Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo, stran 5935.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – ZJC-UPB1, 45/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 45/04 – ZdZPKG, 86/04, 7/05 Skl. US: U-I-19/05-5, 23/05 – UPB1, 34/05 Odl. US: U-I-19/05-11, 44/05, 55/05 – UPB2, 40/06 (51/06 popr.), 70/06 – UPB3, 115/06, 139/06 Odl. US: U-I-69/06-16, 3/2007 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.)) ter 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 13. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo
1. člen
Šesti odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi: »Drugi in tretji odstavek tega člena se ne uporablja za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Naklo«.
2. člen
Črta se 54. člen.
3. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
– nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
– nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del;
– nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
– odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
– v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
– odrediti ukrepe za zagotovitve polja preglednosti;
– nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
– odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena prometu.
Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva vročitve.
V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na podlagi prvega odstavka tega člena, v roku, določenem v odločbi, občinski inšpektor lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.
V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste, v zvezi z nadzorom cest, od odgovorne osebe zavezanca ali posameznika pravico zahtevati, da v roku, ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, mora podati koncedentu predlog za uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.«
4. člen
Naslov »VII. Kazenske določbe« se spremeni tako, da se glasi: »VII. Določbe o sankcijah«.
5. člen
V besedilo prvega odstavka 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo v višini 800 € se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 30. člena);
– brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 31. člena);
– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 32. člena);
– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesta ali povečala stroške njenega vzdrževanja (33. člen);
– postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnosti brez soglasja občinskega urada (36. člen);
– brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 37. člena);
– vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 40. člena);
– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej (41. člen);
– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vpliva na cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega soglasja (42. člen);
– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti kakršnakoli dela na cesti in na zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (43. člen);
– vozi vozilo s takšnimi naleženimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovala vozišče (44. člen);
– vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo zemljišča (drugi odstavek 44. člena);
– ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje snega ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 45. člena);
– brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 46. člena);
– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 47. člena);
– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 47. člena);
– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (prvi odstavek 48. člena);
– postavi nagrobno ali spominsko znamenje v varovalnem pasu občinskih cest ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji soglasja (50. člen).
Z globo 200 € se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka«.
6. člen
Besedilo 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 200 € se za prekrške sankcionira posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena«.
7. člen
Besedilo 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.000 € se sankcionira za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno odvijanja prometa (prvi in drugi odstavek 24. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki (tretji odstavek 25. člena).
Z globo 200 € se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.«
8. člen
Besedilo 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo v znesku 1.000 € se sankcionira za prekršek investitor objektov in naprav v ali obcestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti občinski urad ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 23. člena).
Z globo 200 € se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.«
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2008
Naklo, dne 27. maja 2008
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

AAA Zlata odličnost