Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2579. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 7380.

Na podlagi določila drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) in določila 13. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
sklenejo pogodbene stranke
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopajo minister za javno upravo, dr. Gregor VIRANT, minister za finance dr. Andrej BAJUK, minister za šolstvo in šport, dr. Milan ZVER in ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Mojca KUCLER DOLINAR
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Nevenka TUČIČ,
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR, ki ga zastopa Bojan HRIBAR in
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, ki ga zastopa dr. Tomaž SAJOVIC
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 in 56/02)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina)
(1) S tem aneksom pogodbene stranke določajo in uvrščajo delovna mesta in nazive plačne skupine D oziroma njenih plačnih podskupin D1, D2 in D3 ter plačne skupine J oziroma njenih plačnih podskupin J1, J2 in J3 v plačne razrede.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka se na podlagi četrtega odstavka 13. člena ZSPJS, delovna mesta in nazivi ter njihove uvrstitve iz tega aneksa, uporabljajo tudi v drugih dejavnostih v javnem sektorju, če so v sistemizaciji druge dejavnosti predvidena delovna mesta oziroma nazivi, ki jih ureja ta aneks.
II. TARIFNI DEL
2. člen
(Določitev plačnega razreda delovnih mest in nazivov)
Pri uvrščanju delovnih mest in nazivov se upoštevajo uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov iz Kolektivne pogodbe za javni sektor in jih ni možno spreminjati v tej pogodbi (ta delovna mesta in nazivi so v tabelah iz 3. in 4. člena posebej osenčena).
3. člen
(Določitev plačnih razredov plačne skupine D)
(1) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(2) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(3) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(4) Prevedba delovnih mest in nazivov plačne skupine D, kot jo je predložila vladna stran, je priloga 1 tega aneksa.
4. člen
(Določitev plačnih razredov plačne skupine J)
(1) Delovna mesta plačne skupine J se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(2) Prevedba delovnih mest plačne skupine J, kot jo je predložila vladna stran, je priloga 2 tega aneksa.
5. člen
(Obveznosti delodajalca glede prevedbe)
V skladu s prvim odstavkom 49.c člena ZSPJS je za pravilnost prevedbe delovnih mest in nazivov, ki niso navedeni v prilogi 1 in 2 tega aneksa, odgovoren posamezen uporabnik proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij.
6. člen
(preimenovana delovna mesta)
V primeru, da so v delovno mesto iz 3. in 4. člena tega aneksa združena različna delovna mesta, sistemizirana v veljavnih aktih uporabnikov proračuna, se pri prevedbi plač v skladu z ZSPJS in tem aneksom šteje, da gre zgolj za preimenovanje delovnega mesta. Enako velja tudi v primeru, ko se delovno mesto nadomesti z drugim, po opisu del in nalog primerljivim, delovnim mestom.
7. člen
(prevedba delovnega mesta »pisarniški referent«)
Javni uslužbenci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto »pisarniški referent«, se po uveljavitvi tega aneksa, v skladu s 6. členom tega aneksa, prevedejo na delovno mesto »administrator«.
8. člen
(Način uvrščanja v plačne razrede)
(1) Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto oziroma naziv, ki ga ureja ta aneks, vendar sodi v drugo plačno podskupino, se v sistemizaciji upošteva delovno mesto oziroma naziv iz tiste plačne podskupine.
(2) Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto oziroma naziv, ki ga ureja kolektivna pogodba oziroma uredba za drugo dejavnost, se v sistemizaciji upošteva delovno mesto oziroma naziv iz tiste kolektivne pogodbe oziroma uredbe.
(3) Za napredovanje oziroma imenovanje v naziv se v primerih iz prejšnjega odstavka uporabljajo predpisi, ki urejajo napredovanje oziroma imenovanje v naziv, iz kolektivne pogodbe dejavnosti, iz katere je upoštevano delovno mesto.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Z dnem uveljavitve tega Aneksa prenehajo veljati naslednje določbe Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 in 56/02):
– v normativnem delu v poglavju 1. DELOVNA RAZMERJA, v točki 8.a Prehodi delavcev iz vrtca v osnovno šolo ob uvedbi 9-letnega programa 36. č člen,
– v normativnem delu v poglavju 2. PLAČE, DODATKI, NADOMESTILA PLAČE, DRUGI OSEBNI PREJEMKI IN STROŠKI od 77. člena do vključno 85. člena, v prvem odstavku 85.a člena. besedilo: » v višini 8% na osnovno plačo«, od 86. člena do vključno 89. člena, drugi in tretji odstavek 90. člena, 91. člen ter 112. člen,
– Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 64/01 in 78/01 – popravek) in
– V Aneksu h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 56/02) določbe 1. in 4. člena, prva, tretja in četrta alineja drugega odstavka 5. člena in določbe 6. in 7. člena.
10. člen
Dinamika odprave nesorazmerij v osnovnih plačah je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, 57/08).
11. člen
Uporabniki proračuna opravijo prvi obračun plač v skladu z ZSPJS meseca septembra 2008 za mesec avgust 2008, pri čemer v skladu z 49. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, poračunajo ¼ nesorazmerja v osnovnih plačah od 1. maja 2008 dalje.
12. člen
Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.
Št. 0100-94/2008/14
Ljubljana, dne 11. junija 2008
EVA 2008-3111-0034
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE:
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
 
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
 
dr. Milan Zver l.r.
Minister
 
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
 
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Nevenka Tučič l.r.
 
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR
Bojan Hribar l.r.
 
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze
dr. Tomaž Sajovic
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 11. 6. 2008 izdalo potrdilo št. 10101-5/2008-2 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 33.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti