Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavitvi neprometnih in reklamnih znakov ter oglaševanju v Občini Naklo, stran 5934.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 45/04 – ZdZPKG, 86/04, 7/05 Skl. US: U-I-19/05-5, 23/05 – UPB1, 34/05 Odl. US: U-I-19/05-11, 44/05, 55/05 – UPB2, 40/06 (51/06 popr.), 70/06 – UPB3, 115/06, 139/06 Odl. US: U-I-69/06-16, 3/2007 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.)) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 13. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavitvi neprometnih in reklamnih znakov ter oglaševanju v Občini Naklo
1. člen
Naslov: »Kazenske določbe« se spremeni tako, da se glasi: »Določbe o sankcijah«.
2. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.000 € se za prekršek sankcionira samostojni podjetnik posameznik, z globo 1.500 € pa se za prekršek sankcionira pravna oseba, ki:
– postavi neprometni ali reklamni znak, pa predhodno ne pridobi dovoljenja pristojnega občinskega organa,
– ima dovoljenje za postavitev ali namestitev neprometnega ali reklamnega znaka, pa le-tega postavi oziroma namesti sam, ne pa pooblaščeni izvajalec,
– postavi neprometni ali reklamni znak v nasprotju z izdanim dovoljenjem,
– kot lastnik znaka ne poskrbi za njegovo vzdrževanje,
– postavi znak, ki ne ustreza postavljenim kriterijem tega odloka oziroma izdanemu dovoljenju,
– na lastni nepremičnini postavi oziroma namesti znak za interes druge pravne ali fizične osebe,
– ne zahteva izdaje dovoljenja za že postavljen znak v roku, kot ga določa ta odlok.«
Z globo 200 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena sankcionira tudi fizična oseba ali odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.«
3. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 500 € se za prekršek sankcionira samostojni podjetnik posameznik, z globo 1.000 e pa se za prekršek sankcionira pravna oseba, če:
– lepi in namešča plakate izven plakatnih mest,
– meče letake ali lepi plakate na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljavca poslovnih prostorov,
– lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na prireditev, ki se še ni zgodila.«
Z globo 100 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena sankcionira tudi fizična oseba ali odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.
Globe so po odbitku stroškov dohodek občine.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2008
Naklo, dne 27. maja 2008
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

AAA Zlata odličnost