Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2306. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci, stran 5922.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) ter Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je župan Občine Križevci sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci
1. člen
S tem sklepom župan Občine Križevci določa, da se prične s pripravo Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) Občine Križevci, po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in ta sklep.
2. člen
V letu 2007 je začel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07), ki predpisuje izdelavo povsem novih prostorskih aktov na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Za zagotovitev prostorskih aktov, usklajenih z novo prostorsko zakonodajo ter novimi strateškimi dokumenti, mora tudi Občina Križevci začeti s pripravo Občinskega prostorskega načrta, ki je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.
Občina Križevci je ob svojem nastanku za svoje območje prevzela akte bivše Občine Ljutomer, med drugim tudi planske in prostorske izvedbene akte, s katerimi se ureja večina občinskega prostora. Za območje Občine Križevci tako veljajo naslednji prostorski akti:
– odloki o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planov predmetnih občin, ki so še v veljavi,
– veljavni prostorsko izvedbeni akti občine (prostorsko ureditveni pogoji in izvedbeni načrti).
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, ki so bile izdelane v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi v okviru sistema družbenega planiranja, zaradi spremenjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v RS, kljub naknadno sprejetim spremembam opredelitev, ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana je treba nadomesti z v ZPNačrt-u določenim občinskim prostorskim načrtom, ki bo opredel prostorski razvoj Občine Križevci in usmeritve za urejanje prostora na območju Občine Križevci in v novih družbeno gospodarskih pogojih.
3. člen
Pri pripravi OPN se upoštevajo relevantne vsebine veljavnih prostorskih aktov za območje Občine Križevci, kolikor so vsebinsko skladne z razvojnimi usmeritvami občine, skladne z določili ZPNačrt in državnimi prostorskimi akti ter skladne s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Za OPN se pripravijo strokovne podlage za opredelitev stanja in razvojnih možnosti v občini, v kateri se prostorski razvojni predlogi po potrebi prikažejo v variantah. Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPN, najmanj v natančnosti ter v digitalni obliki, ki je predpisana s pravilniki na podlagi ZPNačrt.
4. člen
OPN se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom. Za katera naselja v Občini Križevci se bo izdelal urbanistični načrt, se bo določilo v zasnovi prostorskega razvoja, ki je del strateškega dela OPN
5. člen
Nadaljnji postopek priprave in sprejema OPN bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |      Aktivnost      |   Trajanje   |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|1   |Sprejem sklepa o pripravi OPN  |       10 dni|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|2   |Obvestilo ministrstvu in     |       10 dni|
|    |sosednjim občinam        |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|3   |Izdelava strokovnih podlag    |      4 mesece|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|4   |Izdelava osnutka OPN       |      4 mesece|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|5   |Pridobitev smernic s strani   |       1 mesec|
|    |pristojnih nosilcev urejanja   |          |
|    |prostora in obvestila, ali je  |          |
|    |potrebno izvesti CPVO      |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|6   |Izdelava dopolnjenega osnutka OPN|      2 meseca|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|7   |Priprava in preveritev      | sočasno s pripravo|
|    |kakovosti okoljskega poročila*  |    dopolnjenega|
|    |                 |     osnutka OPN|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|8   |Javna razgrnitev dopolnjenega  |       1 mesec|
|    |osnutka OPN in okoljskega    |          |
|    |poročila, javna obravnava*    |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|9   |Priprava stališč do pripomb   |       1 mesec|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|10   |Izdelava predloga OPN      |       1 mesec|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|11   |Potrditev predloga OPN      |      3 mesece|
|    |opredelitev do *CPVO s strani  |          |
|    |pristojnih nosilcev urejanja   |          |
|    |prostora             |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|11   |Sprejem OPN – občinski svet   |       1 mesec|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|12   |Objava odloka o OPN       |       1 mesec|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |* v primeru obveznosti izvedbe  |          |
|    |CPVO               |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
6. člen
V skladu s 47. in 51. členom ZPNačrt občina pošlje osnutek OPN ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v sedmih dneh, pošlje nosilcem urejanja prostora, da v zakonsko predpisanem roku dajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve oziroma mnenja iz njihove pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi ter podajo smernice in mnenja k predlogu OPN, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor
2. Ministrstvo za promet
3. Ministrstvo za gospodarstvo
4. Ministrstvo za kulturo
5. Ministrstvo RS za obrambo
6. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
7. Ministrstvo za šolstvo in šport
8. Ministrstvo za zdravje
9. Ministrstvo za notranje zadeve
10. Direkcija RS za ceste
11. Družba za avtoceste v RS
12. Javna agencija za železniški promet RS
13. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
14. ELES, Elektro Slovenija d.o.o.
15. Elektro Maribor d.d.
16. Geoplin
17. Telekom Slovenije
18. Zavod RS za varstvo narave (OE Maribor)
19. Zavod za varstvo kulturne dediščine (OE Maribor)
20. Zavod za gozdove RS (OE Murska Sobota)
21. Zavod za ribištvo Slovenije
22. Občina Križevci.
V skladu z interesom sodelovanja in glede na prostorsko relevantnost se kot nosilce urejanja prostora v postopek lahko vključi tudi druge občinske gospodarske javne službe ter organizacije, kolikor bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so potrebni.
7. člen
Izdelavo OPN financira Občina Križevci.
8. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Po objavi se sklep pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-01/08-768
Križevci, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost