Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2302. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici, stran 5917.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 7. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je župan Občine Borovnica dne 29. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici
S tem sklepom se podrobneje opredelijo vsebina in obseg izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN), oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga. Nadalje postopek, predmet in programska izhodišča ter okvirno območje OPPN. Določi se nosilce urejanja prostora, ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, seznam potrebnih strokovnih podlag, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, roke za pripravo ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Ocena stanja
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Borovnica (Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, s spremembami in dopolnitvami, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica – dopolnitev 2004, Uradni list RS, št. 108/04) in Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Borovnica (Uradni list RS, št. 1/95) opredeljujejo namensko rabo ureditvenega območja, znotraj katerega se bo odvijal nameravan poseg, za namen poselitve. Podrobnejša namenska raba prostora, ki ravno tako izvira z planskih usmeritev, pa opredeljuje predmetno območje kot območje za namen stanovanj. Predvidena vrsta objektov je: individualna stanovanjska zazidava.
Predpisana oblika izvedbenega prostorskega akta, s katerim se bo območje urejalo je občinski lokacijski načrt (OLN), oziroma v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) – Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se OPPN pripravlja skladno z veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Borovnica.
Trenutna katastrska raba zemljišč je naslednja: barjanski travnik, travnik, njiva in neplodno. Zemljišče je nepozidano in komunalno ni opremljeno. Gradil se bo primarni vod kanalizacije Breg–Pako vzporedno s cesto v odmiku 2 metra od ceste.
Razlogi
Razlog za sprejem OPPN je težnja k realizaciji razvojnih potreb in ciljev, izraženih in opredeljenih v planskih dokumentih občine ter pobude znanih in potencialnih investitorjev.
Z OPPN se podrobneje načrtuje umestitev načrtovane ureditve v prostor z vso potrebno uskladitvijo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture, s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, z rešitvami in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin ter z rešitvami in ukrepi za obrambo in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
II. Ureditveno območje
Celotno območje urejanja (cca 11.355 m2) se nahaja ob naselju Breg, med območjem namenjenim za rekreacijo (ter severno območjem za proizvodnjo, obrtno in servisno dejavnost Fenolit) ter zaselkom Trnovo, na prostoru, umeščenem med vodotokom Borovniščica na zahodni strani, na vzhodni strani pa je območje omejeno z regionalno cesto Borovnica –Ig in ob njej progo železniškega prometa. Območje, za katero je dana pobuda in namen za izdelavo OPPN, je del prej opisanega širšega območja v velikosti 11.355 m2 in zajema površino zemljiških parcel parc. št.: 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 790/6, 790/7, 531/6, 531/7, 529/1, 531/5 in 529/2, vse k.o. Breg, lociranih v južnem delu območja urejanja. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
V postopku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno izdelati naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt;
– podatki zemljiškega katastra in stavb;
– idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, izdelano na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– podatki iz zemljiške knjige;
– ovrednotenje obstoječega stanja kot izhodišče;
– idejne zasnove: idejna zasnova objektov in naprav; idejna zasnova prometne ureditve z navezavo na javno cesto; idejne zasnove energetske, komunalne, vodne in druge gospodarske infrastrukture, kot nova ali prenovljena infrastruktura.
Idejne zasnove se izdelajo v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04, 54/05)).
Če se izkaže za potrebno, je investitor v postopku izdelave predloga OPPN dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v tem sklepu.
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN se uporabijo:
– podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in drugih uradnih evidenc,
– topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz uradnih evidenc,
– drugi podatki nosilcev urejanja prostora.
Pri pripravi predloga OPPN je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlagano načrtovano prostorsko ureditev.
Način pridobitve geodetskih podlag
Podlaga za izdelavo predloga OPPN je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog OPPN mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
Geodetske podlage za izdelavo OPPN v digitalni in analogni obliki pridobi naročnik.
Način pridobitve strokovne rešitve.
Izdela se ena strokovna rešitev. Strokovna rešitev se izdela na osnovi:
– obstoječe veljavne prostorske dokumentacije in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave,
– smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag,
– idejno programske zasnove stanovanjskih objektov,
– idejne zasnove objektov gospodarske komunalne infrastrukture,
– idejne zasnove prometne ureditve,
– izraženih investicijskih namer lastnikov zemljišč in drugih oseb.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variante rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
IV. Roki za pripravo akta in posameznih faz
+--------------------------+--------------+--------------------+
|FAZE           |NOSILEC    |ROK         |
+--------------------------+--------------+--------------------+
|Sklep o pripravi OPPN   |župan     |Maj 2008      |
+--------------------------+--------------+--------------------+
|Priprava osnutka OPPN   |načrtovalec  |Junij–Avgust 2008  |
+--------------------------+--------------+--------------------+
|Smernice nosilcev     |občina    |September 2008   |
|urejanja prostora     |       |          |
+--------------------------+--------------+--------------------+
|Priprava dopolnjenega   |načrtovalec  |Oktober–November  |
|osnutka OPPN       |       |2008        |
+--------------------------+--------------+--------------------+
|Javna razgrnitev in javna |občina    |December 2008    |
|obravnava         |       |          |
+--------------------------+--------------+--------------------+
|Stališča do pripomb    |načrtovalec, |Januar 2009     |
|             |občina    |          |
+--------------------------+--------------+--------------------+
|Priprava predloga OPPN  |       |Januar–Februar 2009 |
+--------------------------+--------------+--------------------+
|Mnenja nosilcev urejanja |       |Marec 2009     |
|prostora         |       |          |
+--------------------------+--------------+--------------------+
|Sprejem OPPN       |       |April 2009     |
+--------------------------+--------------+--------------------+
Roki so okvirni in je dopustno, da se tekom postopka spremenijo.
V. Nosilci urejanja prostora
(ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov)
Pred pričetkom izdelave osnutka OPPN je potrebno pridobiti mnenje o potrebni Presoji vplivov na okolje.
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z ZPNačrt predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave OPPN odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Urad za upravljanje z vodami – sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, p.p. 3981001 Ljubljana,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste (DRSC), Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Tržaška cesta 19, p.p. 1503, 1001 Ljubljana,
7. Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
8. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
9. Telekom Slovenije d.d., TK omrežje zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
10. Komunalno podjetje Vrhnika d.d. (vodooskrba, zbiranje in čiščenje odpadnih vod in druga infrastruktura lokalnega pomena, zbiranje odpadkov),
11. Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica (občinske ceste in javna razsvetljava),
12. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge podajo smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravljavec OPPN je Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica.
Naročniki in financer OPPN so zainteresirani lastniki zemljišč v območju OPPN.
Načrtovalec je podjetje ALTA 5 d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana. Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
VII. Objava sklepa o pripravi OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Občina Borovnica posreduje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-0004/2007-4
Borovnica, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti