Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2331. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 5959.

Na podlagi 24. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06), določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 14. seji dne 29. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje letnih programov društev na področju turizma v Občini Šmarje pri Jelšah. Sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino potrdi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
2. člen
Za sofinanciranje programov morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, po zakonu o društvih,
– imajo sedež in delujejo v Občini Šmarje pri Jelšah,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
– da je v društvu vsaj 10 članov iz Občine Šmarje pri Jelšah,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov (materialne, prostorske, kadrovske, organizacijske),
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poslovno in finančno poročilo o realizaciji plana za tekoče leto,
– predložijo vsebinsko in finančno ovrednoten program dela za tekoče leto.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov na področju turizma s strani občine, z naslednjimi vsebinami:
– redne dejavnosti turističnih društev,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev in akcij lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– izvajanje projektov, ki povezujejo več društev in drugih turističnih organizacij,
– organizacija in sodelovanje na različnih izobraževanjih in delavnicah,
– aktivnosti za zagotavljanje in vzgajanje turističnega podmladka.
Sredstva za financiranje investicij v prostore in opremo društev niso predmet tega pravilnika.
III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Društva s področja turizma lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po posameznih vsebinah, opredeljenih v 11. členu tega pravilnika, kandidirajo le enkrat letno. Če se je izvajalec s svojim programom prijavil na kateri drugi javni razpis lokalne skupnosti v posameznem proračunskem letu, njegov program ne more biti sofinanciran po merilih tega pravilnika.
5. člen
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Društvo odda ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava. Na obrazcu, ki ga pridobijo na vložišču Občine Šmarje pri Jelšah, so zahtevane rubrike za ugotavljanje pogojev in meril iz tega pravilnika.
K prijavi na razpis je društvo dolžno priložiti naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji v skladu z Zakonom o društvih,
– seznam in število članov s plačano članarino,
– finančno ovrednoten program, s katerim se društvo prijavlja na razpis, z opisom programa,
– poročilo o poslovanju društva za preteklo leto.
6. člen
Društva lahko kandidirajo za sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev na področju turizma s prijavo na javni razpis. Javni razpis se objavi praviloma po sprejemu proračuna za posamezno leto.
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani občine. Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za gospodarstvo.
7. člen
Javni razpis mora trajati najmanj en mesec. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
8. člen
Postopek javnega razpisa za sofinanciranje turističnih društev vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, kateri morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, za katero se dodeljujejo sredstva. Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki kakorkoli interesno povezani in v smislu poslovnega ali sorodstvenega razmerja (73. člen pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS).
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog k njihovi dopolnitvi v roku 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in na podlagi s pravilnikom določenih pogojev in meril oceni prispele vloge, ter pripravi pisni predlog višine sofinanciranja in ga predloži v potrditev županu. Sklep o sofinanciranju, katerega izda župan, je osnova za sklenitev pogodbe o sofinanciranju z izbranimi društvi. Društvom, katera ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, se izda sklep o zavrnitvi vloge. Neizbrani vlagatelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa na občino vloži pritožbo, o kateri odloča župan v roku 15 dni s sklepom. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
9. člen
Obvezna vsebina pogodbe je:
– naziv, naslov, davčna številka ter matična številka naročnika,
– naziv, naslov, davčna številka, matična številka ter številka transakcijskega računa upravičenca,
– namen, za katerega se namenjajo sredstva proračuna, oziroma vrsta programa, ki se sofinancira,
– višina dodeljenih sredstev in način izplačevanja,
– trajanje pogodbe,
– cilji, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe,
– način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe le-teh oziroma določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino (občinski urad) o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– druga določila, pomembna za sofinanciranje programa.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV
10. člen
Programi se ocenijo glede na vsebino posameznih dejavnosti, pestrost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje organizacije z okoljem, odmevnost programov, ki jih izvaja v širši okolici in pomembnost projektov za širšo lokalno skupnost.
Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na doseženo število točk in višino razpoložljivih namenskih sredstev proračuna.
11. člen
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
+-------+-----------------+--------------------------+---------+
| Št. |  Zbirni opis  | Posamični opis kriterija |Št. točk |
|    |  kriterija  |             |     |
+-------+-----------------+--------------------------+---------+
|I.   |Sredstva za redno|1. Število članov društva |     |
|    |dejavnost društva|– od 10 do 20 članov   |  3  |
|    |         |– od 21 do 40 članov   |  7  |
|    |         |– nad 40 članov      |  10  |
|    |         |2. Delovanje turističnega |     |
|    |         |podmladka v okviru TD   |  5  |
|    |         |3. Sodelovanje s KS ter  |     |
|    |         |drugimi društvi v kraju  |     |
|    |         |(konkretne aktivnosti,  |     |
|    |         |prireditve, delavnice   |  5  |
|    |         |ipd.)           |     |
|    |         |4. Kvaliteta in realnost |  5  |
|    |         |programa in prireditve  |     |
|    |         |5. Realizacija plana   |     |
|    |         |preteklega leta:     |     |
|    |         |– realizacija od 50–75%  |  5  |
|    |         |plana           |     |
|    |         |– realizacija od 75–100% |  10  |
|    |         |plana           |     |
+----------------------------------------------------+---------+
|Skupaj redna dejavnost največ:           |  35  |
+-------+-----------------+--------------------------+---------+
|II.  |Projekti     |– Organizacija čistilnih |     |
|1.   |Akcije na    |akcij ipd.        |  5  |
|    |področju     |– urejanje in vzdrževanje |     |
|    |ohranjanja    |kolesarskih in      |     |
|    |kulturne naravne |sprehajalnih poti, piknik |     |
|    |dediščine,    |prostorov, razgledišč,  |     |
|    |urejanja in   |turistične signalizacije, |     |
|    |olepševanja   |okolico naravnih in    |     |
|    |okolja:     |kulturnih spomenikov ipd. |  8  |
+-------+-----------------+--------------------------+---------+
|2.   |Prireditve    |Prireditve, ki      |     |
|    |lokalnega in   |predstavljajo kulturno,  |     |
|    |širšega pomena  |naravno dediščino in   |     |
|    |         |ljudske običaje (šege in |     |
|    |         |navade) ali druge     |     |
|    |         |turistične prireditve, ki |     |
|    |         |promovirajo občino, so  |     |
|    |         |prireditve občinskega   |     |
|    |         |pomena.          |     |
|    |         |– Organizacija      |  8  |
|    |         |prireditve, ki traja več |     |
|    |         |kot 1 dan         |  5  |
|    |         |– Organizacija      |     |
|    |         |prireditve, ki traja 1  |     |
|    |         |dan            |  4  |
|    |         |– Sodelovanje vsaj na eni |     |
|    |         |prireditvi občinskega   |     |
|    |         |pomena          |     |
+-------+-----------------+--------------------------+---------+
|3.   |Promocijski   |– izdajanje promocijskega |     |
|    |material     |materiala: prospekt,   |     |
|    |         |zgibanka, razglednice, cd |     |
|    |         |ipd.           |  3  |
|    |         |– drugi promocijski    |     |
|    |         |material (tur. spominki) |  2  |
|    |         |– javno nastopanje v   |     |
|    |         |medijih, na sejmih,    |     |
|    |         |razstavah, srečanjih in  |     |
|    |         |prireditvah izven     |  3  |
+-------+-----------------+--------------------------+---------+
|4.   |Izobraževanje  |– organizacija delavnice, |     |
|    |         |tečaja          |  3  |
|    |         |– udeležba na seminarju, |     |
|    |         |delavnici drugih     |     |
|    |         |izvajalcev        |  2  |
|    |         |– šolanje in       |     |
|    |         |izpopolnjevanje kadrov za |     |
|    |         |namene          |     |
|    |         |pospeševanja turizma   |  2  |
+-------+-----------------+--------------------------+---------+
|5.   |Projekti, ki   |– oblikovanje turističnih |     |
|    |povezujejo k   |proizvodov in celoletne  |     |
|    |skupni izvedbi  |turistične ponudbe in   |     |
|    |več turističnih |programov         |  3  |
|    |in drugih društev|– prijave na razpise in  |     |
|    |ter organizacij |sodelovanje v drugih   |     |
|    |         |projektih         |  5  |
+-------+-----------------+--------------------------+---------+
|6.   |Ostali projekti |– organizacija, izvedba  |     |
|    |         |ocenjevalnih akcij    |     |
|    |Spodbujanje   |Oziroma natečajev naj …  |     |
|    |lokalnega    |(npr. najlepše urejena  |     |
|    |prebivalstva za |hiša …)          |  5  |
|    |sodelovanje pri |– spletna stran      |     |
|    |aktivnostih   |(postavitev in zagon)   |  5  |
|    |pospeševanje   |– informiranje ter    |     |
|    |turizma     |vodenje turistov in    |     |
|    |         |obiskovalcev       |  2  |
+----------------------------------------------------+---------+
|Skupaj projekti največ:               |  65  |
+----------------------------------------------------+---------+
|Skupaj redna dejavnost in projekti največ:     |  100  |
+----------------------------------------------------+---------+
12. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi se točkujejo. Vrednost točke določi komisija v skladu z višino razpisanih sredstev za tekoče proračunsko leto, tako da višino razpisanih sredstev razdeli z vsoto vseh dodeljenih točk. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih toč in vrednosti točke.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno poročati v skladu z pogodbenimi določili. Občina Šmarje pri Jelšah lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov. Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska strokovna služba.
14. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev v primeru:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0047/2008
Šmarje pri Jelšah, dne 30. maja 2008
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost