Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2322. Odlok o priznanjih v Občini Rečica ob Savinji, stran 5937.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) ter na podlagi 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 16. redni seji dne 22. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o priznanjih v Občini Rečica ob Savinji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Rečica ob Savinji, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj, njihovo obliko, financiranje ter način vodenja evidence podeljevanja priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Rečica ob Savinji:
– Naziv častnega občana Občine Rečica ob Savinji;
– Grb Občine Rečica ob Savinji;
– Županovo priznanje Občine Rečica ob Savinji;
– Županovo priznanje Občine Rečica ob Savinji mladim.
3. člen
Priznanja Občine Rečica ob Savinji so najvišja priznanja Oobčine, ki se podeljujejo zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, vzgoje, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Rečica ob Savinji. Priznanja Občine Rečica ob Savinji se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih.
4. člen
Priznanja izroča župan Občine Rečica ob Savinji ali od njega pooblaščena oseba ob praznovanju občinskega praznika, 17. junija, če s tem odlokom ni določeno drugače.
5. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu Občine Rečica ob Savinji.
II. NAZIV »ČASTNI OBČAN OBČINE REČICA OB SAVINJI«
6. člen
Naziv častni občan Občine Rečica ob Savinji se podeli občanom Občine Rečica ob Savinji, drugim državljanom Republike Slovenije in državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja ter za druge izjemne dosežke, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Rečica ob Savinji
Naziv »Častni občan Občine Rečica ob Savinji« se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa, s katerim je dodeljeno priznanje.
III. GRB OBČINE REČICA OB SAVINJI
7. člen
Grb Občine Rečica ob Savinji je najvišje priznanje Občine Rečica ob Savinji. Podeljuje se:
1. posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
2. skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled Občine Rečica ob Savinji na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
Podeljuje se zlati, srebrni in bronasti grb.
Zlati grb Občine Rečica ob Savinji je reliefni odtis grba Občine Rečica ob Savinji, izdelan iz zlata, v velikosti 3 x 3,69 cm. Na hrbtni strani ima priponko. Podeljuje se v škatli, v kateri je poleg grba ploščica z vgravirano navedbo »Zlati grb Občine Rečica ob Savinji« ter navedbo imena in priimka prejemnika ter datuma podelitve.
Srebrni in bronasti grb imata enako obliko in velikost kot zlati grb ter na hrbtni strani priponko. Izdelana sta iz srebra oziroma brona. Podeljujeta se v škatli, v kateri je poleg grba ploščica z vgravirano navedbo »Srebrni oziroma bronasti grb Občine Rečica ob Savinji« ter navedbo imena in priimka prejemnika ter datuma podelitve.
Letno se podeli največ en zlati grb ter načeloma največ trije srebrni oziroma bronasti grbi.
Priznanje se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja.
IV. ŽUPANOVO PRIZNANJE OBČINE REČICA OB SAVINJI
8. člen
Pisno priznanje Občine Rečica ob Savinji se podeljuje posameznikom, organizacijam in skupnostim ter društvom ob posameznih jubilejih in priložnostih, kakor tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne panoge, organizacije ali skupnosti v Občini Rečica ob Savinji.
Pisna priznanje se lahko podeljujejo tudi med letom. O podelitvi teh priznanj odloča župan. Priznanje se podeli z listino.
V. ŽUPANOVO PRIZNANJE OBČINE REČICA OB SAVINJI MLADIM
9. člen
Županovo priznanje Občine Rečica ob Savinji se podeljuje:
– učencem, ki v tekočem letu zaključujejo osnovno šolo in so v vseh letih dosegali odličen uspeh;
– zlatim maturantom.
O podelitvi teh priznanj odloča župan. Priznanje se podeli z listino, lahko tudi med letom. Priznanju se priloži priložnostno darilo.
VI. POSTOPEK ZA RAZPIS PODELITVE PRIZNANJA NAZIVA ČASTNI OBČAN IN GRBA OBČINE
10. člen
Priznanja Občine Rečica ob Savinji se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava in potrdi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Izjema sta županovi priznanji Občine Rečica ob Savinji, za kateri razpis ni potreben.
Razpis za podelitev priznanj se objavi na spletni strani občine http://www.obcina-recica.si in na oglasni deski.
Razpis se objavi najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom v tekočem letu. Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od enega meseca.
11. člen
Z razpisom se objavijo:
– vrste priznanj;
– kriteriji za podelitev priznanj;
– zahtevani podatki v predlogu za podelitev priznanja;
– rok za oddajo predloga.
12. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Rečica ob Savinji so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja. Za dobitnike občinskih priznanj tudi ne morejo biti predlagani občinski funkcionarji v času opravljanja funkcije.
13. člen
Predlog za občinska priznanja mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju;
– vrsto predlaganega priznanja;
– podatke o predlaganem prejemniku priznanja;
– obrazložitev k predlogu;
– dokumente, ki potrjujejo predlog (če obstajajo).
VII. POSTOPEK OBRAVNAVE PREDLOGOV
14. člen
Postopek obravnave predlogov vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki lahko:
– od predlagatelja zahteva dopolnitev predloga;
– predlog zavrne, če ni dovolj utemeljen;
– zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije in posameznike;
– razvrsti predlaganega kandidata v tisto vrsto priznanja, ki je glede na podan predlog ustreznejša.
15. člen
Skladno s kriteriji iz 15. člena, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, oblikuje sklep o podelitvi priznanj in ga skupaj z utemeljitvijo posreduje v obravnavo občinskemu svetu.
O podelitvi priznanj in nagrad Občine Rečica ob Savinji odloča občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
VIII. VODENJE EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ IN NAGRAD
16. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava Občine Rečica ob Savinji.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled pri občinski upravi Občine Rečica ob Savinji.
17. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebujejo naslednje podatke:
– zaporedno številko;
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku;
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter številka sklepa občinskega sveta;
– vrsto podeljenega priznanja;
– datum izročitve priznanja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2008-13
Rečica ob Savinji, dne 22. maja 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost