Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2334. Odlok o priznanjih Občine Štore, stran 5961.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 9. redni seji dne 21. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Štore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence.
2. člen
Priznanja Občine Štore so:
– naziv Častni občan Občine Štore,
– Zlati grb Občine Štore,
– Srebrni grb Občine Štore,
– Bronasti grb Občine Štore,
– Priznanje odličnim diplomantom,
– Priznanje župana,
– Športnik leta ali športni kolektiv leta.
3. člen
Občina Štore podeljuje priznanja zaslužnim občanom in drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za profesionalne in druge dosežke ter uspehe na kateremkoli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
4. člen
O podelitvi priznanj Občine Štore, razen priznanja župana, odloča, na predlog Komisije za odlikovanja in župana, Občinski svet Občine Štore.
O podelitvi priznanja župana odloča župan Občine Štore po posvetovanju s Komisija za odlikovanja.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
5. člen
(Naziv Častni občan Občine Štore)
Naziv Častnega občana Občine Štore lahko prejme le posameznik. Občinski svet Občine Štore podeli naziv za izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled občine doma in v tujini.
Častni občan prejme ob podelitvi naziva posebno listino o podelitvi naziva.
6. člen
(Grb Občine Štore)
Zlati grb Občine Štore podeli Občinski svet Občine Štore za izredno življenjsko delo ter dolgoletne vrhunske uspehe in dosežke na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Štore ter praviloma pomenijo zaključek kariere pri posamezniku ali zrelo fazo razvoja izredno uspešne skupine.
Srebrni grb Občine Štore podeli Občinski svet Občine Štore za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in ugled Občine Štore ter praviloma pomenijo izjemno uspešnost posameznika na polovici delovne kariere ali izjemno uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti.
Bronasti grb Občine Štore podeli Občinski svet Občine Štore za nadpovprečne začetne ali večkratne uspehe v kratkem časovnem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti.
Občinski svet praviloma podeli vsako leto en zlat, dva srebrna in tri bronaste grbe.
Grbi Občine Štore se podeljujejo enkrat letno na slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Štore.
Naziv Častni občan Občine Štore in grbi Občine Štore se lahko podelijo tudi posmrtno.
7. člen
(Priznanje odličnim diplomantom)
Priznanje odličnim diplomantom lahko prejme le posameznik s stalnim prebivališčem v Občini Štore. Občinski svet ga podeli za odličen uspeh in perspektivnost diplomantov visokošolskega študija, katerih povprečna ocena celotnega študijskega obdobja je 9.00 ali več.
8. člen
(Priznanje župana)
Priznanje župana podeli župan Občine Štore posameznikom ali skupinam kot aktualen odziv za dosežke in uspehe na vseh področjih dela in ustvarjanja. Dosežki so pomembni za Štore, vendar ne dosegajo ravni grbov. Priznanje z listino izroči župan na slovesnosti ob aktualnem dogodku ali na slovesnosti ob občinskem prazniku.
9. člen
(Športnik leta ali športni kolektiv leta)
Priznanje športnik leta ali športni kolektiv leta se podeljuje posameznikom oziroma skupinam oseb, ki so s svojim aktivnim in kvalitetnim delovanjem na področju športa v preteklem letu dosegli pomembne uspehe in dosežke, tako v občini kot izven njenih meja.
Priznanje v obliki priznanja se športniku ali športnemu kolektivu podeli na slovesnosti ob Občinskem prazniku Občine Štore.
Praviloma se vsako leto podeli eno priznanje, lahko pa tudi več.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
10. člen
Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalnih skupnosti.
11. člen
Pobude oziroma predlogi za podelitev naziva častni občan, grb Občine Štore, Priznanje odličnim diplomantom ter Priznanje športnik leta oziroma športni kolektiv leta se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj se objavi v glasilu Štorski občan, enkrat letno, in sicer najmanj 60 dni pred občinskim praznikom.
12. člen
Javni razpis za podelitev priznanj mora vsebovati:
– določbe ali kriterije za podelitev priznanj, ki so opredeljeni v drugem poglavju tega odloka,
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba predložiti k predlogu,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi ter na kateri naslov.
13. člen
Predlog za podelitev naziva Častni občan Občine Štore, zlatega, srebrnega in bronastega grba Občine Štore ter Priznanja Športnik leta oziroma športni kolektiv leta mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
– splošne podatke o pobudniku,
– predstavitvene podatke o kandidatu,
– vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan,
– utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
– datum pobude.
14. člen
Predlog za podelitev Priznanja odličnim diplomantom mora vsebovati:
– splošne podatke o pobudniku,
– podatke o kandidatu (kratek življenjepis z opisom izobraževalne poti in ob študijskih aktivnosti ter doseženih uspehov),
– potrdilo o diplomi,
– potrdilo o povprečni oceni v celotnem študijskem obdobju, vključno z diplomo,
– naslov diplomskega dela, njegov povzetek ter mnenje o pomenu, ki ga ima diplomsko delo za Občino Štore,
– datum pobude.
15. člen
Komisija obravnava le predloge, ki so bili predloženi pravočasno. Komisija lahko zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni. Prispele pobude za priznanja, razen za Priznanje odličnim diplomantom, lahko komisija po lastni presoji prekvalificira.
Komisija oblikuje predlog za podelitev priznanj in ga skupaj z obrazložitvijo posreduje Občinskemu svetu Občine Štore v obravnavo in odločanje.
16. člen
Poude za podelitev Priznanja župana sprejema župan Občine Štore preko celega leta, torej brez javnega razpisa. V pisni obliki jih lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.
17. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, po enakem postopku, kot so bila podeljena, če so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za podelitev priznanj.
IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
18. člen
Strokovna, organizacijska in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava Občine Štore.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je na vpogled pri občinski upravi Občine Štore.
19. člen
Priznanja se skladno s tem odlokom in veljavnimi predpisi vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebujejo naslednje podatke:
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– kratka obrazložitev,
– datum izročitve priznanja.
V. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanj Občine Štore (Uradni list RS, št. 11/96 in 44/02).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Njegove določbe pa se uporabljajo že ob podelitvi priznanj v letu 2008.
Št. 007-0003/2008-1
Štore, dne 22. maja 2008
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost