Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2312. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Mirna Peč«, stran 5926.

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – v nadaljevanju ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 14. seji dne 27. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Mirna Peč«
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep predstavlja pravno podlago za izpeljavo projektov na področju gradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Mirna Peč (v nadaljevanju: širokopasovno omrežje). Prav tako določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire partnerja za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Mirna Peč.
2. člen
(javni interes)
Na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav obstaja javni interes, da se izvedejo projekti na tem področju.
Zaradi hitrejše realizacije ciljev, določenih tudi v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023 in katerega namen je omogočiti vsem državljanom Republike Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta, se projekti izvedejo v obliki javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP).
3. člen
(oblika izvedbe)
JZP na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja omrežij elektronskih komunikacij se izvede v obliki pogodbenega partnerstva, in sicer kot koncesijsko razmerje. Pri tem se uporabi BOT model lastninske pravice.
4. člen
(organizacijska zasnova izvajanja JZP)
JZP se izvaja na način, da pride do sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri izvedbi projektov. S tem se dosežejo pozitivni učinki: znižanje proračunskih izdatkov, pridobitev dodatnega kapitala, spodbujanje razvoja različnih storitev, povečanje učinkovitosti javnih institucij ter gospodarstva, hitrejši dostop do znanja, razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi v manj razvitih krajih.
5. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)
JZP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij se bo izvajalo na celotnem območju Občine Mirna Peč.
Podrobnejša prostorska zasnova se določi z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Mirna Peč.
6. člen
(pravice in obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:
– izdelavo projekta,
– izgradnjo infrastrukture v določenih rokih,
– dostop do storitev praviloma vsem naseljem v Občini Mirna Peč,
– upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja v skladu s predpisanimi pogoji in na način, ki bo omogočil dostop vsem zainteresiranim ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji,
– nadgradnjo v skladu s potrebami in pogoji,
– upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklepanje pravnih poslov.
Glavna pravica zasebnega partnerja je izkoriščanje širokopasovnega omrežja v obdobju, določenim s koncesijsko pogodbo.
7. člen
(uporaba storitev JZP)
Zasebni partner mora v sodelovanju z javnim partnerjem zagotoviti uporabo storitev ZJP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij uporabnikom enake kategorije pod enakimi področji. Splošne pogoje za uporabo storitev določi zasebni partner s soglasjem javnega partnerja.
Prav tako se določi pravice in obveznosti uporabnikov storitev, način njihovega uveljavljanja ter varstva.
8. člen
(pravice in obveznosti javnega partnerja)
Javni partner izbranemu zasebnemu partnerju zagotovi:
– uporabo že zgrajene infrastrukture, ki je v lasti lokalne skupnosti za namene zagotavljanja omrežja širokopasovnih elektronskih komunikacij (že položene cevi, jaški ipd.),
– pravico služnosti na zemljiščih, ki so v lasti lokalne skupnosti v obsegu, kot je to potrebno za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij,
– druge storitve, ki so potrebne za izpeljavo projekta in jih lahko zagotovi le lokalna skupnost.
Glavna pravica javnega partnerja je prevzem zgrajenega širokopasovnega omrežja v last, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje po končani gradnji oziroma po preteku koncesijskega razmerja z zasebnim partnerjem.
9. člen
(način financiranja)
Projekti JZP se financirajo iz:
– zasebnih sredstev,
– s pridobivanjem sredstev iz državnega proračuna za kohezijsko politiko in evropskih sredstev za regionalni razvoj, ki jih za to področje z razpisi namenja Evropska unija oziroma druge institucije iz tega območja.
Financiranje se določi posebej za vsak projekt JZP.
10. člen
(ostale določbe)
Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi projektov JZP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na podlagi izkazanega interesa zagotavljal dostop do javnih evidenc s katerimi upravlja. Prav tako zasebnemu partnerju nudi strokovno podporo, v tolikšnem obsegu, kot se bo določilo v projektni dokumentaciji posameznega projekta JZP.
Št. 032-06/2008-6
Mirna Peč, dne 27. maja 2008
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti