbranih ladijskih odpadkov in vseh tistih ladijskih odpadkov, ki se bodo nabrali med nameravanim potovanjem do pristanišča, v katerem se bodo ladijski odpadki oddali.
(4) Če obstaja domneva, da v nameravanem pristanišču, v katerem bo upravljavec ladje iz prejšnjega odstavka zagotovil oddajo ladijskih odpadkov, ni zadostnih pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov, ali če to pristanišče ni znano in zato obstaja nevarnost, da bodo ladijski odpadki odvrženi v morje, pomorski inšpektor od upravljavca ladje zahteva oddajo ladijskih odpadkov pred odhodom iz pristanišča.
(5) Določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena se ne uporabljata za plovila za rekreacijo, ki prevažajo do 12 oseb, in ribiška plovila.
11. člen
(izjeme)
(1) Uprava za pomorstvo lahko odloči, da za ladjo, ki ni plovilo za rekreacijo, ki je registrirano za prevoz največ 12 oseb, ali ribiško plovilo, ne veljajo vse ali del obveznosti uporabnika storitev zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora, če ta ladja opravlja redne prevoze s pogostimi in rednimi postanki v pristaniščih in je dovolj dokazov, da oddaja ladijske odpadke v pristaniščih na njeni poti.
(2) V odločbi iz prejšnjega odstavka Uprava za pomorstvo lahko odloči tudi o oprostitvi ali zmanjšanju plačila za storitve, ki jih mora upravljavec ladje plačati zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
12. člen
(oddaja ostankov tovora)
(1) Če mora upravljavec ladje v pristanišču zagotoviti oddajo ostankov tovora v skladu z MARPOL 73/78, jih mora oddati v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki jih upravlja zbiralec ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(2) Za določitev cene za storitev zbiranja in odvoza ostankov tovora s plovil iz prejšnjega odstavka se uporabljata določbi tretjega in četrtega odstavka 13. člena te uredbe.
IV. PLAČILO STORITEV PREVZEMA LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA
13. člen
(plačilo prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora)
(1) Opravljene storitve prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora, vključno s stroški njihove nadaljnje obdelave in odstranjevanja, plačuje zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora upravljavec pristanišča.
(2) Upravljavec pristanišča plačuje opravljene storitve zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora iz sredstev, ki jih zbere z obračunom teh storitev uporabnikom pristanišča na podlagi cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil v skladu z zakonikom, ki ureja pomorstvo.
(3) Ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil v pristanišču, ki ni koprsko tovorno pristanišče, določi pristojni organ občine, v kateri je pristanišče, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
(4) Ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil v koprskem tovornem pristanišču določi Vlada Republike Slovenije v skladu s predpisom, ki ureja državno gospodarsko javno službo zbiranja ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(5) V aktu, ki določa ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, je treba določiti tudi višino odškodnine, do katere je upravičen uporabnik pristanišča zaradi zamude, ki nastane zaradi prevzemanja ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ter pogoje, na podlagi katerih lahko uporabnik pristanišča uveljavlja odškodnino zaradi zamud.
(6) Ne glede na določbi prvega in tretjega odstavka tega člena lahko pristojni organ občine za pristanišče za plovila za rekreacijo, registrirana za prevoz največ 12 oseb, ali ribiška plovila določi ceno za opravljene storitve prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki jih plačuje upravljavec pristanišča zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora, sredstva za plačilo teh storitev pa upravljavec pristanišča zbere z obračunom pristojbine za uporabo pristanišča ali pristojbine za privez v skladu z zakonikom, ki ureja pomorstvo.
(7) Pri oblikovanju cene za opravljene storitve prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora iz prejšnjega odstavka je potrebno upoštevati merila v skladu s predpisom, ki ureja oblikovanje cen za opravljanje storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
14. člen
(oblikovanje cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil, ki niso plovila za rekreacijo ali ribiška plovila)
(1) Pri oblikovanju cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil iz prejšnjega člena je treba za ladje, ki niso plovila za rekreacijo, registrirana za prevoz največ 12 oseb, ali ribiška plovila, upoštevati naslednja merila:
– ladje morajo pomembno prispevati k stroškom prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ne glede na dejansko uporabo pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora tako, da se vključi v ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil poseben pavšalni del,
– cene za storitev zbiranja in odvoza ladijskih odpadkov in ostankov tovora s plovil se razlikujejo glede na kategorijo, vrsto in velikost ladje, pri čemer pa morajo sredstva iz posebnega pavšalnega dela cene pokriti najmanj eno tretjino vseh stroškov opravljanja storitev zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora v zvezi s prevzemom ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– del stroškov opravljanja storitev zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki se ne krije z obračunom posebnega pavšalnega dela cene, se krije na podlagi obračuna cene za prevzem posameznih vrst in količin ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki jih ladje dejansko oddajo,
– višina posebnega pavšalnega dela cene za storitev zbiranja in odvoza ladijskih odpadkov in ostankov tovora s plovil se zniža, če ladja dokaže, da na podlagi njenega za okolje sprejemljivega upravljanja, njene zasnove, opreme in delovanja povzroča nastajanje manjše količine ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(2) Za prevzem odpadnih olj ali nevarnih odpadkov iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe se v ceni za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil upošteva tudi strošek oddaje teh odpadkov v nadaljnje ravnanje, katerega višino določi oseba, ki ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadnih olj v skladu s predpisom, ki ureja odstranjevanje odpadnih olj.
(3) Za prevzem živalskih stranskih proizvodov se v ceni za storitev zbiranja in odvoza ladijskih odpadkov s plovil in ostankov tovora upošteva strošek oddaje živalskih stranskih proizvodov v nadaljnje ravnanje v višini, ki je za prevzem živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 določena v sklepu o tarifi za opravljanje storitev državne gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi.
15. člen
(oblikovanje cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil za rekreacijo ali ribiških plovil)
Pri oblikovanju cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil za rekreacijo, registriranih za prevoz največ 12 oseb, ali ribiških plovil ali plovil, ki opravljajo redne prevoze s pogostimi in rednimi postanki v pristaniščih, je treba upoštevati merila v skladu s predpisom, ki ureja oblikovanje cen za opravljanje storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
16. člen
(obveščanje uporabnikov pristanišča)
(1) Upravljavec pristanišča mora vsem uporabnikom pristanišča posredovati informacije iz 2. točke priloge 1 te uredbe in pojasniti ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil in osnovo za obračun teh storitev z namenom, da se zagotovi pravičen in pregleden način obračuna stroškov teh storitev, ki odražajo dejanske stroške za zagotavljanje razpoložljivih in uporabljenih zmogljivosti ter za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(2) Cena za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil ne sme presegati primerljivih cen za podobne storitve v drugih državah članicah Evropske unije.
V. VODENJE EVIDENC IN POROČANJE KOMISIJI
17. člen
(evidenca pristanišč in obveščanje)
(1) Ministrstvo vodi evidenco pristanišč, za katera so bila izdana potrdila za načrte prevzema odpadkov.
(2) Evidenca pristanišč vsebuje podatke o upravljavcih pristanišč, zbiralcih ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(3) Upravljavec ladje, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, mora sporočiti Upravi za pomorstvo, če mu pri oddaji ladijskih odpadkov in ostankov tovora v pristaniščih izven območja Republike Slovenije niso bile zagotovljene ustrezne pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora. Uprava za pomorstvo obvesti o tem pristojni organ zadevne države, Evropsko komisijo in Mednarodno pomorsko organizacijo.
18. člen
(poročanje Evropski komisiji)
(1) Ministrstvo za promet posreduje Evropski komisiji vsaka tri leta poročilo o izvajanju Direktive 2000/59/ES, ki je sestavljeno iz letnega poročila o oddajanju ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki ga pripravi Uprava za pomorstvo ter letnega poročila o potrjenih načrtih prevzema odpadkov, ki ga pripravi ministrstvo.
(2) Uprava za pomorstvo mora redno, najmanj enkrat letno, obveščati Evropsko komisijo o izjemah iz 11. člena te uredbe.
VI. NADZOR
19. člen
(inšpektorji)
(1) Inšpekcijski nadzor nad upravljavci pristanišč in zbiralci ladijskih odpadkov in ostankov tovora in vodenje postopkov o prekrških teh oseb opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje.
(2) Inšpekcijski nadzor ladij v zvezi z oddajo ladijskih odpadkov in ostankov tovora in vodenje postopkov o prekrških, ki jih storijo ladje, opravljajo pomorski inšpektorji, pri čemer jih morajo o ladjah, ki ne izpolnjujejo zahteve v zvezi z oddajo ladijskih odpadkov in ostankov tovora, obveščati pristaniški nadzorniki.
(3) Pomorski inšpektorji morajo pri izbiri ladij za inšpekcijski nadzor nad ladjami, ki niso plovila za rekreacijo, registrirana za prevoz največ 12 oseb, ali ribiška plovila ali plovila, ki opravljajo redne prevoze s pogostimi in rednimi postanki v pristaniščih, upoštevati predvsem ladje:
– ki niso izpolnile zahtev o pošiljanju obrazca iz priloge 2 te uredbe v skladu z 10. členom te uredbe ali
– za katere so ob pregledu podatkov iz obrazca v prilogi 2 te uredbe ugotovili, da obstajajo drugi razlogi za domnevo, da ladja ne izpolnjuje zahtev te uredbe.
(4) Pomorski inšpektorji morajo opraviti inšpekcijski nadzor v zvezi z izpolnjevanjem zahtev te uredbe nad najmanj 25% ladij, ki uporabljajo pristaniške zmogljivosti in niso plovila za rekreacijo, registrirana za prevoz največ 12 oseb, ali ribiška plovila ali plovila, ki opravljajo redne prevoze s pogostimi in rednimi postanki v pristaniščih.
(5) Pomorski inšpektor mora s svojim inšpekcijskim ukrepanjem zagotoviti, da:
– ladja ne zapusti pristanišča, če ugotovi, da niso izpolnjene zahteve iz 10. in 12. člena te uredbe, dokler ladja ne odda ladijskih odpadkov oziroma ostankov tovora v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– je o izplutju ladje obveščen pristojni organ v naslednjem pristanišču, če obstaja dokaz, da je ladja izplula, ne da bi oddala ladijskih odpadkov ali ostankov tovora v skladu z določbami te uredbe,
– ladja ne zapusti pristanišča, dokler ni izpolnila zahtev iz te uredbe, če ga je pristojni organ v prejšnjem pristanišču obvestil, da ni oddala odpadkov ali ostankov tovora.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec koprskega tovornega pristanišča, ki je pravna oseba, če:
– ne zagotovi, da se pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora namestijo v skladu z prvim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne omogoči zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora, da oddaja komunalno odpadno vodo, ladijske odpadke in ostanke tovora ter živalske stranske proizvode v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe,
– osebam iz drugega odstavka 5. člena te uredbe ne zagotovi brezplačne namestitve pristaniških zmogljivosti za prevzem in začasno skladiščenje komunalne odpadne vode, stranskih živalskih proizvodov ali odpadkov na območju pristanišča v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne zagotovi izdelave načrta prevzema odpadkov v skladu z drugim odstavkom 6. člena te uredbe ali ga ne izdela tako, da so glede vrste in namestitve pristaniških zmogljivosti upoštevane strokovne podlage, ki jih za izdelavo načrta prevzema odpadkov posreduje izvajalec zbiranja ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– v nasprotju s petim odstavkom 7. člena te uredbe ne obvesti ministrstva o spremembi načrta prevzema odpadkov,
– ne zagotovi, da se v skladu s šestim odstavkom 7. člena te uredbe javno objavi predlog novega načrta prevzema odpadkov najpozneje pet mesecev pred iztekom roka veljavnosti veljavnega načrta prevzema odpadkov oziroma pred začetkom večje spremembe v delovanju pristanišča, ali se posreduje ministrstvu v potrditev najpozneje tri mesece pred iztekom roka veljavnosti načrta prevzema odpadkov oziroma pred začetkom večje spremembe v delovanju pristanišča,
– v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena te uredbe ne zagotovi, da se v pristanišču ravna z ladijskimi odpadki in ostanki tovora v skladu s potrjenim načrtom prevzema odpadkov,
– v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena te uredbe ne obvesti upravljavca ladje, da mora pred izplutjem iz pristanišča oddati ladijske odpadke in ostanke tovora v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora v skladu s potrjenim načrtom prevzema odpadkov,
– v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe ne vodi evidence o oddanih količinah posameznih vrst ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter o nadaljnjem ravnanju z njimi,
– v nasprotju s petim odstavkom 8. člena te uredbe ne odda letnega poročila o ravnanju z ladijskimi odpadki in ostanki tovora v rokih, obliki in na način, ki velja za zbiralce odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je upravljavec pristanišča, ki ni koprsko tovorno pristanišče.
(3) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec ladje, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena te uredbe pred izplutjem ladje iz pristanišča ne zagotovi oddaje ladijskih odpadkov v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora v skladu s potrjenim načrtom prevzema odpadkov,
– v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena te uredbe ladijskih odpadkov ne oddaja dnevno v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– ostankov tovora ne odda v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki jih upravlja zbiralec ladijskih odpadkov in ostankov tovora, v skladu s prvim odstavkom 12. člena te uredbe.
(4) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je zbiralec ladijskih odpadkov in ostankov tovora, če v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena te uredbe ne omogoči, da ladja dnevno oddaja ladijske odpadke in ostanke tovora v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(5) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca pristanišča, upravljavca ladje oziroma zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(veljavnost načrtov prevzema odpadkov)
Načrti prevzema odpadkov, izdelani in potrjeni v skladu s Pravilnikom o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Uradni list RS, št. 66/05 in 39/06 – ZVO-1 – uradno prečiščeno besedilo) pred uveljavitvijo te uredbe, ostanejo v veljavi do konca obdobja, za katerega so bili izdelani.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Uradni list RS, št. 66/05 in 39/06 – ZVO-1 – uradno prečiščeno besedilo).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-52/2008/7
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0119
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost