Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2481. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-I), stran 6727.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2008.
Št. 003-02-5/2008-19
Ljubljana, dne 9. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-I)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08) se v 12. točki 2. člena beseda »tolarskem« nadomesti z besedo »nominalnem«.
2. člen
V drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 3. člena se za besedilom »pogodba o zaposlitvi« v različnih sklonih doda beseda »odločba« v ustreznem sklonu.
3. člen
V prvem odstavku 3.a člena se za besedilom »v pogodbi o zaposlitvi javnega uslužbenca« dodata vejica in beseda »odločbi«, za besedilom »ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi« pa se dodata vejica in beseda »odločbo«.
4. člen
Naslov 6. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence)«.
V prvem odstavku se za besedilom »premij kolektivnega dodatnega« črtata besedi »ali prostovoljnega«, za besedama »pokojninskega zavarovanja« pa se dodajo besede »za javne uslužbence«.
Drugi odstavek se črta.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se v tabeli pod plačno skupino »C – Uradniški nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih«, v plačni podskupini C2 besedi »sodni upravi« nadomestita z besedami »upravah pravosodnih organov« in doda nova plačna podskupina »C7 – diplomati«, pod plačno skupino »D – Delovna mesta na področju vzgoje, izobraževanja in športa« se črtata besedi »in športa«, pod plačno skupino »E – Delovna mesta na področju zdravstva« pa se v plačni podskupini E3 besedilo »Medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege« nadomesti z besedilom »Medicinske sestre in babice«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V plačnih podskupinah od C1 do J3 je na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred.«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedilom »Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov« in za besedilom »kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov« doda besedilo »(formacijskih dolžnosti)«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (formacijskih dolžnosti) (v nadaljnjem besedilu: katalog) zajema:
1. zaporedno številko funkcije, delovnega mesta in naziva,
2. šifro funkcije ali delovnega mesta,
3. ime funkcije ali delovnega mesta,
4. tarifni razred delovnega mesta,
5. šifro naziva,
6. ime naziva,
7. plačni razred funkcije, delovnega mesta ali naziva brez napredovanja,
8. najvišji plačni razrede funkcije, delovnega mesta ali naziva, ki ga je možno doseči z napredovanjem.«.
V petem odstavku se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »tretjega«, besedilo »in povzet v katalogu« pa se črta.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V zvezi s plačami mora akt o sistemizaciji delovnih mest (v nadaljnjem besedilu: sistemizacija) pri uporabnikih proračuna iz prvega odstavka 2. člena tega zakona vsebovati naslednji minimalni obseg potrebnih podatkov:
1. šifro proračunskega uporabnika in šifro notranje organizacijske enote,
2. naziv proračunskega uporabnika in naziv notranje organizacijske enote,
3. plačno podskupino,
4. šifro delovnega mesta,
5. ime delovnega mesta,
6. tarifni razred delovnega mesta,
7. šifro naziva, kjer nazivi obstajajo,
8. ime naziva, kjer nazivi obstajajo,
9. plačni razred delovnega mesta oziroma plačni razred naziva in
10. število napredovalnih razredov na delovnem mestu oziroma v nazivu.«.
6. člen
Doda se nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(Določitev osnovne plače za pripravnike)
Pripravniku se določi osnovna plača na podlagi uvrstitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem lahko pripravnik delo opravlja neposredno po opravljenem pripravništvu oziroma izpitu, določenem po posebnih predpisih, in sicer tako, da je njegova osnovna plača za čas pripravništva za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva, razen če področni zakon določa drugače.«.
7. člen
V petem odstavku 13. člena se za besedilom »uvrščajo v plačne razrede s« črta beseda »posebno«.
8. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo na delovnem mestu z nižjo izobrazbo od zahtevane, mu pripada osnovna plača, ki je za dva plačna razreda nižja od osnovne plače delovnega mesta, na katerem opravlja delo.«.
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Če ima javni uslužbenec iz prejšnjega odstavka več kot 23 let delovne dobe, mu pripada osnovna plača, ki je za en plačni razred nižja od osnovne plače delovnega mesta, na katerem opravlja delo.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljata tudi v primeru, ko je za opravljanje dela na delovnem mestu v tarifnem razredu VII/1 oziroma VII/2, kot ustrezna izobrazba določena tudi višješolska izobrazba (prejšnja, kot jo določa 8. člen tega zakona).
(4) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo za delovna mesta v VI. in nižjih tarifnih razredih.«.
Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek.
9. člen
V 15. členu se na koncu stavka črta pika in doda besedilo »za določeno število plačnih razredov, pri čemer se kot osnova upošteva plačni razred ustreznega delovnega mesta oziroma naziva.«
10. člen
Na koncu drugega odstavka 16. člena se doda besedilo »Če z napredovanjem na delovnih mestih, kjer je mogoče napredovanje v naziv, skupaj v vseh nazivih ni mogoče napredovanje za deset plačnih razredov, je v najvišjem nazivu mogoče napredovati za toliko plačnih razredov, da je doseženo napredovanje v nazivih skupno za deset plačnih razredov.«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Javni uslužbenec lahko na podlagi tega zakona napreduje vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje predpisane pogoje.« Drugi stavek se črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se pika nadomesti z vejico in za njo dodajo besede »se pa ocenjujejo.«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko javni uslužbenci na vodstvenih delovnih mestih, ki so uvrščena v plačne razrede s kolektivnimi pogodbami, uredbami oziroma splošnimi akti, napredujejo za največ deset plačnih razredov.«.
11. člen
Doda se nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(preizkus ocene)
(1) Javni uslužbenec, ki ni bil ocenjen oziroma, ki se ne strinja z oceno, lahko v osmih delovnih dneh od poteka roka za ocenitev oziroma od seznanitve z oceno zahteva, da se ga oceni oziroma zahteva preizkus ocene pred komisijo, ki jo imenuje odgovorna oseba v roku 15 dni od vložitve zahteve za preizkus ocene.
(2) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo trije javni uslužbenci, ki imajo najmanj enako stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za delovno mesto javnega uslužbenca, ki je zahteval preizkus ocene. V komisijo so lahko imenovani tudi javni uslužbenci drugega proračunskega uporabnika.
(3) Nadrejeni in javni uslužbenec, ki zahteva preizkus ocene, imata pravico do udeležbe v preizkusu ocene. Komisija opravi preizkus ocene oziroma naloži delodajalcu, da javnega uslužbenca oceni najkasneje v 15 dneh od njenega imenovanja.
(4) O preizkusu ocene se vodi zapisnik. Komisija o preizkusu ocene odloči s sklepom.
(5) Odločitev komisije je dokončna.
(6) Veljavna ocena je ocena, s katero je bil seznanjen javni uslužbenec, v primeru zahteve za preizkus ocene pa ocena, ki jo določi komisija iz tega člena in je javnemu uslužbencu vročena.
(7) Zoper oceno komisije lahko javni uslužbenec uveljavlja sodno varstvo v skladu z zakoni, ki urejajo delovna razmerja.
(8) Če delodajalec v roku iz tretjega odstavka tega člena javnega uslužbenca ne oceni, lahko javni uslužbenec neposredno uveljavlja sodno varstvo v skladu z zakoni, ki urejajo delovna razmerja.
(9) Če javni uslužbenec na osnovi veljavne ocene iz šestega odstavka tega člena izpolni pogoje za napredovanje v skladu s predpisi, ki urejajo napredovanje na delovnem mestu oziroma v nazivu, napreduje od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
(10) V Slovenski vojski se delovno uspešnost ocenjuje v okviru službene ocene v skladu s predpisi na obrambnem področju, pri čemer se za ocenjevalno lestvico in pogoje za napredovanje uporablja uredba iz drugega odstavka 17. člena tega zakona.«.
12. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv se javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno mesto, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje, oziroma na katerega je bil premeščen, oziroma v plačni razred, v katerega je uvrščen naziv, v katerega je imenovan. Če bi bil javni uslužbenec zaradi premestitve na delovno mesto oziroma v naziv v višjem tarifnem razredu uvrščen v nižji ali isti plačni razred kot ga je dosegel z napredovanjem na delovnem mestu oziroma v nazivu pred to premestitvijo, se mu plačni razred na novem delovnem mestu oziroma v nazivu določi tako, da se že doseženi plačni razred na delovnem mestu oziroma v nazivu pred premestitvijo oziroma imenovanjem poveča za en plačni razred. Ne glede na določbo prejšnjega stavka javnega uslužbenca ni možno uvrstiti v višji plačni razred kot znaša najvišji plačni razred delovnega mesta oziroma naziva, na oziroma v katerega je javni uslužbenec premeščen oziroma imenovan, ki ga je možno doseči z napredovanjem.«.
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Če obstajajo za to utemeljeni razlogi, se lahko javnega uslužbenca ob zaposlitvi, na podlagi soglasja, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv, uvrsti v plačni razred, ki je za največ pet plačnih razredov višji od plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva, vendar ne v višji plačni razred kot ga je možno doseči z napredovanjem. Soglasje za uvrstitev podajo:
– za javnega uslužbenca, zaposlenega v organih državne uprave, Vlada,
– za javnega uslužbenca, zaposlenega pri posrednih uporabnikih proračuna, katerih ustanovitelj in financer je država, pristojni minister,
– za javnega uslužbenca, zaposlenega pri posrednih uporabnikih proračuna, katerih ustanovitelj in financer je lokalna skupnost, župan,
– za javnega uslužbenca, zaposlenega pri posrednih uporabnikih proračuna, pri katerih je ustanovitelj lokalna skupnost, financer pa država, župan v soglasju s pristojnim ministrom,
– za javnega uslužbenca, zaposlenega v upravi pravosodnih organov, predsednik Vrhovnega sodišča, generalni državni tožilec oziroma generalni državni pravobranilec,
– za javne uslužbence, zaposlene v javnem zavodu RTV Slovenija, Programski svet javnega zavoda.
(3) Za javnega uslužbenca, zaposlenega v drugih državnih organih, soglasje ni potrebno.
(4) Pogoje za napredovanje v višji naziv določajo predpisi, ki urejajo napredovanje v višji naziv za posamezne plačne skupine.«.
13. člen
Naslov 20. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca)«.
Prvi odstavek se črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se doda besedilo »Ne glede na določbo prejšnjega stavka javnega uslužbenca ni možno uvrstiti v višji plačni razred, kot ga je možno doseči z napredovanjem.«.
Četrti odstavek se črta.
14. člen
V prvem odstavku 22.j člena se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne službe, razen v izjemnih primerih, določenih z uredbo vlade,
3. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu,«.
4. točka se črta.
Dosedanji 5. in 6. točka postaneta 4. in 5. točka.
15. člen
V prvem odstavku 44. člena se znesek »250.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »1.100 evrov«. Dodata se novi deveta in deseta alineja, ki se glasita:
»– ne posreduje podatkov o plačah v skladu s četrtim odstavkom 38. člena tega zakona,
– ne obračuna plač v skladu s prvim odstavkom 40. člena tega zakona,«.
Dosedanje deveta, deseta in enajsta alineja postanejo enajsta, dvanajsta in trinajsta alineja.
V drugem odstavku se znesek »500.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »2.200 eurov«.
16. člen
V drugem odstavku 48. člena se v prvem stavku za besedilom »aneksa k pogodbi o zaposlitvi« dodata vejica in beseda »odločbo«, v drugem stavku pa se za besedilom »in predlog aneksa« dodata vejica in beseda »odločbe«.
17. člen
Doda se nov 48.a člen, ki se glasi:
»48.a člen
Z aktom iz drugega odstavka 48. člena tega zakona se določi:
– nominalni znesek osnovne plače delovnega mesta,
– prevedeni plačni razred delovnega mesta,
– nominalni znesek osnovne plače javnega uslužbenca,
– prevedeni plačni razred javnega uslužbenca,
– prevedeno osnovno plačo javnega uslužbenca,
– skupaj dodatke, upoštevane v primerljivem znesku plače,
– primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111),
– šifro in ime delovnega mesta in naziva, na katerega je javni uslužbenec razporejen oziroma imenovan,
– tarifni razred delovnega mesta,
– plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec,
– osnovno plačo javnega uslužbenca,
– sredstva za odpravo nesorazmerja v osnovni plači,
– dinamiko odprave nesorazmerja v osnovni plači,
– odbitek za odpravo nesorazmerja za prvo obdobje,
– skupaj dodatke, upoštevane v primerljivem znesku plače,
– primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS (Z104),
– razliko med primerljivima plačama (A040=Z111-Z104),
– dodatke,
– upravičenost do napredovanja in
– del plače iz vseh naslovov delovne uspešnosti.«.
18. člen
V prvem odstavku 49. člena se besede »višji znesek plače« nadomestijo z besedilom »razlika do zneska plače, določenega po predpisih, ki se uporabljajo do začetka obračuna plač po tem zakonu.«.
V drugem odstavku se besedilo »znesek, ki je za 5% nižji od zneska plače, določene po predpisih, ki se uporabljajo do začetka obračuna plač funkcionarjev po tem zakonu« nadomesti z besedilom »razlika do zneska plače, določenega po predpisih, ki se uporabljajo do začetka obračuna plač funkcionarjev po tem zakonu, zmanjšanega za 5%.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri primerjavi obeh zneskov iz prvega in drugega odstavka se upoštevajo določbe 49.f člena tega zakona.«.
Peti odstavek se črta.
19. člen
V šestem odstavku 49.a člena se v točki d) pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »pri pravobranilcih na sedežu pa dodatek za vodenje na sedežu.«.
20. člen
V 49.b členu se v poglavju »Plačna skupina C – Uradniški nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih« za besedilom »Zakon o obrambi in zaščiti (ZOZ) – Uradni list RS-stari, št. 15/91 in 18/91):
– 135. člen (dodatek za vrednotenje posebnih pogojev dela in odgovornosti)« doda besedilo »Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV) – Uradni list RS, št. 68/07:
– četrti odstavek 58. člena (povečanje osnovne plače).«.
V poglavju »Plačna skupina D – Delovna mesta na področju vzgoje, izobraževanja in športa« se dodata novi šesta in sedma alineja, ki se glasita:
»– 80. člen (dodatek za poučevanje v romskih oddelkih ali v skupinah romskih učencev),
– 80.a člen (dodatek za delo na dveh ali več vzgojnoizobraževalnih zavodih),«.
Dosedanje šesta do štirinajsta alineja postanejo osma do šestnajsta alineja, na koncu dosedanje petnajste alineje, ki postane sedemnajsta alineja, se pika nadomesti z vejico, za njo pa doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi:
»– 82.b člen (dodatek za delo v potujočem vrtcu ali v vrtcu v težje dostopnem kraju, ki nima povezave z drugimi kraji z javnim prevoznim sredstvom ali ima takšno povezavo le enkrat dnevno).«.
Na koncu poglavja se doda besedilo: »Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 16/92, 13/93, 17/93, 42/93, 18/94 in 36/96):
– 7. člen (dodatek za pomočnike ravnateljev).«.
V poglavju »Plačna skupina I – Delovna mesta v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna se v okviru besedila »Kolektivna pogodba delavcev zdravstvenega zavarovanja Slovenije (23. 12. 1992, spremembe: 1. 5. 1994, 1. 7. 1995, 1. 7. 1996, 1. 1. 1998, 2. 7. 1998, 27. 11. 2000, 25. 9. 2001 in 18. 12. 2002 in 18. 12. 2002):« šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 217. člen (dodatek za zahtevnost socialnih stikov),« na koncu osme alineje se pika nadomesti z vejico, za njo pa se dodata novi deveta in deseta alineja, ki se glasita:
»– 219. člen (dodatek za državni pravniški izpit ali posebno licenco),
– 220. člen (dodatek zaradi prepovedi in omejitev).«.
V okviru besedila »Kolektivna pogodba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (prečiščeno besedilo 22. 11. 2000 in sprememba 23. 5. 2001):« se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 19.b člen (dodatek zaradi prepovedi in posebnih naporov in psihofizičnih obremenitev), le za tiste javne uslužbence, ki niso urejeni v Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju),«.
Doda se nova peta alineja, ki se glasi:
»– 26.a člen (dodatek za varovanje plače delavkam, starejšim od 50 let in delavcem, starejšim od 55 let).«.
Na koncu poglavja se doda besedilo »Kolektivna pogodba za poklicne gasilce in druge delavce, zaposlene v Javnem zavodu za zaščitno in požarno reševanje Maribor – register kolektivnih pogodb: Sklep Upravne enote Maribor št. 14100-0003/98-0800-10, z dne 23. 9. 1998«.
21. člen
Drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 49.f člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po tem zakonu, je plača javnega uslužbenca za mesec pred prvim izplačilom plač po tem zakonu, izračunana za polni delovni čas (174 delovnih ur oziroma manj, če tako določa posebni zakon za določeno delovno mesto). Pri izračunu se upošteva nominalni znesek osnovne plače, določen v skladu s tretjim odstavkom 49.a člena tega zakona, dodatek za vodenje, dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat in dodatek za dvojezičnost.
(3) Primerljivi znesek plače, določen po tem zakonu, je plača javnega uslužbenca, obračunana za polni delovni čas (174 delovnih ur oziroma manj, če tako določa posebni zakon za določeno delovno mesto). Pri izračunu se upošteva osnovna plača, korigirana za morebitno odpravo nesorazmerja v osnovni plači, položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat in dodatek za dvojezičnost.
(4) V kolikor je primerljivi znesek plače, izračunan v skladu z drugim odstavkom tega člena, višji od primerljivega zneska plače, obračunanega v skladu s prejšnjim odstavkom, se znesku plače iz prejšnjega odstavka doda razlika do zneska plače iz drugega odstavka tega člena.
(5) Primerljivi znesek plače, določen po predpisih, ki se uporabljajo do začetka obračuna plač funkcionarjev po tem zakonu, je plača za mesec pred prvim izplačilom plač po tem zakonu, izračunana za polni delovni čas (174 delovnih ur). Pri izračunu se upošteva koeficient za določitev plače funkcionarja, funkcijski dodatek oziroma dodatek za nezdružljivost oziroma delovna uspešnost za državne sekretarje in člane državne revizijske komisije, dodatek za vodenje, dodatek za vodenje na sedežu, dodatek za delovno dobo in dodatek za dvojezičnost.
(6) Primerljivi znesek plače, določen po tem zakonu, je plača funkcionarja, obračunana za polni delovni čas (174 delovnih ur). Pri izračunu se upošteva osnovna plača, korigirana za morebitno odpravo nesorazmerja v osnovni plači, položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat in dodatek za dvojezičnost.
(7) V kolikor je primerljivi znesek plače ustavnega sodnika, sodnika, državnega tožilca ali državnega pravobranilca, izračunan v skladu s petim odstavkom tega člena, višji od primerljivega zneska plače, obračunanega v skladu s šestim odstavkom tega člena, se znesku plače iz šestega odstavka tega člena doda razlika do zneska plače iz petega odstavka tega člena. V kolikor je primerljivi znesek plače drugega funkcionarja, izračunan v skladu s petim odstavkom tega člena, zmanjšan za 5%, višji od primerljivega zneska plače, obračunanega v skladu s prejšnjim odstavkom, se znesku plače iz prejšnjega odstavka doda razlika do zneska plače iz petega odstavka tega člena, zmanjšanega za 5%.«.
22. člen
V prvem odstavku 52. člena se za besedami »državnih organih in« doda beseda »organih«, za besedami »dodatek za stalnost« pa besede »javnim uslužbencem oziroma«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znaša dodatek za stalnost javnim uslužbencem oziroma uradnikom s posebnimi pooblastili, pod pogoji, določenimi v področnih zakonih, po začetku izplačila plač po tem zakonu enak odstotek, kot bo določen za dodatek za delovno dobo.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izplačilo plač po tem zakonu za plačno skupino C, D, E, F, G, H oziroma I s pripadajočimi delovnimi mesti iz plačne skupine J, mora biti zagotovljeno najkasneje tri mesece po sklenitvi Kolektivne pogodbe o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede, Kolektivne pogodbe za javni sektor, sprejemu vseh potrebnih podzakonskih aktov in sklenitvi kolektivnih pogodb oziroma njihovih aneksov, ki uvrščajo v plačne razrede vsa delovna mesta in nazive v tej plačni skupini s pripadajočimi delovnimi mesti iz plačne skupine J.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka izplačilo plač po tem zakonu za posamezno plačno skupino ni mogoče, dokler niso sklenjene kolektivne pogodbe, ki uvrščajo v plačne razrede vsa delovna mesta in nazive najmanj treh plačnih skupin iz prejšnjega odstavka tega člena s pripadajočimi delovnimi mesti iz plačne skupine J.«.
Dosedanji peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred od 1. julija 2008 znaša 248,72 eurov.
(2) Plačna lestvica iz priloge 1 zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. julija 2008 povišajo za 2,00%.
(3) Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se objavi kot priloga 1 tega zakona.
(4) Priloga 2 se črta.
(5) Določbe 22.d in 22.f člena zakona se smiselno uporabljajo tudi za funkcionarje in javne uslužbence Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Posebni projekti se za funkcionarje Ustavnega sodišča Republike Slovenije določijo z državnim proračunom, za javne uslužbence Ustavnega sodišča Republike Slovenije pa z aktom Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
(6) Z dnem uveljavitve Kolektivne pogodbe za javni sektor, veljajo za funkcionarje dodatki v višini, določeni s Kolektivno pogodbo za javni sektor.
23.a člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati četrti odstavek 58. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07).
24. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/02-17/95
Ljubljana, dne 30. maja 2008
EPA 2084-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr.med., l.r.
Predsednik
  Priloga 1:
  Plačna lestvica, veljavna od 1. julija 2008

+--------------------------------+-----------------------------+
|     Plačni razred     |    Osnovna plača    |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        1        |      472,04      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        2        |      490,93      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        3        |      510,55      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        4        |      530,98      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        5        |      552,22      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        6        |      574,31      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        7        |      597,27      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        8        |      621,16      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        9        |      646,03      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        10        |      671,86      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        11        |      698,73      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        12        |      726,69      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        13        |      755,75      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        14        |      785,98      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        15        |      817,43      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        16        |      850,11      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        17        |      884,13      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        18        |      919,49      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        19        |      956,27      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        20        |      994,51      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        21        |     1.034,30      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        22        |     1.075,67      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        23        |     1.118,69      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        24        |     1.163,45      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        25        |     1.209,98      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        26        |     1.258,38      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        27        |     1.308,71      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        28        |     1.361,07      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        29        |     1.415,51      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        30        |     1.472,13      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        31        |     1.531,02      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        32        |     1.592,25      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        33        |     1.655,93      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        34        |     1.722,18      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        35        |     1.791,06      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        36        |     1.862,71      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        37        |     1.937,21      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        38        |     2.014,70      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        39        |     2.095,30      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        40        |     2.179,12      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        41        |     2.266,28      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        42        |     2.356,91      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        43        |     2.451,20      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        44        |     2.549,25      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        45        |     2.651,21      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        46        |     2.757,26      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        47        |     2.867,55      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        48        |     2.982,26      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        49        |     3.101,55      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        50        |     3.225,61      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        51        |     3.354,63      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        52        |     3.488,82      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        53        |     3.628,36      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        54        |     3.773,51      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        55        |     3.924,44      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        56        |     4.081,41      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        57        |     4.244,69      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        58        |     4.414,46      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        59        |     4.591,04      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        60        |     4.774,68      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        61        |     4.965,67      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        62        |     5.164,29      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        63        |     5.370,87      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        64        |     5.585,71      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        65        |     5.809,13      |
+--------------------------------+-----------------------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti