Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Mirna Peč, stran 5923.

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 14. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Mirna Peč in sprememba odloka (Uradni list RS, št. 80/02 in 135/03).
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena odloka se dodata stavka: »Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je v roku vložena vloga za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje in ustrezna dokazila. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.«
Črta se peti odstavek 3. člena odloka.
Dodajo se sledeči odstavki k 3. členu odloka:
»(5) Seznam končnih upravičencev, ki je izdelan na podlagi vloženih zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in že objavljenega seznama iz leta 2004, se v roku 60 dni od sklenjene pisne poravnave objavi na oglasni deski in spletni strani občine.
(6) Seznam končnih upravičencev je izobešen 15 dni. V tem roku se lahko podajajo spremembe, ki so vezane na podatke končnega upravičenca (naslov, številka transakcijskega računa) ter morebitne pravne naslednike končnega upravičenca.
(7) Na podlagi podanih sprememb se v roku 15 dni izdela dokončna verzija seznama upravičencev, ki je podlaga za pripravo pogodb – poravnav o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
(8) Poravnave o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je treba posredovati upravičencem v podpis v roku 30 dni od izdelave dokončne verzije seznama upravičencev. Poravnave vsebujejo osebne podatke upravičenca, številka transakcijskega računa, na katerega se nakazuje vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, morebitne pravne naslednike upravičenca ter določilo, da so s poplačilom pogodbenega zneska poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje in iz tega naslova upravičenec ne bo uveljavljal nobenih zahtevkov več.
(9) Upravičenci so dolžni poravnavo o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje podpisati in vrniti na naslov Občine Mirna Peč v roku 15 dni od prejema pogodbe. Kolikor je upravičenec poravnavo prejel, pa je ne podpiše in vrne v določenem roku, se šteje, da upravičenec odstopa od vloženega zahtevka za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
(10) Podpisana poravnava o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je podlaga za izplačilo iz proračuna Občine Mirna Peč, ki se začnejo realizirati v 30 dneh od podpisa pogodbe.
(11) Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov ali nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev ne bi bilo mogoče nakazati dejanskim končnim upravičencem v roku enega leta po izkazani neuspeli vročitvi poravnave ali poziva za posredovanje potrebnih podatkov, lokalna skupnost vloži v infrastrukturo na območju, kjer je bilo izvršeno predmetno vlaganje.«
3. člen
Prvi odstavek 4. člena odloka se spremeni tako, da se spremenjeno besedilo glasi:
»(1) Višina vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje se oblikuje na podlagi zneskov iz pogodbe med KS Mirna Peč in naročnikom telefona, podatkov o dejanskih vplačilih, ki se nahajajo v arhivu občine ali so jih predložili upravičenci, podatkov o opravljenih urah in glede na znesek vračanja vlaganj občini s poravnavo med Državnim pravobranilstvom RS in občino. Ugotovljena višina vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po posameznih obdobjih na telefonski priključek znaša:
– do vključno leta 1983: vračanje v višini 125,00 EUR,
– od leta 1984 do vključno leta 1987: vračanje v višini 1.000,00 EUR,
– od leta 1988 do vključno leta 1992: vračanje v višini 1.200,00 EUR,
– od leta 1993 do vključno leta 1996: vračanje v višini 500,00 EUR,
– od leta 1997 dalje: vračanje v višini 350,00 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 389-01/2006-31
Mirna Peč, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost