Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2318. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo, stran 5934.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, št. 17/06, 20/06, 28/06 Skl. US: U-I-51/06-5, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 45/04 – ZdZPKG, 86/04, 7/05 Skl. US: U-I-19/05-5, 23/05 – UPB1, 34/05 Odl. US: U-I-19/05-11, 44/05, 55/05 – UPB2, 40/06 (51/06 popr.), 70/06 – UPB3, 115/06, 139/06 Odl. US: U-I-69/06-16, 3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (UVG, št. 16/01) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 13. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo
1. člen
Naslov »Kazenske določbe« se spremeni tako, da se glasi: »Določbe o sankcijah«.
2. člen
Besedna zveza in znesek v prvem odstavku 52. člena: »Z globo 300.000,00 SIT se kaznuje za prekršek upravljavec »se spremeni tako, da se glasi: »Z globo 1.500 € se sankcionira za prekršek upravljavec.«
3. člen
Besedna zveza in znesek v drugem odstavku 52. člena: »Z globo 80.000,00 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca« se spremeni tako, da se glasi: »Z globo 350 € se sankcionira tudi odgovorna oseba upravljavca ...«
4. člen
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi: »Z globo 1.000 € se sankcionira za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 1.500 € se sankcionira za prekršek uporabnik – pravna oseba«.
5. člen
Drugi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi: »Z globo 350 € se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena«.
6. člen
Tretji odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi: »Z globo 350 € se sankcionira za prekršek tudi uporabnik – fizična oseba, ki stori katerokoli izmed dejanj iz prvega odstavka tega člena«.
7. člen
Besedna zveza v 55. členu »pristojni organ Občine Naklo« se spremeni tako, da se glasi: »medobčinski inšpektorat Kranj«.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2008
Naklo, dne 27. maja 2008
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

AAA Zlata odličnost