Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2480. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-A), stran 6726.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2008.
Št. 003-02-5/2008-22
Ljubljana, dne 9. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2008 IN 2009 (ZIPRS0809-A)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07) se v 7. členu pred besedilo doda oznaka »(1)« in doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za izvajanje nakazil upravičencem po določbah 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) za dohodninsko leto 2007, vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, med letom odpre nove postavke pri Davčni upravi Republike Slovenije. Na teh postavkah se pravice porabe zagotovijo z razporeditvijo sredstev s tekoče proračunske rezerve.«.
2. člen
Za 1. točko 12. člena se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. kupnina, prejeta od prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Kreditni banki Maribor d.d., do višine 63 000 000 eurov se uporabi za dokapitalizacijo Nove Kreditne banke Maribor, d. d.;«.
Dosedanja 2., 3. in 4. točka postanejo 3., 4. in 5. točka.
3. člen
V sedmem odstavku 21. člena za besedilom »za projekte NRP, razen« beseda »virov« nadomesti z besedo »sredstev«, za besedilom »sprejetega NRP« pa se doda besedilo »posameznega leta.«.
4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 24. člena se za besedilom »izdana sodna ali upravna odločba« pred vejico doda besedilo »oziroma sklenjena poravnava,«.
5. člen
V prvem odstavku 29. člena se znesek »1.573.427.000« nadomesti z zneskom »1.094.722.785«.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/07-90/2
Ljubljana, dne 30. maja 2008
EPA 2072-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti