Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2315. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo, stran 5928.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 – Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) /ZOFVI-UPB5/ (Uradni list RS, št. 16/07, 101/07 – Odl. US), Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Naklo (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/97, 35/98, 9/03) je Občinski svet Občine Naklo na 13. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel naslednji čistopis
O D L O K A
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občinski svet Občine Naklo je na seji dne 30. januarja 1997 s svojim odlokom na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok ustanovil javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Naklo.
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje Občinski svet.
Osnovna šola Naklo je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju na Oddelku za gospodarsko sodstva s sklepom, pod št. Srg.: 10599200, z dne 13. 5. 1997.
2. člen
S tem Odlokom ustanovitelj usklajuje akt o ustanovitvi javnega zavoda z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter hkrati sprejema čistopis tega akta.
Naziv in sedež ustanovitelja je:
Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST ŠOLE
3. člen
Ime šole je: OSNOVNA ŠOLA NAKLO.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Naklo.
Sedež šole je: Glavna cesta 47, 4202 Naklo.
V sestavo OŠ Naklo sodijo:
– centralna šola Naklo, Glavna cesta 47, 4202 Naklo,
– Podružnična šola Podbrezje, Podbrezje 120, 4202 Naklo,
– Podružnična šola Duplje, Sp. Duplje 2, 4203 Duplje
ter
– organizacijska enota Vrtec, ki deluje na dveh lokacijah: Naklo (Vrtec Rožle) in Duplje (Vrtec pri podružnični šoli).
4. člen
Pečat sedeža šole je okrogle oblike s premerom 35 mm. Na obodu pečata sta dve vzporedni črti – kroga, oddaljena 1 mm. Ob črtah proti sredini kroga je izpisano: OSNOVNA ŠOLA NAKLO. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, pod njim pa izpisan sedež šole.
Podružnice pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnost uporablja pečat okrogle oblike s premerom 35 mm. Na obodu pečata sta dve vzporedni črti – kroga, oddaljena 1 mm. Ob črtah proti sredini kroga je izpisano ime šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, pod njim pa ime in sedež podružnice.
Šola uporablja tudi pečate s premerom 20 mm z enako vsebino, kot jo imajo pečati iz prvega in drugega odstavka tega člena.
Šola ima tudi pečate podolgovate oblike za interno poslovanje z enakim besedilom, vendar brez grba Republike Slovenije.
Število pečatov, pooblastila za uporabo, način varovanja ipd. določi ravnatelj šole z organizacijskim predpisom.
5. člen
Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradnem listu RS, št. 69/2007) je:
Šifra    Vsebina
G/ 47.610  Trgovina na drobno v specializiranih
      prodajalnah s knjigami
G/ 47.621  Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/ 47.622  Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
      potrebščinami
G/ 47.630  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z glasbenimi in video zapisi
G/ 47.650  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G/ 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
      z drugim blagom
H/49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I/ 56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
I/ 56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi
J/ 58.190  Drugo založništvo
L/ 68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
N/ 82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
N/ 82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/ 85.100  Predšolska vzgoja
P/ 85.200  Osnovnošolsko izobraževanje
P/ 85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
P/ 85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/ 90.010  Umetniško uprizarjanje
R/ 90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/ 93.110  Obratovanje športnih objektov
R/ 93.190  Druge športne dejavnosti
R/ 93.299  Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S/ 94.200  Dejavnost sindikatov.
V okviru te dejavnosti šola opravlja vzgojno-varstveno in vzgojno-izobraževalno dejavnost, to je organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot, ki se opravlja kot javna služba na ravni dejavnosti vrtcev, obveznega splošnega osnovnošolskega in osnovnošolskega prilagojenega izobraževanja.
Šola lahko za te namene ustanovi s soglasjem ustanovitelja družbo ali drug zavod.
6. člen
Osnovna šola Naklo je pravna oseba.
Za svoje obveznosti v pravnem prometu odgovarja s sredstvi, ki jih ji zagotavlja ustanovitelj, in ki jih sama ustvarja in s katerimi razpolaga.
Šola nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE ŠOLE
7. člen
Šolo predstavlja in zastopa ravnatelj šole, ki je odgovoren za zakonitost dela v zavodu. Ravnatelj je pooblaščen, da v imenu in za račun šole v okviru registrirane dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
Ravnatelj zastopa šolo navzven neomejeno.
8. člen
Med ravnateljevo odsotnostjo ga nadomešča namestnik ravnatelja, ki je praviloma eden izmed pomočnikov, lahko pa ravnatelj pooblasti z generalnim ali posebnim pooblastilom tudi druge osebe za zastopanje v določenih zadevah v njegovi odsotnosti.
9. člen
Vse listine finančne narave podpisuje za šolo ravnatelj, oziroma v odsotnosti oseba, ki jo ravnatelj pooblasti.
IV. ORGANIZACIJA ŠOLE
10. člen
Šolski okoliš, s katerega imajo starši pravico vpisati svoje otroke v to šolo, obsega področje celotne Občine Naklo.
Šolski okoliš centralne šola Naklo zajema naselja: Cegelnica, Malo Naklo, Naklo, Okroglo, Polica, Strahinj in Žeje.
Po zaključenem razredu na podružnični šoli pa vključuje tudi okoliše podružničnih šol Podbrezje in Duplje.
Šolski okoliš podružnične šole Podbrezje zajema naselja: Bistrica, Gobovce in Podbrezje.
Šolski okoliš podružnične šole Duplje zajema naselja: Spodnje Duplje, Zadraga in Zgornje Duplje.
Notranja organizacijska enota šole je tudi vrtec.
Notranjo organizacijo in sistemizacijo šole z natančno vsebino dela v podružnici določi ravnatelj.
Sistemizacijo delovnih mest v šoli določi ravnatelj šole v soglasju s šolsko upravo (z MŠŠ), za vrtec pa v soglasju z ustanoviteljem.
V. ORGANI ŠOLE
Svet osnovne šole
11. člen
Svet osnovne šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v šoli in predstavniki staršev.
Svet sestavlja 9 članov, in sicer imenuje v svet:
– ustanovitelj 3 predstavnike,
– delavci šole 3 predstavnike (en predstavnik delavcev centralne šole, en predstavnik delavcev podružnic in en predstavnik delavcev vrtca),
– starši 3 predstavnike (en predstavnik sveta staršev centralne šole, en predstavnik staršev podružnic in en predstavnik staršev iz vrtca)
12. člen
Mandat članov sveta je 4 leta. Člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Kandidiranje za člane sveta se začne najmanj 60 dni pred potekom mandata dosedanjim članom.
13. člen
Po sprejetju sklepa na seji sveta, da se začenja postopek kandidiranja, predsednik sveta ali ravnatelj, ki izvršuje sklepe sveta, pošlje ustanovitelju, predsedniku zbora delavcev in predsedniku sveta staršev dopis, s katerim jih obvesti, da se začenja postopek kandidiranja v svet šole in jih zaprosi, da v roku 30 dni pošljejo imena članov sveta, ki jih bodo imenovali v svet šole.
14. člen
Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v svet šole v skladu s svojimi pravili.
15. člen
Delavci šole izvolijo svoje predstavnike v svet šole na volitvah s tajnim glasovanjem. Postopek se začne na zborih delavcev podružnic, vrtca in matične šole, ko delavci predlagajo kandidate za člane sveta šole v skladu z določili 11. člena tega akta. Tako predlagajo kandidate za svet šole posebej delavci oddelkov vrtca, posebej delavci podružnic in posebej delavci centralne šole.
Ko delavci zaključijo s predlaganjem kandidatov za člane sveta na zborih delavcev, posamezni zbor delavcev z javnim glasovanjem potrdi kandidatne liste za volitve članov sveta iz vrst delavcev šole. Skupni zbor delavcev imenuje volilno komisijo za izvedbo volitev v svet šole, ki strokovno in tehnično izvede tajne volitve. Na glasovnici morajo biti posebej oblikovane skupine kandidatov za svet šole iz vrst kandidatov iz podružnic in iz vrst kandidatov iz vrtca. Voli se enega člana sveta izmed delavcev centralne šole, enega člana izmed delavcev iz podružnic in enega člana izmed delavcev vrtca.
Po štetju glasov volilna komisija razglasi rezultate volitev in izda izvoljenim članom sveta sklepe o izvolitvi.
16. člen
Predstavnike staršev izvoli v svet šole svet staršev, po en predstavnik staršev je iz podružnic, en predstavnik staršev je iz vrtca in en predstavnik staršev je iz centralne šole.
Na roditeljskih sestankih starši delegirajo starše učencev v svet staršev šole, tako da je vsak oddelek zastopan v svetu staršev s po enim staršem.
Na svetu staršev oblikujejo starši z javnim glasovanjem kandidatno listo za člane sveta v skladu z določilom prvega odstavka tega člena ter z glasovanjem izvolijo svoje predstavnike v svet šole.
17. člen
Ko dosedanji predsednik sveta šole prejme imena izvoljenih članov sveta, skliče konstitutivno sejo sveta, na kateri prisotni člani sveta verificirajo mandate izvoljenih članov sveta in izmed sebe izvolijo predsednika sveta šole in njegovega namestnika.
Do konstituiranja sveta šole naloge sveta opravlja dosedanji svet šole.
18. člen
Svet šole:
– imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
– sprejema pravila šole, če se svet odloči, da bo šola imela pravila,
– sprejema program razvoja šole,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvajanju,
– določi finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– obravnava poročila o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o statusnih spremembah in spremembah dejavnosti šole v soglasju z ustanoviteljem,
– določa in voli izvršilne organe šole,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
– obravnava mnenja in predloge sveta staršev in ustanovitelja,
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih na šoli,
– lahko sprejme svoj poslovnik in predpise, kako deluje svet šole,
– opravlja druge pristojnosti po zakonu.
19. člen
Svet na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Svet o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno glasovanje.
20. člen
Članu sveta lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, otrok preneha obiskovati šolo, vrtec) ali če je odpoklican. V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve.
Ravnatelj
21. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo šole,
– pripravlja program razvoja šole,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,
– predlaga svetu šole v sprejem splošne akte šole,
– sprejema organizacijske predpise šole in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca šole.
22. člen
Ravnatelja imenuje svet šole na podlagi javnega razpisa za mandatno obdobje petih let, ki se lahko ponovi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
– izpolnjevati mora pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcija ravnatelja,
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– imeti mora naziv svetnik ali svetovalec oziroma pet let naziv mentor,
– opravljen mora imeti ravnateljski izpit,
– da k imenovanju pridobi svet šole soglasje ministra za šolstvo in šport.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
23. člen
Svet šole mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja šole pridobiti obrazloženo mnenje učiteljskega zbora šole, obrazloženo mnenje sveta staršev in obrazloženo mnenje občine, na območju katere ima šola sedež.
Učiteljski zbor o mnenju iz prvega odstavka tega člena glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, svet staršev oziroma občina ne da soglasja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet šole odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
24. člen
Ravnatelja razreši svet šole.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, svet staršev in učiteljski zbor šole.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode
Vršilec dolžnosti ravnatelja
25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet šole imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev šole oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet šole ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
Pomočnik ravnatelja
26. člen
Ravnatelj ima lahko enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor.
27. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev podružnice šole. Vodja podružnice opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Strokovni organi
28. člen
Strokovni organi na šoli so:
– vzgojiteljski zbor,
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Naloge in pristojnosti strokovnih organov šole določajo členi 60 do 66 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
VI. SREDSTVA ŠOLE
29. člen
Ustanovitelj iz proračunskih sredstev zagotavlja materialno osnovo za redno dejavnost šole v skladu s programom dejavnosti.
Ustanovitelj zagotavlja tudi nabavo novih sredstev v skladu s programom razvoja šole ter v skladu s proračunom za tekoče leto.
Način financiranja in pridobivanja sredstev šole določata zakon in ustanovitelj.
Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti se opredelijo v letnem planu oziroma programu šole.
Šola pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s tem sklepom.
Šola mora uporabljati sredstva za namene, ki jih določi ustanovitelj in posredovati letna poročila ustanovitelju.
30. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu z določili tega akta, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v šolah določi minister.
Primanjkljaj sredstev za dela šole, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj v skladu z zakonom.
31. člen
Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
32. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja šoli, subsidiarno.
VII. OBVEŠČANJE DELAVCEV ŠOLE
33. člen
Delavci šole morajo biti obveščeni o vseh zadevah, ki jih določa kolektivna pogodba, zlasti pa:
– o rezultatih ob periodičnih in zaključnem računu,
– o kazalcih, ki so predpisani z zakoni in drugimi predpisi,
– o sklepih organov šole,
– o ugotovitvah kontrolnih organov.
34. člen
Ravnatelj mora pred odločitvami, ki jih določa kolektivna pogodba, pridobiti mnenje delavcev.
Delavce obvešča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba. O delu organov v šoli obvešča delavce predsedujoči posameznega organa.
Delavce se obvešča na zborih delavcev ali z objavljanjem sklepov na oglasnih deskah.
VIII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
35. člen
S splošnimi akti se urejajo odnosi v šoli. Na predlog ravnatelja sprejema svet šole:
– pravila šole, (če se svet odloči, da jih bo imel),
– pravilnik o delovnih razmerjih,
– druge akte v skladu z zakoni ali sklepi sveta šole.
Ravnatelj sprejema organizacijske predpise in druge akte za urejanje življenja in dela na šoli.
Posamični akti morajo biti usklajeni z veljavnimi splošnimi akti.
Splošni akti morajo biti objavljeni na oglasnih deskah in začno praviloma veljati osmi dan po objavi.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Zaradi sprememb zakona se oblikuje nov svet po poteku mandata dosedanjemu.
37. člen
Medsebojne pravice in obveznosti bosta ustanovitelj in šola izvajala v skladu s tem aktom, pravili šole in zakonom.
38. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2008
Naklo, dne 27. maja 2008
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

AAA Zlata odličnost