Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2581. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 7670.

Na podlagi določila drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) in določila 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi
skleneta pogodbeni stranki
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopajo minister za javno upravo, dr. Gregor VIRANT, minister za finance dr. Andrej BAJUK, ministrica za zdravje, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, ministrica za delo, družino in socialne zadeve, Marjeta COTMAN in Zdravniška zbornica Slovenije, prim. Gordana KALAN ŽIVČEC
ter
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Jelka MLAKAR
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Nevenka LEKŠE
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Darinka AUGUŠTINER in
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Matija CEVC
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99, 63/99 in 73/00)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina)
(1) S tem aneksom pogodbene stranke določajo in uvrščajo v plačne razrede delovna mesta in nazive plačnih podskupin E3 in F2, določenih v 3. in 4. členu tega aneksa.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka se na podlagi četrtega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju ZSPJS), delovna in nazivi ter njihove uvrstitve iz tega aneksa, uporabljajo tudi v drugih dejavnostih v javnem sektorju, če so v sistemizaciji druge dejavnosti predvidena delovna mesta oziroma nazivi, ki jih ureja ta aneks.
(3) Ne glede na določbe o stvarni in osebni veljavnosti iz druge točke splošnih določb Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 160/98, 73/98, 39/99, 63/99 in 73/00) se ta aneks uporablja za delodajalce in pri njih zaposlene javne uslužbence, za katere velja ZSPJS.
(4) Za delodajalce in pri njih zaposlene delavce, za katere ne velja ZSPJS in izvajajo dejavnost v okviru javne mreže zdravstvene službe ali socialno varstvene dejavnosti, se kot obvezni minimalni standardi smiselno uporabljajo določbe ZSPJS, določbe podzakonskih aktov sprejetih na njegovi podlagi, ki urejajo napredovanje v plačne razrede, delovno uspešnost in položajni dodatek ter določbe Kolektivne pogodbe za javni sektor in tega aneksa.
II. TARIFNI DEL
2. člen
(Določitev plačnega razreda delovnih mest)
(1) Pri uvrščanju delovnih mest se upoštevajo uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov iz Kolektivne pogodbe za javni sektor in jih ni možno spreminjati v tej pogodbi (ta delovna mesta so v tabelah iz 3. in 4. člena posebej osenčena).
3. člen
(Določitev plačnih razredov plačne podskupine E3)
(1) Delovna mesta plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(2) Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E3:
Strokovni vodja pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali zdravstvene službe ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska sestra), in velja tudi za socialno varstvene zavode, pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji:
Strokovni vodja I   nad 500 zaposlenih v zdravstveni negi in
           oskrbi
Strokovni vodja II  od 351 do 500 zaposlenih v zdravstveni
           negi in oskrbi
Strokovni vodja III  od 201 do 350 zaposlenih v zdravstveni
           negi in oskrbi
Strokovni vodja IV  od 151 do 200 zaposlenih v zdravstveni
           negi in oskrbi
Strokovni vodja V   od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni
           negi in oskrbi
Strokovni vodja VI  od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja VII  od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi.
Vodja centra, službe ali delovne enote (vodja operacijskega bloka, vodja urgentnega bloka, sterilizacije, nujne medicinske pomoči ali reševalne postaje ali patronažne službe), pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji:
Vodja centra,    nad 100 zaposlenih v zdravstveni negi in
službe, delovne   oskrbi
enote I
Vodja centra,    od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi
službe, delovne   in oskrbi
enote II
Vodja centra,    od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi
službe, delovne   in oskrbi.
enote III
(3) Dosedanja glavna medicinska sestra zavoda se uvrsti v plačni razred skladno z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in naslednji), in sicer na delovno mesto pomočnika direktorja v zdravstvenih zavodih oziroma na delovno mesto namestnika direktorja v socialno varstvenih zavodih in posebnih vzgojno izobraževalnih zavodih.
(4) Za zaposlene na delovnih mestih »srednja medicinska sestra«, »diplomirana medicinska sestra«, »diplomirana babica« se uporablja tudi ustrezna moška oblika: »srednji zdravstvenik«, »diplomirani zdravstvenik« oz. »diplomirani babičar«.
(5) Zaposleni v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica na Oddelku za invalidno mladino Stara Gora se razvrščajo na delovna mesta »srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III« oz. »diplomirana medicinska sestra v intenzivni terapiji III«.
(6) Prevedba delovnih mest plačne podskupine E3 je priloga 1 tega aneksa.
4. člen
(Določitev plačnih razredov plačne podskupine F2)
(1) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(2) Dosedanja glavna medicinska sestra zavoda se uvrsti v plačni razred skladno z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in naslednji), in sicer na delovno mesto pomočnika direktorja v zdravstvenih zavodih oziroma na delovno mesto namestnika direktorja v socialno varstvenih zavodih in posebnih vzgojno izobraževalnih zavodih.
(3) Prevedba delovnih mest in nazivov plačne podskupine F2 je priloga 2 tega aneksa.
5. člen
(Obveznosti delodajalca glede prevedbe)
(1) Ne glede na prevedbo delovnih mest in nazivov iz prilog 1 in 2 tega aneksa, je v skladu s prvim odstavkom 49.c člena ZSPJS za pravilnost prevedbe delovnih mest in nazivov odgovoren posamezen uporabnik proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij.
(2) Uporabnik proračuna mora v postopku prevedbe nominalnega zneska osnovne plače javnega uslužbenca obvezno izvršiti tudi prevedbo nominalnega zneska osnovne plače delovnega mesta oziroma naziva javnega uslužbenca v skladu z 49.a, 49.b in 49.c členom ZSPJS.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Z dnem uveljavitve tega aneksa se za delodajalce in delavce iz 3. in 4. odstavka 1. člena tega aneksa prenehajo uporabljati oziroma se spremenijo naslednje določbe Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99, 63/99 in 73/00):
– v poglavju VII. TARIFNI DEL od 75. člena do vključno 104.b člena ter 129. člena, razen drugega odstavka 93. člena;
– in 2. točka Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 73/98);
– Sporazum o aneksu h kolektivni pogodbi (Uradni list RS, št. 73/98);
– 5., 6. in 7. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 63/99);
– Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 73/00) in
– Dogovor o realizaciji povečanja dodatka za zdravstveno nego (Uradni list RS, št. 73/00).
7. člen
Dinamika odprave nesorazmerij v osnovnih plačah je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08).
8. člen
Uporabniki proračuna opravijo prvi obračun plač v skladu z ZSPJS meseca septembra 2008 za mesec avgust 2008, pri čemer v skladu s 50. členom (2. in 3. odstavek) Kolektivne pogodbe za javni sektor, izplačajo prvi del zneska odprave nesorazmerja v osnovnih plačah od 1. maja 2008 dalje.
9. člen
Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.
Št. 0100-94/2008/8
Ljubljana, dne 11. junija 2008
EVA 2008-3111-0037
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE:
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
 
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
 
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
 
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
 
Zdravniška zbornica Slovenije
prim. Gordana Kalan Živčec l.r.
 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Jelka Mlakar l.r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
Nevenka Lekše l.r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije
Darinka Auguštiner l.r.
 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM
Matija Cevc l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 11. 6. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-4/2007-4 o tem, da je Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 25/1.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti