Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2316. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo, stran 5932.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, št. 17/06, 20/06, 28/06 Skl. US: U-I-51/06-5, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt), 1. člena Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 – ZVO-1, 34/08), 1. in 2. člena Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 45/04 – ZdZPKG, 86/04, 7/05 Skl. US: U-I-19/05-5, 23/05 – UPB1, 34/05 Odl. US: U-I-19/05-11, 44/05, 55/05 – UPB2, 40/06 (51/06 popr.), 70/06 – UPB3, 115/06, 139/06 Odl. US: U-I-69/06-16, 3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.)) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 13. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo
1. člen
Za 41. členom se doda naslov »VII. Inšpekcijsko nadzorstvo«.
2. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinska inšpekcija in pristojne občinske službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.
V primeru, ko zavezanec ne izvrši inšpekcijske odločbe v roku, ki je določen v tej odločbi, lahko občinski inšpektor odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.
Izvajalec je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka je dolžan povzročitelje odpadkov prijaviti občinski inšpekciji Občine Naklo. V sporu o tem, v katero klasifikacijsko skupino uvrstiti določen odpadek, na zahtevo izvajalca odloči ministrstvo, pristojno za varstvo okolja.
Nadzor nad izvajanjem odlaganja odpadkov s strani povzročiteljev odpadkov na reciklažnem dvorišču ali na zbirni postaji izvaja izvajalec.«
3. člen
Naslov »VII. Kazenske določbe« se spremeni tako, da se glasi: »VIII. Določbe o sankcijah«.
4. člen
Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 800 € se sankcionira za prekršek izvajalec, če:
1. ne čisti in ne vzdržuje ekoloških otokov (9. člen),
2. ne čisti in ne vzdržuje reciklažnega dvorišča (13. člen),
3. ne priskrbi ustreznih tipiziranih posod na območjih, kjer je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov (prvi odstavek 17. člena),
4. ne objavi in ne obvesti povzročiteljev o začetku ali spremembi načina ločenega zbiranja odpadkov (18. člen),
5. ne vodi katastra ekoloških otokov (19. člen),
6. periodično ne čisti in razkužuje posod za odpadke (tretji odstavek 22. člena),
7. ne vrši stalnega nadzora nad odjemnimi mesti in ekološkimi otoki in ne odredi v primeru potreb predčasnega ali pogostejšega odvoza odpadkov (drugi odstavek 26. člena),
8. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh delovnih dneh po prenehanju ovire ali višje sile (prvi odstavek 28. člena),
9. odvaža komunalne odpadke z neprimernimi vozili (prvi in tretji odstavek 28. člena).
Z globo 250 € se sankcionira tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
5. člen
Besedilo 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 800 € se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamzenik kot povzročitelj odpadkov:
1. če se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki (tretji odstavek 5. člena),
2. če ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (četrti odstavek 8. člena),
3. če ne poskrbi za odlaganje komunalnih odpadkov v posode za odpadke v času gradnje ali adaptacije v dogovoru z izvajalcem (drugi odstavek 12. člena),
4. če ne odloži odpadkov na reciklažnem dvorišču po navodilih izvajalca (13. člen),
5. če ne odlaga ločeno zbranih odpadkov v ustrezne tipizirane posode na ekoloških otokih skladno z navodili izvajalca (drugi odstavek 17. člena),
6. če ne odlaga komunalnih odpadkov na zbirnih mestih ter v predpisane posode za odpadke (prvi odstavek 20. člena),
7. če ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov (tretji odstavek 20. člena),
8. če odlaga prepovedane odpadke v posode za komunalne odpadke (prvi odstavek 21. člena),
9. če po izpraznitvi posode za odpadke ne vrne na zbirno mesto (prvi odstavek 22. člena),
10. če odlaga odpadke na javnem komunalnem odlagališču v nasprotju s poslovnikom upravljavca odlagališča (prvi odstavek 31. člen),
11. če odlaga odpadke izven javnega komunalnega odlagališča (prvi odstavek 34. člen),
12. če kuri komunalne odpadke na prostem v nasprotju s 35. členom,
13. če ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun ravnanja z odpadki ter o spremembah teh podatkov (prvi odstavek 40. člena).
Z globo 250 € se sankcionira tudi odgovorna oseba praven osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 600 € se sankcionira posameznik, ki opravlja gospodarsko dejavnost, če kot povzročitelj odpadkov stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 250 € se sankcionira posameznik, ki kot povzročitelj odpadkov stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
6. člen
Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 600 € se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki opravlja dejavnost organizatorja kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem, če ne poskrbi za odpadke in ne poskrbi za čiščenje prostora po končani prireditvi ter odvoz odpadkov (25. člen)«.
Z globo 250 € se sankcionira za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2008
Naklo, dne 27. maja 2007
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

AAA Zlata odličnost