Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2317. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda ter padavinskih voda na območju Občine Naklo, stran 5933.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl. US: U-I-51/06-5, 39/2006 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 45/04 – ZdZPKG, 86/04, 7/05 Skl. US: U-I-19/05-5, 23/05 – UPB1, 34/05 Odl. US: U-I-19/05-11, 44/05, 55/05 – UPB2, 40/06 (51/06 popr.), 70/06 – UPB3, 115/06, 139/06 Odl. US: U-I-69/06-16, 3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.)) ter 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 13. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda ter padavinskih voda na območju Občine Naklo
1. člen
Besedilo 17. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnik mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo lastniku naprave Občini Naklo plačati ustrezen prispevek priključnine glede na velikost vodovodnega priključka:
– 1 ” (25 mm)                   800,00 eur
– 6/4” (37,5 mm)                 1.500,00 eur
– 2 ” (50 mm)                  2.500,00 eur
– 3 ” (75 mm)                  4.200,00 eur.
Kolikor uporabnik ni priključen na javno vodovodno omrežje, se priključnino določi na osnovi ocene predvidenega odtoka v javni kanal.«
2. člen
Naslov »Kazenske določbe« se spremeni tako, da se glasi: »Določbe o sankcijah«.
3. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.200 € se sankcionira za prekršek upravljavec:
– če ne dopusti priključitve, kot to določa 20. člen tega odloka,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 1., 2., 4., 11., 13., 15. točke 38. člena tega odloka.
Z globo 300 € se sankcionira tudi odgovorna oseba upravljavca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen
Besedilo 48. člena se spremeni tako,da se glasi:
»Z globo 800 € se sankcionira za prekršek uporabnik – pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– če odvaja odpadno vodo v meteorni kanal ali metorno vodo v fekalni kanal v primeru ločenega kanalizacijskega sistema,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 1., 3., 4., 5., 7., 8., 14. točke 40. člena tega odloka.«
Z globo 300 € se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.«
Z globo 300 € se sankcionira za prekršek posameznik, ki stori katero izmed dejanj iz prvega odstavka tega člena.«
5. člen
Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.500 € se sankcionira za prekršek uporabnik – pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne izpolnjuje obveznosti iz 2. točke 40. člena tega odloka.«
Z globo 1.500 € se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.«
Z globo 750 € se sankcionira za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
6. člen
Besedilo 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinska inšpekcija, upravljavec kanalizacije in naprav za čiščenje vode ter pristojne občinske službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.«
7. člen
Doda se novi 51.a člen, ki se glasi:
»V primeru, ko zavezanec ne izvrši inšpekcijske odločbe v roku, ki je določen v tej odločbi, lahko občinski inšpektor odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2008
Naklo, dne 27. maja 2008
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

AAA Zlata odličnost