Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008

Kazalo

2297. Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz naslova kreditov in izdaje dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 544,22 milijonov eurov (ZPDVPNPIA1), stran 5912.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz naslova kreditov in izdaje dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 544,22 milijonov eurov (ZPDVPNPIA1)
Razglašam Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz naslova kreditov in izdaje dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 544,22 milijonov eurov (ZPDVPNPIA1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. maja 2008.
Št. 003-02-5/2008-3
Ljubljana, dne 30. maja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SOGLASJU IN POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS, D.D. IZ NASLOVA KREDITOV IN IZDAJE DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI V VIŠINI 544,22 MILIJONOV EUROV (ZPDVPNPIA1)
1. člen
(1) Republika Slovenija daje soglasje in poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) iz naslova kreditov oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev, do skupne višine 544,22 milijonov eurov glavnic s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški, v protivrednosti katerekoli druge valute po tečajnici Banke Slovenije za referenčni tečaj Evropske centralne banke na dan sklenitve kreditnih pogodb oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev.
(2) DARS, d.d. lahko najame kredite oziroma izda dolžniške vrednostne papirje iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
– sredstva se lahko črpajo v več obrokih do konca leta 2010,
– rok odplačila je največ 25 let od dneva sklenitve posamezne kreditne pogodbe ali dneva izdaje posameznega dolžniškega vrednostnega papirja,
– stroški, povezani s pripravo in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, ne smejo presegati 0,4% vrednosti izdaje, pri čemer se kot stroški izdaje štejejo stroški storitev organizacije in prevzema tveganja celotne izdaje ter stroški zunanjih svetovalcev, ne pa tudi stroški borze, Agencije za trg vrednostnih papirjev in Klirinško depotne družbe d.d.,
– vsi stroški, povezani z najetjem kredita ne smejo presegati 0,2% od vrednosti glavnice posameznega kredita,
– obrestna mera kreditov mora biti primerljiva obrestnim meram primerljivih kreditov z državnim poroštvom,
– pri izdaji dolžniških vrednostnih papirjev morajo biti pogoji zadolževanja primerljivi s pogoji primerljivih državnih vrednostnih papirjev.
(3) Sredstva kreditov oziroma dolžniških vrednostnih papirjev iz prejšnjega odstavka bodo namenjena za financiranje gradnje avtocestnih odsekov Pesnica–Slivnica (Pesnica–Zrkovska cesta), Razdrto–Vipava (etapa: Rebernice), Šentvid–Koseze (faza I in 1. etapa faze II.), Hrastje–Kronovo (Hrastje–Lešnica), Lenart–Beltinci (Cogetinci–Vučja vas), Peračica–Podtabor, Beltinci–Pince (Lendava–Pince), Pesnica–Slivnica (Nova Zrkovska km 0,87–3,8), Klanec–Ankaran (Navezava na luko Koper I. faza), Klanec–Ankaran (Ploščad za BS Bertoki), Koper–Izola, Hrastje–Kronovo (Lešnica–Kronovo), Lenart–Beltinci (Lenart–Sp. Senarska), Vrba–Peračica, Lenart–Beltinci (Sp. Senarska–Cogetinci), Beltinci–Pince (Beltinci–Lendava), Pesnica–Slivnica (Zrkovska cesta–Ptujska cesta), Bič–Hrastje (Pluska–Ponikve), Bič–Hrastje (Ponikve–Hrastje), Slivnica–Gruškovje (Slivnica–Draženci), MMP Gruškovje–državna meja, Obvozna cesta Dragonja, sistema za nadzor in vodenje prometa za odsek Šentvid–Koseze, obnavljanje AC omrežja v letu 2007, Hajdina–Ormož (Gorišnica–Ormož), Želodnik–Vodice: Želodnik Mengeš z obvoznico Mengeš, Zahodna obvoznica Maribor: Proletarskih brigad–Streliška, Naklo–Kranj: priključek Naklo, sistema za nadzor in vodenje prometa: Razdrto–Vipava in Postojna–Kozina, sistema za nadzor in vodenje prometa: AC obroč Ljubljana, za obnavljanje AC omrežja v letu 2008 ter za dodatne postavke v letu 2008 (rehabilitacije državnih cest po sporazumu med DARS in Mestno občino Ljubljana, ureditev počivališč za tovorna vozila, nadomestilo za izvajanje naročila, krožišče Čeplje, ukinitev mednarodnih mejnih prehodov v sklopu avtocest, stroški koordiniranja varstva pri delu, potrjevanje kvalitete, revizije projektne dokumentacije v skladu z zakonom o graditvi objektov, center za nadzor in vodenje prometa in cestninski center, izvedba protihrupnih ukrepov, zaključna dela na avtocestah, priprava projektne dokumentacije za odseke po letu 2008, odkupi zemljišč in drugih nepremičnin za odseke po letu 2008, razvoj navezovalnih cest, zaključna dela na navezovalnih cestah ter nov elektronski cestninski sistem).
2. člen
Če DARS, d.d. ne bo poravnal obveznosti iz naslova najetih kreditov, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi pisnega poziva kreditodajalca poravnala zapadlo obveznost namesto DARS, d.d..
3. člen
(1) Če DARS, d.d. ne bo sposoben poravnati obveznosti iz naslova izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi predhodnega pisnega obvestila DARS, d.d. poroku, na dan zapadlosti posamezne obveznosti poravnala zapadlo obveznost zakonitemu imetniku dolžniškega vrednostnega papirja namesto DARS, d.d..
(2) Republika Slovenija in DARS, d.d. podrobneje opredelita s pogodbo vsebino in obliko obvestila iz prejšnjega odstavka.
(3) Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene v imenu in za račun Republike Slovenije minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, v roku 90 dni po izdaji dolžniških vrednostnih papirjev s strani DARS, d.d..
4. člen
Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije iz 1. člena tega zakona se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
5. člen
(1) V primeru zadolžitve s krediti sklene pogodbe o poroštvu s kreditodajalci v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti Vlada Republike Slovenije.
(2) V primeru zadolžitve z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev izda poroštveno izjavo v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti Vlada Republike Slovenije.
6. člen
(1) Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost po tem zakonu, pridobi pravico regresiranja izplačanih zneskov od DARS, d.d. skupaj z vsemi stroški, ki so v zvezi s tem nastali.
(2) Pravico do regresiranja Republika Slovenija uresniči iz sredstev po vseh virih, ki so namenjeni izgradnji avtocest v Republiki Sloveniji.
7. člen
V roku 90 dni po sklenitvi poroštvene pogodbe oziroma izdaji poroštvene izjave skleneta DARS, d.d. ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, pogodbo, s katero uredita način zavarovanja poroštva Republike Slovenije.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/08-152/1
Ljubljana, dne 22. maja 2008
EPA 2069-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost