Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2311. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji, stran 5925.

Na podlagi 40. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 33/06) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 14. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji
1. člen
Besedilo 11. člena Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 35/06) se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo cevi, ki:
– zagotavljajo vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim, biološkim in drugim vplivom,
– so izdelani, vključno s tesnili, iz materialov, ki v stiku z odpadno vodo ne smejo spreminjati kakovosti vode glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti,
– zagotavljajo stabilnost in funkcionalnost cevovoda minimalno 50 let,
– so v skladu s projektno dokumentacijo,
– so standardnih dimenzij (DN) 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400 … mm, kar pomeni nazivni premer glede na notranji premer cevovoda,
– imajo atest,
– zagotavljajo izdelavo kanalizacije v skladu s SIST EN 1610.«
2. člen
Besedilo 56. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za odvajanje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje.«
3. člen
Besedilo 57. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo. Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico.«
4. člen
Besedilo 58. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Mejne vrednosti za izračun faktorja onesnaženosti so:
+------------------------------+---------------+---------------+
|Naziv             |   Enota   |  Vrednost  |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Aluminij           |   mg/l   |    30   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Arzen             |   mg/l   |   0,075   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Baker             |   mg/l   |   0,35   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Barij             |   mg/l   |   3,5   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Cink             |   mg/l   |   1,5   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Kadmij            |   mg/l   |   0,075   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Kositer            |   mg/l   |   1,5   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Celotni krom         |   mg/l   |   0,375   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Krom (VI)           |   mg/l   |   0,075   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Nikelj            |   mg/l   |   0,35   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Srebro            |   mg/l   |   0,075   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Svinec            |   mg/l   |   0,35   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Železo            |   mg/l   |    20   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Živo srebro          |   mg/l   |   0,0075  |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Vsota tenzidov        |   mg/l   |    25   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Težkohlapne lipofilne snovi  |   mg/l   |    75   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Skupni dušik (kjeldahlovega, |   mg/l   |    60   |
|nitritnega, nitratnega)    |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Adsorbirani organsko vezani  |   mg/l   |   0,4   |
|halogeni (AOX)        |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Fosfor (celotni)       |   mg/l   |    10   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Kobalt            |   mg/l   |   0,35   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Sulfat            |   mg/l   |   250   |
+------------------------------+---------------+---------------+
Za parametre, ki niso navedeni, se uporabijo vrednosti, določene v veljavni uredbi o emisijo snovi in toplote iz virov onesnaževanja, oziroma v predpisih, ki urejajo normative za posamezno dejavnost.«
5. člen
Besedilo 64. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odločilna analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih koncentracij škodljivih snovi pa normativi, določeni v predpisih o emisijah snovi in toplote.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-19/2006-8
Mirna Peč, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost