Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2304. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno enoto pri Osnovni šoli Horjul, stran 5919.

Na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08) in na predlog Sveta Osnovne šole Horjul je Občinski svet Občine Horjul na 13. seji dne 21. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno enoto pri OŠ Horjul
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vzgojno varstveno enoto pri Osnovni Šoli Horjul (v nadaljevanju VVE).
VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
V VVE se sprejemajo otroci od dopolnjenega enega leta starosti, oziroma od dopolnjene starosti najmanj enajst mesecev, do vključitve v osnovno šolo.
3. člen
VVE lahko sprejema tudi otroke s posebnimi potrebami v skladu z veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne prostorske in kadrovske pogoje, vendar le s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
4. člen
VVE lahko vpiše oziroma sprejme v dnevno varstvo toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in standardi za oblikovanje oddelkov, v skladu z veljavno zakonodajo in sklepom občinskega sveta o določitvi števila oddelkov in otrok v oddelkih.
5. člen
Otroci se vpisujejo in sprejemajo v dnevno varstvo na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Sprejem otrok za naslednje šolsko leto se opravi praviloma v maju za naslednje šolsko leto.
Objava za vpis otrok se objavi v lokalnem časopisu v mesecu marcu.
Če je v VVE vpisanih več otrok, kakor je v VVE prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
6. člen
Otroci se sprejmejo v dnevno varstvo na podlagi vloge. Starši vpišejo otroka v VVE tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu. Vlogo za vpis otroka v VVE dobijo starši oziroma skrbniki otroka na sedežu VVE v Osnovni šoli Horjul, v VVE, na Občini Horjul ali na spletnih straneh zavoda OŠ Horjul ter Občine Horjul. Vlogo vložijo na upravo zavoda OŠ Horjul ali na občino po pošti ali osebno. Vloga za sprejem otroka mora vsebovati podatke o otroku in starših oziroma skrbnikih. Ravnatelj oziroma od njega pooblaščena oseba ali komisija za sprejem otrok imajo pravico in dolžnost preveriti posamezna dejstva, navedena v vlogi za sprejem, če obstaja dvom o njihovi verodostojnosti.
7. člen
Če je v VVE dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok na podlagi tega pravilnika ravnatelj zavoda oziroma od njega pooblaščena oseba.
V primeru, da je prijav za sprejem otrok v VVE več, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
8. člen
Komisijo za sprejem otrok v VVE imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Komisijo sestavljajo trije člani, in sicer:
– predstavnik ustanovitelja 1 član; tega člana predlaga Občina Horjul
– predstavnik strokovnih delavcev vrtca 1 član; tega člana predlaga ravnatelj(ica)
– predstavnik Sveta staršev zavoda (iz VVE) 1 član; tega člana predlaga Svet zavoda.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v VVE.
9. člen
Komisija dela na sejah. Komisija na prvi seji izvoli predsednika, ki vodi delo komisije.
Seja je sklepčna, če so navzoči vsi člani.
Na sejah sta navzoča ravnatelj zavoda in pomočnik ravnatelja iz VVE, vendar brez pravice glasovanja.
Komisija sprejema odločitve s sklepi, ki jih sprejema z večino glasov.
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, v mesecu maju oziroma po potrebi. Komisija najprej obravnava:
– prijave za vpis otrok iz območja Občine Horjul, ki vstopajo v VVE s 01.09. tekočega leta in so prejete do datuma zasedanja komisije,
– prijave za vpis otrok iz območja Občine Horjul, ki vstopajo kasneje, vendar so starši za prehodno obdobje podpisali izjavo za plačilo rezervacije in so prejete do datuma zasedanja komisije.
V primeru prostih kapacitet, komisija obravnava še naslednje vloge:
– prijave za vpis otrok iz ostalih občin, ki vstopajo v VVE s 01.09. tekočega leta in so prejete do datuma zasedanja komisije,
– prijave za vpis otrok iz drugih občin, ki vstopajo kasneje, vendar so starši za prehodno obdobje podpisali izjavo za plačilo rezervacije in so prejete do datuma zasedanja komisije,
– prijave za vpis otrok iz območja Občine Horjul in drugih občin, ki se ne vključujejo v VVE s 01.09. in starši za njih ne bodo plačevali rezervacije.
Otroke iz območij ostalih občin se sprejme v VVE izključno za obdobje tekočega šolskega leta. Komisija oblikuje prioritetni vrstni red po programih in starostnih obdobjih.
Na seji komisije se piše zapisnik, ki vsebuje:
– čas in kraj zasedanja komisije,
– poimensko prisotnost članov in drugih prisotnih oseb,
– ugotovitev o številu prostih mest v VVE,
– ugotovitev o številu prijavljenih otrok,
– seznam otrok s številom točk, ki so jih zbrali v skladu s kriteriji iz 16. člena tega pravilnika,
– seznam otrok, ki so bili sprejeti,
– seznam otrok, ki so bili zavrnjeni, s številom doseženih točk (prednostni seznam).
Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji zavoda v skladu z veljavnimi predpisi.
11. člen
Komisija na podlagi kriterijev in v skladu z določbami iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
1. Datum vstopa v VVE – prednost ima otrok, ki v VVE vstopa prej.
2. Datum oddane vloge – prednost ima otrok katerega vloga je bila oddana prej.
Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda komisija odloči o številu sprejetih otrok s sklepom. Določi, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v VVE. Ostale otroke uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Sklep podpiše predsednik komisije. Med letom prejete vloge za vpis otroka v tekoče šolsko leto v primeru čakalne vrste in prostih kapacitet, pregleda komisija, ki na novo vpisane otroke točkuje skladno s tem pravilnikom.
12. člen
VVE je dolžna v roku 8 dni po sprejemu sklepa komisije pisno obvestiti starše otrok oziroma njihove skrbnike z Odločbo o sprejemu oziroma zavrnitvi otroka. Za otroke, ki so bili sprejeti v VVE, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med zavodom in starši. Obvestilo vsebuje tudi informacijo o tem, da morajo za otroka pred vključitvijo v VVE predložiti potrdilo pediatra, da se otrok lahko vključi v VVE, za otroke s posebnimi potrebami pa tudi odločbo o usmeritvi.
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mest v VVE, podatek o številu vseh vpisanih otrok, podatek o številu vseh prejetih vlog, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka.
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po prejemu odločbe vložijo pritožbo na Svet zavoda. Svet zavoda mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
Zavod mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki odloča o sprejemu otrok v VVE, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovega otroka.
13. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z zavodom v roku, ki jim ga določi zavod, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v VVE. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v VVE.
14. člen
Zavod mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki jo predstavlja čas od vpisa otroka v VVE do možnosti njegove vključitve v program VVE.
KRITERIJI ZA SPREJEM V VZGOJNO VARSTVENO ENOTO
15. člen
Prednost pri sprejemu v VVE ima otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v VVE ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
16. člen
Komisija mora pri izbiri, sprejemu in razporejanju otrok v VVE oziroma oddelke, upoštevati naslednje kriterije:
+------+----------------------------------------+--------------+
|1.  |Otrok, ki bo v naslednjem šolskem letu |    14 točk|
|   |šolo obvezen              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|2.  |Otrok, ki je bil uvrščen v prednostni  |    12 točk|
|   |vrstni red v preteklem letu in v VVE ni |       |
|   |bil sprejet               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|3.  |Otrok staršev, ko sta oba starša    |    10 točk|
|   |zaposlena                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|4.  |Otrok staršev, ki imajo v VVE že    |    8 točk|
|   |vpisanega otroka            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|5.  |Otrok v enoroditeljski družini     |    6 točk|
+------+----------------------------------------+--------------+
|6.  |Socialno ekonomske oziroma zdravstvene |    4 točke|
|   |razmere;                |    2 točki|
|   |– s potrdilom zdravstvene, patronažne  |       |
|   |oziroma socialne službe         |       |
|   |– brez potrdila             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|7.  |Vključitev otroka v vrtec s 1. 9.    |    20 točk|
|   |tekočega leta              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|8.  |Vključitev otroka v VVE po 1. 9.    |    10 točk|
|   |tekočega leta              |       |
|   |in plačilo rezervacij v obdobju do   |       |
|   |sprejema                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
Otroci, ki so sprejeti, vendar starši odklonijo sprejem oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, se ob ponovni vlogi ponovno obravnavajo.
17. člen
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v odločbi.
Zavod o vpisu in vključitvi otrok obvešča občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
Uvajanje otrok v VVE se prične z dnem uradnega vpisa.
Če starši ne podpišejo pogodbe z zavodom v določenem roku oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v VVE v 8 dneh po dnevu, ki je določen za vključitev in izostanka ne napovejo oziroma ne opravičijo s tehtnimi razlogi, sprejme ravnatelj(ica) ugotovitveni sklep o izpisu, na njegovo mesto pa se sprejme drugega otroka z najvišjim številom doseženih točk iz seznama otrok, ki so bili zavrnjeni. V tem primeru so starši dolžni plačati prispevek za program za tekoči mesec.
18. člen
Rok za podpis pogodbe določi ravnatelj(ica) in ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko so starši obveščeni, da je otrok sprejet v VVE.
19. člen
Starši lahko otroka s pisno lastnoročno podpisano izjavo trajno izpišejo iz VVE, kadarkoli to želijo, vendar morajo upoštevati 30-dnevni odpovedni rok, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi v VVE, na sedežu zavoda ali na Občini Horjul. V nasprotnem primeru so dolžni plačati stroške storitve še za naslednji mesec. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu.
KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati Kriteriji za sprejem otrok v Vzgojno varstveno enoto pri OŠ Horjul ter sestava in način dela komisije z dne 25. 5. 2005, ki jih je sprejel Svet zavoda OŠ Horjul v soglasju z ustanoviteljico zavoda.
21. člen
Ta pravilnik se objavi na spletni strani Občine Horjul in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po javni objavi.
Št. 0392-0005/2008
Horjul, dne 21. maja 2008
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost