Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2299. Tarifa o pravnih storitvah, stran 5913.

Na podlagi drugega odstavka 144. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – prečiščeno besedilo) je patentni zastopnik dr. Jure Marn, univ. dipl. inž., univ. dipl. prav., Ljubljanska ulica 9, Maribor dne 10. 10. 2007 sprejel
T A R I F O
o pravnih storitvah
1. člen
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in povračila stroškov dr. Juretu Marnu v zvezi z opravljenim delom pri uveljavljanju avtorskih in sorodnih pravic.
2. člen
Pravne storitve obsegajo vsa opravila, ki jih dr. Jure Marn opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi z zastopanjem na področju varstva avtorskih in sorodnih pravic v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, zaradi varstva teh pravic.
3. člen
Za vrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo tista določila veljavne tarife o odvetniških storitvah ter sklepi o spremembi tarife o odvetniških storitvah Odvetniške zbornice Slovenije, ki se nanašajo na pravne storitve v zvezi z varstvom avtorskih in sorodnih pravic, za tiste sodne postopke in tiste državne organe, ki odločajo v zadevah iz področja avtorskih in sorodnih pravic.
4. člen
Stranke so dolžne plačati dr. Juretu Marnu akontacijo za potrebne storitve pravne pomoči v dogovorjenem obsegu, stroške za sodne ali upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma katerih založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa v dejanski višini.
5. člen
Storitve po tej tarifi ne obsegajo davka na dodano vrednost, drugih davkov, prispevkov, sodnih in upravnih taks.
6. člen
K tej tarifi izda soglasje minister, pristojen za pravosodje.
7. člen
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
To tarifo izdajatelj objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Maribor, dne 10. oktobra 2007
dr. Jure Marn
univ. dipl. inž., univ. dipl. prav.
Št. 012-87/02
Ljubljana, dne 24. aprila 2008
EVA 2008-2011-0050
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
Na podlagi določbe drugega odstavka 144. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – prečiščeno besedilo) soglašam s tarifo o pravnih storitvah.

AAA Zlata odličnost