Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

3014. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-A), stran 9470.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. junija 2008.
Št. 003-02-6/2008-19
Ljubljana, dne 7. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI-A)
1. člen
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07 – popravek; v nadaljnjem besedilu: ZTFI) se v 35. členu v petem odstavku v 2. točki za besedo »terjatev« doda beseda »ne«.
2. člen
V 49. členu se v prvem odstavku v točkah 1., 2., 3. in 4. za vejico doda beseda »oziroma«.
3. člen
V 72. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če se zahteva nanaša na potrditev prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, pa vrednostni papirji, ki so predmet zahteve, še niso izdani v nematerializirani obliki, lahko agencija o zahtevi za potrditev prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu odloči z odložnim pogojem, ki se izpolni, ko so vrednostni papirji izdani v nematerializirani obliki.«.
4. člen
V 442. členu se v tretjem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »Enako ravna centralna klirinško depotna družba tudi v primeru, če izdajatelj ob posredovanju naloga za izdajo nematerializiranih vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena temu nalogu ne priloži odločbe agencije o potrditvi prospekta za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, kadar je takšna odločba predpisana v tem zakonu.«.
5. člen
V 469. členu se dodajo peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Agencija v okviru razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta tekočega leta sama določi število zaposlenih. Za plače zaposlenih v agenciji velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08), pri čemer obseg sredstev za posebne projekte, ki terjajo povečan obseg dela, določi agencija sama v okviru razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta tekočega leta.
(6) Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti agencija, poleg navodil in priporočil sprejetih s strani odborov EU nadzornikov, upošteva tudi morebiten vpliv na finančno stabilnost držav članic.
(7) Agencija s svojim delovanjem spodbuja sodelovanje med nadzorniki na evropski ravni ter izmenjavo vseh pomembnih informacij med nadzorniki iz matične države in države gostiteljice.«.
6. člen
V 475. členu se za drugim odstavkom dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Predsednik in člani sveta so upravičeni do sejnin in povračil stroškov, ki jih enkrat letno določi svet na predlog predsednika sveta.
(4) Svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku sveta in direktorju agencije pri pripravi in izvedbi seje. Sekretar sveta zagotavlja pomoč pri organizaciji dela sveta, skrbi za zbiranje in pripravo gradiv, za sklice sej, vodenje zapisnikov, arhiviranje ter opravlja druge strokovne naloge, ki so potrebne za nemoteno delo sveta in izvajanje administrativnih del v zvezi z delom sveta. Sekretarja na predlog predsednika sveta imenuje svet izmed zaposlenih v agenciji. Sekretar je upravičen do 70% sejnine člana sveta iz prejšnjega odstavka tega člena.«.
7. člen
V 476. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Direktor svojo funkcijo opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi z Agencijo.«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Direktor agencije lahko po imenovanju nastopi svojo funkcijo šele, ko svoj položaj uskladi s prvim in drugim odstavkom tega člena. Član sveta lahko po imenovanju nastopi svojo funkcijo šele, ko svoj položaj uskladi z drugim odstavkom tega člena. Usklajenost in nastop funkcije ugotavlja svet na predlog direktorja agencije.
(4) Direktor agencije mora svoj položaj uskladiti s prvim in drugim odstavkom tega člena v treh mesecih po imenovanju, v nasprotnem primeru s potekom tega roka sklep Vlade Republike Slovenije o imenovanju preneha veljati. Član sveta mora svoj položaj uskladiti z drugim odstavkom tega člena v treh mesecih po imenovanju, v nasprotnem primeru s potekom tega roka sklep Vlade Republike Slovenije o imenovanju preneha veljati.«.
8. člen
V 479 členu se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. če nastopi položaj nezdružljivosti iz drugega odstavka 476. člena tega zakona ali«.
9. člen
Za 499. členom se dodata nova 499.a in 499.b člena, ki se glasita:
»Seja senata
499.a člen
(1) Senat sprejema odločbe po posvetovanju z glasovanjem na seji, ki ni javna.
(2) Senat veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov senata.
(3) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in glasuje zadnji. Njegova dolžnost je skrbeti, da se vsa vprašanja vsestransko in popolnoma pretresejo.
(4) Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se glasuje, porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobeno od njih nima potrebne večine, se vprašanja ločijo in glasovanje ponavlja, dokler se ne doseže večina. Če se na ta način ne dobi večina, se odločitev doseže tako, da se glasovi, ki so za subjekt nadzora najmanj ugodni, prištejejo glasovom, ki so od teh manj neugodni, dokler se ne doseže potrebna večina.
(5) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih postavi predsednik senata. Vendar pa član senata, ki je glasoval za ustavitev postopka za odvzem dovoljenja in ostal v manjšini, ni dolžan glasovati o sankciji. Če ne glasuje, se šteje, da se strinja z glasom, ki je za subjekt nadzora najugodnejši.
(6) Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata, ki so navzoči na seji.
(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena je odločitev o odvzemu dovoljenja sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov senata.
Zapisnik o posvetovanju in glasovanju
499.b člen
(1) O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapisnik.
(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek glasovanja in sprejeto odločbo.
(3) Posebna mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju in glasovanju, če niso vpisana v samem zapisniku.
(4) Zapisnik podpišejo vsi člani senata in zapisnikar.
(5) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben ovitek. Ta zapisnik sme pregledati samo vrhovno sodišče, ko odloča v upravnem sporu. V tem primeru mora vrhovno sodišče zapisnik spet zapreti v poseben ovitek in na ovitku označiti, da je zapisnik pregledalo.«.
10. člen
Za 520. členom se doda nov 520.a člen, ki se glasi:
»Posredovanje podatkov agenciji
520.a člen
(1) Za izvajanje nalog po tem zakonu morajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter druge pravne osebe in organizacije, ki razpolagajo s podatki, potrebnimi za odločitev, agenciji na njeno zahtevo nemudoma posredovati zahtevane podatke in dokumente potrebne za izvedbo postopka nadzora, vključno s podatki, ki so skladno z 39. členom ZGD-1 določeni kot poslovna skrivnost, in tajnimi podatki, to je podatki, ki jih kot tajne določa zakon, ki ureja tajne podatke.
(2) Osebe, navedene v prejšnjem odstavku, morajo podatke iz prejšnjega odstavka posredovati ne glede na pravila o dopustnosti posredovanja teh podatkov, a upoštevajoč pravila, ki določajo varnostne ukrepe ob posredovanju podatkov. Agencija mora zagotoviti primerno stopnjo varstva posredovanih ji podatkov.
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena, na katero je Agencija vložila zahtevo za posredovanje podatkov, mora Agenciji v roku, ki ga določi Agencija, posredovati pravilne in popolne podatke, katere je zahtevala Agencija. Agencija lahko uporabi podatke le za namen, za katerega jih je pridobila. Če oseba ne posreduje podatkov v zahtevanem roku, Agencija določi nov rok za posredovanje podatkov.
(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena, na katero je Agencija naslovila zahtevo za posredovanje podatkov, posreduje Agenciji nepravilne, nepopolne ali zavajajoče podatke ali zahtevanih podatkov ne posreduje v novem roku, ki ga je Agencija določila na podlagi zadnjega stavka prejšnjega odstavka, lahko izda predsednik senata sklep, s katerim ji naloži denarno kazen do 50.000 EUR. Rok za plačilo denarne kazni ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 1 meseca.
(5) Hkrati z izdajo sklepa iz prejšnjega odstavka lahko izda agencija zahtevo, s katero osebi iz prvega odstavka tega člena določi nov rok za posredovanje podatkov.
(6) Sklep o izreku denarne kazni iz četrtega odstavka tega člena mora biti obrazložen. Zoper navedeni sklep ni pritožbe, je pa dovoljen upravni spor.
(7) Agencija lahko zoper osebo iz prvega odstavka tega člena, ki še naprej zavrača posredovanje podatkov, ob poteku roka za izvršitev ponovne zahteve za posredovanje podatkov iz četrtega odstavka tega člena, izda nov sklep o izreku denarne kazni, kot je le ta določen v tretjem odstavku tega člena. Agencija lahko sklepe o izreku denarne kazni zaradi posredovanja nepravilnih, nepopolnih ali zavajajočih podatkov, oziroma neposredovanja podatkov izdaja vse dokler seštevek denarnih kazni iz posameznih sklepov ne doseže 1 odstotka letnega prometa osebe iz prvega odstavka tega člena v predhodnem poslovnem letu.
(8) Agencija s pravilnikom določi vrste zahtevanih podatkov in dokumentov, dolžine rokov za posredovanje podatkov glede na njihovo nujnost in razpone višine denarnih kazni za posredovanje nepravilnih, nepopolnih ali zavajajočih podatkov oziroma neposredovanje podatkov. Dolžina rokov in višina kazni morajo biti sorazmerni s kršitvijo, ki je predmet postopka nadzora.«.
11. člen
V 525. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, se smiselno uporabljajo 234. do 246. člen ZBan-1.«.
12. člen
V 557. členu se v prvem odstavku doda nova 1. točka, ki se glasi:
»1. če agencije v roku treh delovnih dni pred začetkom ponudbe javnosti oziroma uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu ne obvesti o uporabi izjem iz 49., 50. ali 51. člena tega zakona v skladu z 52. členom tega zakona;«.
Dosedanja 1. do 5. točka pa postanejo 2. do 6. točka.
13. člen
V 558. členu se v prvem odstavku doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. če nadzorovane informacije ne objavi oziroma predloži tako, kot je določeno v prvem odstavku 136. člena tega zakona.«.
14. člen
V 559. členu se v prvem odstavku 4. točka črta, dosedanja 5. točka pa postane 4. točka.
15. člen
V 566. členu se v prvem odstavku v 5. točki za besedilom »notranje informacije«, doda besedilo »ali če tega seznama ne predloži agenciji, kadar koli ta to zahteva«.
16. člen
569. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških in izreka globe po tem zakonu, ZPre-1, ZISDU-1 in ZNVP, je agencija.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(1) Članom sveta agencije, razen predsedniku sveta, ki so bili imenovani za člane sveta pred uveljavitvijo tega zakona, preneha mandat z uveljavitvijo tega zakona.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka člani sveta nadaljujejo z opravljanjem svoje funkcije, dokler Vlada Republike Slovenije ne imenuje novih članov sveta v skladu z zakonom.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 22.d člen in 22.e člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08) v delih, ki se nanašajo na Agencijo.
19. člen
Agencija v roku enega meseca od uveljavitve tega zakona izda pravilnik iz osmega odstavka 520.a člena zakona.
20. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/06-18/2
Ljubljana, dne 27. junija 2008
EPA 2146-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti