Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2484. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, stran 6740.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 17. seji dne 29. maja 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza
Ι. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za OPPN)
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002 (Uradne objave v časopisu »OKO« št. 11/2002) sprejme občinski podrobni prostorski načrt Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza (v nadaljevanju OPPN). OPPN je v letu 2007 izdelal Projekt d.d. Nova Gorica pod številko 9263.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa vsebino OPPN, obseg ureditvenega območja, namembnost območja, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev za gospodarsko javno infrastrukturo, parcelacijo, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe ter velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v OPPN, ki je na vpogled v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba.
3. člen
(vsebina OPPN)
Podrobni prostorski načrt vsebuje:
A) Odlok o OPPN
B) Besedilo OPPN
1. Opis prostorske ureditve
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1. Opis vplivov in navezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
2.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
2.2.1. Namembnost posegov
2.2.2. Lega objektov
2.2.3. Velikost objektov
2.2.4. Oblikovanje objektov
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.4. Krajinsko oblikovanje
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
4. Rešitve in ukrepi za celotno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje podrobnega načrta
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih oblikovalskih in tehničnih rešitev
9. Usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta
10. Ocena stroškov.
C) Kartografski del
1. Izseki iz kartografske dokumentacije prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šempeter - Vrtojba.
2. Obstoječe stanje s parcelnim stanjem.
3. Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjim območji.
4. Gospodarska javna infrastruktura, grajeno javno dobro.
5. Načrt parcelacije.
D) Priloge:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavo območja.
2. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta.
3. Smernice in mnenja.
4. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta.
5. Povzetek za javnost.
6. Strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje.
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
Območje OPPN predstavlja južni del celotnega območja Mlake (Ledine), ki ga na vzhodu omejuje Vrtojbica, na jugu državna cesta in na zahodu Vrtojbenska cesta. Meja območja OPPN poteka po liniji severnih parcelnih mej parcel št. 460/2 (in podaljšku te p. meje proti zahodu), 460/8, 460/6, 463/6, 463/5, k.o. Šempeter na severu, po liniji zahodne parcelne meje parcele št. 3390/1, k.o. Šempeter na vzhodu, po liniji južnih parcelnih mej parcel št. 453/7, 453/8, 458/5, 453/5, 455/6, 457/4 in 459/3 na jugu in po liniji vzhodne parcelne meje parcele št. 3436/1, k.o. Šempeter na zahodu. Območje 1. faze v opisanih mejah meri približno 2 ha.
II. NAMEMBNOST OBMOČJA
5. člen
Območje je namenjeno centralnim dejavnostim (trgovina, gostinstvo, poslovne, upravne, storitvene dejavnosti) in tudi stanovanjskim dejavnostim (obstoječa hiša št. 2).
Neprimerno je umeščanje bencinskih servisov, v sklopu maksimalnih tlorisnih gabaritov trgovsko-poslovnega objekta št. 1 je neprimerno umeščanje skladišč, razen tistih, ki služijo centralnim dejavnostim v objektu.
Glede funkcije se površine delijo na:
– površine centralnih dejavnosti,
– stanovanjske površine,
– prometne površine (dovozne ceste s pločniki in kolesarskimi potmi),
– javne površine (zelene površine, površina za transformatorsko postajo).
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Z umestitvijo načrtovane ureditve v prostor bo oblikovana pozidava na južnem delu Šempetra pri Gorici med Vrtojbensko cesto in Vrtojbico.
(2) Obstoječa pozidava stanovanjsko poslovnih objektov pridobi dovozno cesto in parkirna mesta, ob stanovanjskemu objektu se predvidi prizidava.
(3) Transformatorska postaja je umeščena na severni rob parcel poslovno-trgovskega objekta.
(4) Za izvedbo načrtovane ureditve so potrebni priključki na javno gospodarsko infrastrukturo, ki segajo tudi izven območja OPPN.
(5) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja ne bo segalo izven območja urejanja na sosednje nepremičnine.
7. člen
(rešitve načrtovanih objektov)
(1) Maksimalni tlorisni gabariti, maksimalna oziroma minimalna etažnost objektov in tolerance:
– poslovno-trgovski objekti razgibane tlorisne oblike z maksimalno dolžino osnovnih stranic 85 m x 58,6 m (+ 0,5 m, –2m), (K)+P
– obstoječi stanovanjski objekt št. 2 (P+1): predvidena prizidava po določilih pridobljenega gradbenega dovoljenja,
– transformatorska postaja, P.
(2) Oblikovanje objektov
Objekt št. 1 bo oblikovan sodobno, v montažni izvedbi nosilne konstrukcije, lahki fasadi iz kovinskih ali Alu plošč in steklenih površin z napuščem nad vhodom. Streha pločevinasta v minimalnem naklonu z dvignjeno atiko.
Prizidava k stanov. hiši po lokalni tipiki.
TP tipski objekt.
(3) Zunanja ureditev
Prometno napajanje poslovno-trgovskega centra
Dostavni promet za trgovski center je dovoljen le preko novega priključka na južno obvoznico, s smeri Vrtojbenske ceste je prepovedan.
Dovoz osebnih vozil je dopusten preko obeh novopredvidenih priključkov.
Zasaditev
Vse prometne površine tlakovane, obcestna pasova (širine 3 m ob Vrtojbenski in 2 m ob južni obvoznici) in površina ob Vrtojbici ozelenjeni. Vzdolž državne ceste zasaditev z avtohtonimi vednozelenimi drevesi.
Parkiranje
Število predvidenih parkirnih in garažnih mest ne sme znašati manj kot z izračunom po naslednjih normativih:
Stanovanjski: objekti:
– individualna stanovanjska hiša: 3 PM/objekt,
– večstanovanjska hiša: 1,5 (garsonjere), 2 (dvo- in trosobna stanovanja), 3 (štiri in večsobna stanovanja) PM/stanovanje,
Poslovni objekti:
– pisarniški in upravni prostori: 1 PM/30–50 m2 koristnih etažnih površin,
– poslovni objekti in objekti za storitveno obrt: 1PM/3 zaposlene + 1 PM/ 20–40 m2 koristne površine, vendar ne manj kot 2PM,
– poslovni objekti in objekti za storitveno obrt s številnim obiskom: 1 PM/ 20–40 m2 koristne površine + 75% za obiskovalce.
Prodajni prostori:
– trgovske hiše: 1 PM/30–40 m2 koristne prodajne površine + 75% za obiskovalce,
– trgovski lokali: 1 PM/30–40 m2 koristne prodajne površine + 75% za obiskovalce (glede na dostopnost objekta in značaj dejavnosti), vendar najmanj 2 PM/lokal, kadar je koristna prodajna površina manjša od 30 m2.
Gostilne in prenočišča:
– gostinski lokali: 1 PM/8 12 sedežev + 100% za obiskovalce,
– hoteli in drugi objekti s prenočišči: 1 PM/2–4 postelj + 1 PM/6–10 sedežev (parkirna mesta, namenjena gostinskemu lokalu).
(4) Enostavni objekti
Na območju obstoječih objektov je dovoljena postavitev:
– pri stanovanjskih objektih objektov za lastne potrebe: bazenov, pergol, nadstreškov, rezervoarjev za utekočinjen naftni plin; odmiki naštetih objektov od parcelnih mej mora znašati vsaj 1,5 m; v primeru manjšega odmika ali gradnje na parcelni meji je potrebno pisno soglasje lastnika sosednjih zemljišč; našteti objekti ne smejo biti postavljeni na površinah med zahodnimi fasadami hiš in Vrtojbensko cesto,
– ograj, pri čemer morajo biti ograje v smeri proti cestam transparentne izvedbe, postavljanje ograj vzdolž vzhodne strani nove cestne povezave (proti Vrtojbici) ni dovoljeno,
– vseh infrastrukturnih priključkov, ki niso v nasprotju z rešitvami OPPN,
– urbane opreme v sklopu javnih površin.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
8. člen
(1) Pogoji za prometno urejanje
Na južni strani območja je predvidena navezava na regionalno cesto tretjega reda R3 – 614, odsek 1046 Šempeter – Miren. Navezava obravnavanega območja na regionalno cesto je predvidena preko zbirne ceste. Na zbirno cesto je predvidena možnost priključka preko Vrtojbice v smislu prometne povezave z območjem Lavžnik. Ne glede na sprejet OPPN je v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za nov priključek na južno obvozno cesto potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje DRSC in ARSO, za prečkanje Vrtojbice proti območju Lavžnik pa projektne pogoje in soglasje ARSO.
Križišče na regionalni cesti je urejeno z dodatnim pasom za leve zavijalce in izvozni lijak.
Drugi priključek je predviden z zahodne smeri območja na Vrtojbensko cesto, lokalna cesta (L2 414 950) s pasom za leve zavijalce. Za promet pešcev in kolesarjev je vzdolž odseka predvidena dvostranska enosmerna kolesarska steza in obojestranski pešhodnik.
Znotraj območja so servisni, urgentni dovozi in dovozi do parkirnih mest.
(2) Pogoji za kanalizacijo in odvodnjo
Kanalizacijsko omrežje je predvideno v ločenem sistemu. Odvod fekalnih voda z območja poslovnega objekta in obstoječih objektov se uredi z novim fekalnim kanalom do navezave na zbirni sušni kanal S na vzhodni strani območja.
Odvodnja utrjenih površin se preko omrežja meteornih kanalov usmeri proti vzhodu v strugo Vrtojbice. Odvod strešnih voda iz poslovnega objekta se uredi preko ponikovalnih jaškov.
(3) Pogoji za posege in ureditve vzdolž Vrtojbice
Pri gradnji je potrebno upoštevati omejitve, ki jih veljavna zakonodaja predpisuje za posege v vodnih in priobalnih zemljiščih. Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo vključno z bregom do izrazite geomorfološke spremembe. Priobalno zemljišče Vrtojbice je na območju Občine Šempeter - Vrtojba opredeljeno z Zakonom o vodah, v nekaterih primerih pa z Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Vrtojbica v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 138/06, 16/07), njegova zunanja meja sega 15m oziroma 5m od meje vodnega zemljišča, upoštevaje predvideno regulacijo Vrtojbice po projektni dokumentaciji iz leta 1999, št. projekta: 4755, Projekt d.d. Nova Gorica. Pri izdelavi projektov za gradbeno dovoljenje je potrebno priobalno zemljišče označiti in kotirati.
Za vsak poseg in gradnjo (začasno ali stalno) znotraj oboda OPPN, ki je:
– poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču,
– poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po Zakonu o vodah, ali za izvajanje vodne pravice,
– poseg zaradi odvajanja odpadnih vod,
– poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na podzemne vode, je potrebno pridobiti projektne pogoje in vodno soglasje k PGD, v primeru, ko za poseg ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja pa vodno soglasje ob predhodni pridobitvi služnosti na parcelah javno dobro-vode.
(4) Pogoji za vodooskrbo
Oskrbo s požarno in sanitarno vodo se zagotovi iz obstoječega javnega vodovoda preseka LŽ 200 mm, ki poteka ob Vrtojbenski cesti. Vodovod, ki poteka preko zazidalnega območja se ukine in naveže na obstoječi cevovod ob Vrtojbenski cesti. Iz novega vozlišča se predvidi cevovod preseka 200 mm v zankasti navezavi okoli kompleksa pozidave. Na novo predvidenem cevovodu so predvideni požarni hidranti z efektivnim tlakom 4,0 in 5,0 bara. Za potrebe požarne zaščite bo mogoče iz omrežja zagotoviti pretok 10 l/s. Za zagotovitev večje količine požarne vode bo potrebno lokalno zagotoviti vodno rezervo in črpalne naprave (preveriti v sklopi projektne dokumentacije za objekt).
Požarni vodohran s črpališčem je v objektu ali na območju funkcionalnega zemljišča objekta kot podzemni objekt.
(5) Pogoji za elektroenergetsko omrežje in TP
Za priklop objektov na NNO bo potrebno urediti novo TP in pripadajoči SN vod za njeno napajanje, izvedba v kabelski kanalizaciji v globini 80 cm. TP kabelske izvedbe TP 20/0.4 kV, z maksimalno močjo transformacije 1 x 630 kVA.
(6) Pogoji za telekomunikacijsko omrežje
Območje se lahko priključi na obstoječe TK omrežje v jašku na drugi strani Vrtojbenske ceste. Omrežje se izvede v kabelski kanalizaciji (1 x Ø 125 mm). Priključek s kabelsko omarico na fasadi novega objekta.
(7) Pogoji za KATV omrežje
Možnost navezave območja na KATV omrežje je na obstoječe omrežje v obrtni coni Smete. Izvedba v kabelski kanalizaciji cevi Ø 110 mm z jaški in ojačevalnimi mesti.
(8) Pogoji za javno razsvetljavo
Javna razsvetljava bo ob robu cestišča navezana na obstoječo, povezava v kabelski kanalizaciji, svetilke na kandelabrih, brez svetlobnega onesnaževanja.
(9) Pogoji za plinovod
Na obravnavanem območju je že zgrajeno obstoječe prenosno plinovodno omrežje, katerega upravljalec je družba Geoplin plinovodi d.o.o. iz Ljubljane.
Izvedena bo navezava novega plinovoda v sklopu projekta PGD/PZI Plinifikacija Vrtojbe I. faza, I. etapa (št. projekta 3297-01-51). predviden plinovod delovnega tlaka 4,0 bare.
Navezava se bo izvedla v novo predvidenem pločniku oziroma kolesarski stezi Vrtojbenske ceste. Nadalje bo plinovod potekal večinoma v asfaltnem telesu parkirišč in dovoznih poti znotraj obdelovanega območja. Na jugovzhodnem območju obdelave bo plinovod prečkal še Vrtojbico in tako omogočil nadaljnjo širitev v smer proti Obrtni coni Vozila – Kosirišče.
V. PARCELACIJA
9. člen
Načrt parcelacije s seznamom obstoječih in predvidenih parcel je podan kot sestavni del OPPN, grafična priloga št. 6.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
Emisije snovi in ukrepi v času gradnje
10. člen
(1) Emisije snovi v zrak
Za zmanjšanje emisij snovi v zrak bodo potrebni naslednji ukrepi:
– izvajalec gradbenih del ob gradnji zagotovi, da gradbena mehanizacija in transportna vozila izpolnjujejo minimalne zahteve glede izpušnih plinov po pravilniku, ki ureja minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati nekatere naprave in oprema vozil v cestnem prometu;
– vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje;
– dovoz in odvoz gradbenega materiala na gradbišče naj se ne izvajata v sušnem in vetrovnem vremenu;
– gradbena mehanizacija in tovorna vozila lahko obratujejo le toliko časa, kot je nujno potrebno in ne smejo biti prižgana v t. i. prostem teku;
– gradbene odpadke na tovornih vozilih je treba pokriti, preden tovorna vozila zapustijo mesto izvajanja gradnje.
(2) Emisije snovi v tla
Za preprečevanje oziroma zmanjšanje emisij snovi v tla bodo potrebni naslednji ukrepi:
– v primeru razlitja goriva ali olja iz delovnih strojev je potrebno izdelati poslovnik oziroma načrt sanacijskih ukrepov, ki bo vključeval tudi odvoz kontaminirane zemljine na ustrezno deponijo;
– vzdrževanje gradbene mehanizacije tako, da ne pride do razlivanja olj ali goriv;
– izvajalec del je dolžan z nevarnimi kemikalijami in nevarnimi odpadki na gradbišču ravnati v skladu z veljavnimi predpisi, skladiščenje nevarnih kemikalij z lovilno skledo;
– prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov v tla, vode ali v kanalizacijo;
– predvidijo se nujni ukrepi za odstranitev in začasno ali trajno odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi.
(3) Varstvo pred hrupom
Za zmanjšanje emisij hrupa bo potrebno upoštevati naslednje ukrepe:
– gradbena dela se glede na dovoljeno raven hrupa izvajajo v delovnem času (ob delavnikih med 6. in 18. uro), v večernem in nočnem času in ob nedeljah ter praznikih pa samo izjemoma oziroma v primeru neodložljivih del;
– uporaba tehnično brezhibnih gradbenih strojev in delovnih naprav, ki ustrezajo standardom kakovosti glede emisij hrupa – Pravilnik o emisiji strojev, ki se uporabljajo na prostem;
– v primeru preseganja dovoljenih ravni hrupa, je potrebno zagotoviti ustrezne dodatne zaščitne ukrepe.
(4) Svetlobno onesnaževanje
V času gradnje se bodo dela izvajala samo v dnevnem času tako, da svetlobnega onesnaževanja ne pričakujemo.
(5) Gradbeni odpadki
V zvezi z gradbenimi odpadki bodo potrebni naslednji ukrepi:
– investitor mora zagotoviti, da nevarne gradbene odpadke odstranjujejo za to pooblaščena podjetja;
– investitor mora pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov.
Emisije snovi in ukrepi v času obratovanja
11. člen
(1) Emisije snovi v zrak
Z ozirom na predvidene dejavnosti na območju OPPN Mlake (Ledine), posebni aktivni ukrepi za zaščito zraka v času obratovanja ne bodo potrebni. Upoštevati je potrebno splošne ukrepe:
– raba in vzdrževanje morebitnih naprav in opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi, se morata izvajati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi;
– emisije izpušnih plinov iz dostavnih tovornih vozil je mogoče zmanjšati z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, s katerimi bi se izognili nepotrebnemu čakanju tovornih vozil s prižganim motorjem ter z uporabo električnih viličarjev.
(2) Emisije snovi v vode, tla in podtalnico
Za preprečitev ali zmanjšanje negativnih vplivov na vode, tla in podtalnico morajo biti v času obratovanja upoštevani naslednji ukrepi:
– vse utrjene površine morajo biti opremljene z lovilci olj;
– lovilci olj morajo obratovati v skladu z normativi, biti morajo preizkušeni in atestirani, zagotovljeno mora biti vodenje obratovalnega dnevnika lovilcev olj;
– Pri ureditvi transformatorskih postaj in namestitve transformatorjev z oljem je potrebno vsako transformatorsko postajo opremiti z lovilno jamo.
(4) Hrup
Za preprečevanje ali zmanjšanje hrupa morajo biti v času obratovanja upoštevani naslednji ukrepi:
– vse hrupnejše naprave morajo ustrezati normam kakovosti glede emisij hrupa in morajo biti nameščene oziroma protihrupno zaščitene tako, da ne bodo presežena mejne vrednosti kazalcev hrupa za III. območje varstva pred hrupom;
– upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev obratovalnega monitoringa v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03);
– diesel agregat, ki bo obratoval ob moteni elektrooskrbi iz javnega omrežja, je potrebno namestiti v zvočno izoliran prostor, predvideti je potrebno dušilce zvoka.
(5) Svetlobno onesnaževanje
Zmanjševati svetlobno onesnaževanje z naslednjimi ukrepi:
– zasenčenje ali delno zasenčenje svetilke proti sosednjim nepremičninam, ki niso v lasti investitorja (emisija svetlobe 0 cd/klm pod kotom 90° ali več);
– vgrajena žarnica ali sijalka z največjim možnim izkoristkom energije;
– redno čiščenje svetilk.
12. člen
(inženirsko geološki pogoji)
Na osnovi privzetih raziskav predvidevamo, da bo temeljenje poslovnega objekta izvedeno na prodno peščenih glinastih zemljinah. Glede na to, da projektni podatki in zasnova gradnje še ni določena, ni mogoče dati podatkov o pogojih in načinu izvedbe temeljenja, vendar predvidevamo pri temeljenju σ(dop) = 250 kN/m2. Točno vrednost in izračun posedkov pa bomo lahko podali na podlagi predlaganih raziskav.
Prav tako bomo z raziskavami pridobili bistven podatek o globini pojava podtalnice, oziroma ali jo bo potrebno upoštevati pri izvedbi temeljenja.
Za višjo stopnjo obdelave projektne dokumentacije predlagamo, da se temeljna tla presondira s sondažnimi izkopi ali pa vrtinami glede na zahtevnost gradnje objekta.
Za samo gradnjo objekta bo potrebno izvesti geotehnične raziskave tal s pripadajočimi preiskavami ter na osnovi teh podati pogoje in način izvedbe temeljenja poslovnega objekta.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
13. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrečami)
Za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami je potrebno zagotoviti: pogoje za varen umik ljudi in premoženja, odmiki med objekti in ustrezno požarno ureditev objektov, prometne površine za intervencijska vozila. Oskrba s požarno vodo bo zagotovljena preko vodovodnega omrežja z nameščenimi požarnimi hidranti, po potrebi z dodatnim vodohranom s črpališčem.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
14. člen
(etapnost izgradnje)
Objekt poslovno-trgovskega centra z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki se bo gradil v eni etapi.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
15. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Namembnost objektov
Poleg centralnih dejavnosti je na območju OPPN pri objektih št. 2 in 3 kot dopolnilna dejavnost območja možna stanovanjska funkcija.
(2) Postavitev objektov v prostor
Objekt št. 1 ima pri zakoličbi najdaljših tlorisnih stranic lahko manjša odstopanja + 0,5 m oziroma –2 m.
Nadstreški in napušči lahko segajo izven tako določenih maksimalnih tlorisnih gabaritov.
Višinska kota pritličja pa je lahko + 0,3 m nad koto 69,40 m n.v.
Obstoječ objekt št. 2 bo prizidan na vzhodni in zahodni strani, po lokalni tipiki, v skladu s prikazom v grafični prilogi.
(3) Parcelacija
Manjša odstopanja od parcelacije so možna, v kolikor niso v nasprotju s predvideno ureditvijo.
(4) Infrastruktura in njeni priključki, zunanja ureditev:
– ceste in pešpoti glede na predlagane rešitve se dopušča tlorisni odmik trase priključnih cest in peš hodnikov ± 0,5 m in višinski odmik ± 0,3 m, s pogojem, da ti odmiki ne vplivajo na koto pritličja objekta. Izjema je začasna navezava novopredvidene ureditve (pločnik, kolesarska steza, zelenica) ob Vrtojbenski cesti v območju OPPN na obstoječo ureditev severno od območja OPPN.
– ostale infrastrukturne naprave, zunanje ureditve.
Potek ostalih infrastrukturnih naprav in ureditev površin ob objektih lahko odstopajo od predvidenih rešitev, v kolikor z odstopanji ni onemogočena predvidena gradnja stavb.
Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
X. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidene prostorske ureditve so dopustna investicijska vzdrževalna dela na objektih in napravah.
17. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je stalno na vpogled v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba.
18. člen
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 01101-5/2008-7
Šempeter pri Gorici, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti