Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2008 z dne 22. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2008 z dne 22. 5. 2008

Kazalo

2133. Pravilnik o štipendiranju v Slovenski vojski, stran 5408.

Na podlagi osmega odstavka 50. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o štipendiranju v Slovenski vojski
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopek za podeljevanje štipendij Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dijakom in študentom za poklicno delo v Slovenski vojski oziroma za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, višina štipendij in dodatkov ter pravice in obveznosti ministrstva ter štipendistov.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– učenec je oseba, ki obiskuje zaključni razred osnovne šole;
– dijak je oseba, ki obiskuje gimnazijo, poklicno ali srednjo strokovno šolo;
– študent je oseba na višješolskem in visokošolskem izobraževanju;
– štipendist je dijak ali študent, ki je sklenil pogodbo o štipendiranju z ministrstvom;
– prosilec je učenec, dijak ali študent, ki zaprosi ministrstvo za podelitev štipendije za izobraževanje v Republiki Sloveniji ali v drugi državi;
– štipendija pomeni mesečni prejemek štipendista, ki obsega osnovno štipendijo in dodatke.
II. POGOJI, MERILA IN POSTOPEK PRIDOBITVE ŠTIPENDIJE
3. člen
(pogoji za pridobitev štipendije)
(1) Štipendija za izobraževanje v Republiki Sloveniji ali v drugi državi se lahko podeli prosilcu za poklicno delo v vojski, ki ga bo opravljal najmanj dvakratni čas štipendiranja oziroma v skladu z Uredbo o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02, 122/04 in 119/07), opravljal vojaško službo v rezervni sestavi najmanj 10 let.
(2) Štipendist se mora obvezati, da bo opravil med štipendiranjem usposabljanja v skladu s programom usposabljanja štipendistov, ki ga predpiše minister za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister). Program usposabljanja štipendistov ministrstva do dopolnjenega 18 leta starosti ne sme obsegati vojaških oblik usposabljanja. V program usposabljanja štipendistov po tej starosti se lahko vključijo vojaške oblike usposabljanja tako, da se štipendistu lahko prizna opravljeno temeljno vojaško strokovno usposabljanje, ki ga opravi v enem ali večih delih usposabljanja.
(3) Poleg pogojev iz prvega in prejšnjega odstavka mora prosilec izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. da ob vpisu v prvi letnik srednje šole ni starejši od 18 let oziroma ob vpisu v prvi letnik višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja ni starejši od 22 let;
2. da je telesno in duševno sposoben za poklicno delo v Slovenski vojski;
3. da je varnostno preverjen in da zanj ne obstaja varnostni zadržek v skladu z Zakonom o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) za delo v Slovenski vojski;
4. da je državljan Republike Slovenije in nima dvojnega državljanstva;
5. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev.
4. člen
(javni natečaj za podelitev štipendij)
(1) Štipendije po tem pravilniku se podelijo na podlagi javnega natečaja, ki ga objavi ministrstvo najmanj 60 dni pred začetkom šolskega leta.
(2) Javni natečaj iz prejšnjega odstavka vsebuje navedbo izobraževalnih programov in smeri, za katere se razpisujejo štipendije, pogoje in merila za dodelitev štipendije, predvideno število prejemnikov štipendij za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske in pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, čas štipendiranja, zahtevano dokumentacijo, ki jo mora predložiti prosilec in roke za oddajo prijav za podelitev štipendije ministrstva in druge podatke, ki so potrebni za prijavo na javni natečaj.
(3) Če z javnim natečajem iz tega člena niso podeljene vse razpisane štipendije, se natečaj, ne glede na rok določen v prvem odstavku tega člena, lahko ponovi.
(4) Javni natečaj se objavi na spletni strani ministrstva, lahko tudi na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter v drugih sredstvih javnega obveščanja in informiranja.
5. člen
(prijava na javni natečaj)
(1) Prijava prosilca v pisni obliki na javni natečaj obsega:
1. prijavnico za pridobitev štipendije;
2. izjavo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
3. izjavo o učnem oziroma študijskem uspehu;
4. življenjepis in morebitna priporočila;
5. izjavo, da nima dvojnega državljanstva;
6. soglasje za varnostno preverjanje;
7. izjavo, da za namen natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja javni natečaj, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc;
8. izjavo, da je seznanjen, da z dnem zaposlitve v Slovenski vojski ne bo smel biti član nobene politične stranke.
(2) V izjavi o učnem oziroma študijskem uspehu iz 3. točke prejšnjega odstavka tega člena učenec in dijak navede ocene iz spričevala zadnjega zaključenega letnika. Študent prvega letnika navede ocene iz spričevala zadnjega zaključenega letnika in ocene iz potrdila o maturi oziroma potrdila o zaključnem izpitu. Študent višjih letnikov navede ocene zadnjega zaključenega letnika študija.
(3) Prosilec iz prvega odstavka tega člena, ki je mlajši od 18 let mora k prijavi priložiti še soglasje enega od staršev za varnostno preverjanje iz 6. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Prosilec praviloma vloži prijavo iz prvega odstavka tega člena pri upravi za obrambo Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne zadeve) na območju katere ima stalno prebivališče.
(5) Ministrstvo iz uradnih evidenc pridobi podatke o državljanstvu in nekaznovanosti prosilca iz prvega odstavka tega člena ter o davčni številki, če mu je štipendija podeljena.
6. člen
(preverjanje ustreznosti prijave)
Če je prosilec posredoval nepopolno prijavo, ga upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, pozove k dopolnitvi prijave. V kolikor prijave v roku ne dopolni ali iz njegove prijave izhaja, da ne izpolnjuje natečajnih pogojev iz 4. in 5. člena tega pravilnika, mu upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, o tem izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.
7. člen
(obveznosti prosilca)
(1) Prosilca, ki je vložil popolno prijavo za dodelitev štipendije, upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, pisno povabi na preverjanje gibalnih sposobnosti v skladu s programom selekcije kandidatk in kandidatov za poklicno delo v Slovenski vojski.
(2) Preverjanje gibalnih sposobnosti opravi organizacijska enota ministrstva, pristojna za pridobivanje kadra. O izvedenem preverjanju izda sklep zoper katerega je dovoljena pritožba.
8. člen
(komisija za izbor štipendistov)
(1) O izboru prosilcev za podelitev štipendij, na podlagi javnega natečaja, odloča komisija, ki jo na predlog organizacijske enote ministrstva, pristojne za pridobivanje kadra, imenuje minister (v nadaljnjem besedilu: komisija). Predsednik komisije je predstavnik Slovenske vojske.
(2) Komisija obravnava popolne in pravočasno vložene prijave, razen prijav prosilcev, ki niso uspešno opravili preverjanja gibalnih sposobnosti v skladu s prejšnjim členom.
(3) Komisija iz prvega odstavka tega člena dela v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme na prvi seji.
9. člen
(izbirni postopek)
(1) Pri izboru prosilcev za podelitev štipendije komisija iz prejšnjega člena upošteva naslednja merila:
1. rezultati preverjanja gibalnih sposobnosti
+----------------------------------+---------------------------+
|       ocena        |      točke      |
+----------------------------------+---------------------------+
|      od 2,0 – 3,0      |      10       |
+----------------------------------+---------------------------+
|      od 3,1 – 4,0      |      25       |
+----------------------------------+---------------------------+
|      od 4,1 -5       |      45       |
+----------------------------------+---------------------------+
2. učni oziroma študijski uspeh v preteklem šolskem oziroma
študijskem letu
+----------------------------------+---------------------------+
|     uspeh – dijaki     |      točke      |
+----------------------------------+---------------------------+
|       zadosten       |      10       |
+----------------------------------+---------------------------+
|       dober        |      30       |
+----------------------------------+---------------------------+
|      prav dober      |      40       |
+----------------------------------+---------------------------+
|       odličen       |      50       |
+----------------------------------+---------------------------+
+----------------------------------+---------------------------+
|    uspeh – študentje     |      točke      |
+----------------------------------+---------------------------+
|       do 7,0       |      10       |
+----------------------------------+---------------------------+
|      od 7,1 – 8,0      |      30       |
+----------------------------------+---------------------------+
|      od 8,1 – 9,0      |      40       |
+----------------------------------+---------------------------+
|      od 9,1 -10      |      50       |
+----------------------------------+---------------------------+
3. predvidena leta do zaključka izobraževanja
+----------------------------------+---------------------------+
|    leta do zaključka     |      točke      |
|     izobraževanja      |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|      3 in več let      |      10       |
+----------------------------------+---------------------------+
|       2 leti       |      25       |
+----------------------------------+---------------------------+
|       1 leto       |      45       |
+----------------------------------+---------------------------+
4. predlog Slovenske vojske
+----------------------------------+---------------------------+
|dodatna za vojaško službo     |    do 50 točk     |
|pomembna znanja          |              |
+----------------------------------+---------------------------+
(2) V primeru enakega števila točk ima prednost prosilec, ki ima večje število točk dobljenih glede na predvidena leta do zaključka izobraževanja v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Na podlagi opravljene izbire komisije, organizacijska enota ministrstva, pristojna za pridobivanje kadra, izdela prednostno listo prosilcev. Organizacijska enota ministrstva, pristojna za pridobivanje kadra, obvesti prosilce o odločitvi komisije in prosilce, ki so na prednostni listi do razpisanega števila štipendij, napoti na zdravniški pregled, da se ugotovi njihova telesna in duševna sposobnost za delo v Slovenski vojski.
(4) Organizacijska enota ministrstva iz prejšnjega odstavka za prosilce, ki so napoteni na zdravniški pregled, zagotovi tudi varnostno preverjanje v skladu s predpisi za delo v Slovenski vojski oziroma pogodbeno službo v rezervni sestavi.
10. člen
(pogodba o štipendiranju)
(1) Z izbranimi prosilci, ki so telesno in duševno sposobni za delo v vojski oziroma za službo v rezervni sestavi Slovenske vojske in za njih ne obstaja varnostni zadržek v skladu z Zakonom o obrambi, ministrstvo sklene pogodbo o štipendiranju.
(2) Pogodba o štipendiranju se sklene v pisni obliki in obsega podatke o pravicah in obveznostih ministrstva in štipendista, višini štipendije in povračil med trajanjem pogodbe, načinu izplačevanja štipendije, času trajanja pogodbe, razlogih za odpoved pogodbe ter posledicah v primeru odpovedi pogodbe.
(3) Prosilcem, s katerimi ministrstvo ni sklenilo pogodbe o štipendiranju, organizacijska enota ministrstva, pristojna za pridobivanje kadra, izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.
(4) Pritožba zoper sklep iz 6. člena in drugega odstavka 7. člena tega pravilnika ter prejšnjega odstavka se vloži v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča minister. Odločitev ministra je dokončna.
III. EVIDENCA
11. člen
(evidenca)
Evidenco prosilcev in štipendistov vodi organizacijska enota ministrstva, pristojna za pridobivanje kadra.
IV. VIŠINA ŠTIPENDIJ IN DODATKOV
12. člen
(osnovna štipendija)
(1) Višina osnovne štipendije po tem pravilniku znaša za dijake 20 odstotkov minimalne plače in za študente 27 odstotkov minimalne plače.
(2) Če se štipendist izobražuje v drugi državi, se višina osnovne štipendije iz prejšnjega odstavka poveča za 50 odstotkov.
(3) Osnovna štipendija iz prvega in prejšnjega odstavka se poveča za dodatke glede na učni uspeh, letnik izobraževanja ter opravljeno temeljno vojaško strokovno usposabljanje.
13. člen
(dodatek za učni uspeh)
(1) Štipendisti so upravičeni do dodatka k štipendiji za uspeh v višini:
1. dijaki s povprečno oceno najmanj 3,1 ali več in študentje s povprečno oceno najmanj 7,1 ali več 3 odstotke minimalne plače;
2. dijaki s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več in študentje s povprečno oceno najmanj 8,1 ali več 4 odstotke minimalne plače;
3. dijaki s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več in študentje s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več 7 odstotkov minimalne plače.
(2) Pri dijakih se uspeh iz prejšnjega odstavka ugotavlja tako, da se izračuna povprečje številčno izraženih ocen iz spričevala zadnjega zaključenega letnika.
(3) Pri študentih se uspeh iz prvega odstavka tega člena ugotavlja tako, da se izračuna povprečje številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu.
14. člen
(dodatek za letnik izobraževanja)
Osnovna štipendija iz 12. člena tega pravilnika se dijaku in študentu v drugem letniku izobraževanja poveča za 2 odstotka minimalne plače in se za enak odstotek povečuje za vsak naslednji višji letnik izobraževanja.
15. člen
(dodatek za opravljeno temeljno vojaško strokovno usposabljanje)
(1) Osnovna štipendija iz 12. člena tega pravilnika se zviša za 10 odstotkov minimalne plače v primeru, če ima štipendist uspešno opravljeno temeljno vojaško strokovno usposabljanje, ki ga morajo opraviti kandidati za zaposlitev v Slovenski vojski ali za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske oziroma, če uspešno opravi prostovoljno služenje vojaškega roka.
(2) Za določitev minimalne plače iz 12., 13. in 14. člena tega pravilnika ter prejšnjega odstavka se uporablja zadnji uradni podatek o višini minimalne plače v Republiki Sloveniji.
V. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ
16. člen
(roki izplačevanja)
(1) Štipendije se obračunajo z začetkom šolskega leta za vse štipendiste.
(2) Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec za celotno šolsko oziroma študijsko leto in se zaključi izplačila za dijake 1. septembra oziroma izplačila za študente 1. oktobra v tekočem letu, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
17. člen
(omejitev izplačevanja štipendije)
(1) Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni letnik v srednješolskem izobraževanju praviloma eno šolsko leto in za posamezni letnik višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja praviloma eno študijsko leto.
(2) Štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staža, vse do diplome, vendar v celotnem obdobju študija praviloma le eno študijsko leto.
(3) Če ima štipendist podaljšan absolventski staž po statutu fakultete, kar dokaže s potrdilom fakultete, se mu štipendija izplačuje tudi za čas podaljšanega absolventskega staža, vendar ne več kot za eno leto.
(4) Štipendistu, ki uspešno konča izobraževanje v krajšem času, kot je določeno v pogodbi o štipendiranju, se izplačajo preostale štipendije v enkratnem znesku v višini štipendije za mesec, v katerem je zaključil izobraževanje.
18. člen
(obveznost za nadaljnje prejemanje in izplačevanje štipendije)
Štipendist je dolžan na začetku vsakega šolskega leta brez predhodnega povabila s strani ministrstva, dostaviti ministrstvu:
1. dijak do 15. septembra potrdilo o vpisu v naslednji razred in dokazilo o učnem uspehu v zadnjem letniku izobraževanja;
2. študent do 15. oktobra potrdilo o vpisu v naslednji letnik in potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu.
19. člen
(obveznost sporočanja)
Štipendist je dolžan takoj oziroma najkasneje v 15 dneh od nastanka okoliščine, sporočiti ministrstvu vsako okoliščino, ki vpliva na štipendijsko razmerje, kot so zlasti nastop starševskega dopusta, sprememba stalnega prebivališča, sklenitev delovnega razmerja, nezmožnost napredovanja v višji letnik zaradi neopravljenih šolskih in študijskih obveznosti, sprememba v zdravstvenem stanju zaradi katere ni več sposoben za vojaško službo, pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in obsodba na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev.
20. člen
(mirovanje štipendije za tekoče šolsko oziroma študijsko leto)
(1) Štipendija za tekoče šolsko oziroma študijsko leto miruje in se ne izplačuje:
1. če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik;
2. če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljeno opravljati šolske in študijske obveznosti.
(2) Ministrstvo v primerih iz prejšnjega odstavka nadaljuje z izplačevanjem štipendije po predložitvi dokazil iz 18. člena tega pravilnika z novim šolskim oziroma študijskim letom.
VI. PRENEHANJE IN VRNITEV ŠTIPENDIJ
21. člen
(aktivnosti po zaključku izobraževanja)
Štipendist je dolžan v roku petnajstih dni po končanem izobraževanju predložiti ministrstvu dokazilo o zaključku izobraževanja. S štipendistom se sklene pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski oziroma pogodbo o službi v rezervni sestavi Slovenske vojske, če je ni sklenil v času izobraževanja.
22. člen
(prenehanje štipendijskega razmerja)
(1) Štipendistu preneha štipendijsko razmerje, če:
1. mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu z določbami 20. člena tega pravilnika, razlogi za mirovanje pa obstajajo tudi v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu, pa ne gre za zdravstvene razloge;
2. je po svoji volji ali krivdi izgubil status dijaka oziroma študenta;
3. je spremenil izobraževalni program oziroma smer brez soglasja ministrstva;
4. navede neresnične podatke ali ne sporoči sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev pravice do štipendije;
5. je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali bil obsojen na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev;
6. je postal telesno in duševno nesposoben za delo v Slovenski vojski oziroma za službo v rezervni sestavi Slovenske vojske;
7. je med prejemanjem štipendije po tem pravilniku pridobil še drugo štipendijo, zaradi katere se ne bi mogel zaposliti v Slovenski vojski oziroma skleniti pogodbe o službi v rezervni sestavi Slovenske vojske;
8. se v času štipendiranja brez opravičljivih razlogov ne udeležuje usposabljanj štipendistov, ki jih predpiše minister;
9. med izobraževanjem pisno sporoči ministrstvu, da se odpoveduje štipendiji oziroma da ni pripravljen skleniti pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski v skladu s pogodbo o štipendiranju oziroma pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.
(2) Štipendistu, ki je sklenil pogodbo o štipendiranju z namenom zaposlitve v Slovenski vojski, preneha štipendijsko razmerje, če sklene pogodbo o zaposlitvi pri drugem delodajalcu.
23. člen
(vrnitev štipendije in razlogi)
(1) Štipendist je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije za celotno obdobje prejemanja štipendije, če mu je štipendijsko razmerje prenehalo zaradi razlogov navedenih v prejšnjem členu, razen v primeru iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Če štipendist po končanem izobraževanju ne sklene ali predčasno prekine pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi Slovenske vojske, oziroma če štipendist ne sklene ali predčasno prekine pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, je dolžan povrniti celotni oziroma sorazmerni del izplačanih zneskov štipendije, ki jih je prejel v času štipendiranja.
(3) Zneski iz prvega in prejšnjega odstavka se revalorizirajo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.
24. člen
(oprostitev pogodbenih obveznosti)
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če mu ministrstvo najkasneje v roku treh mesecev po prejemu pisnega obvestila o zaključku izobraževanja v skladu s pogodbo o štipendiranju, ne zagotovi sklenitve pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski oziroma pogodbenega opravljanja vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.
25. člen
(poravnava in sodna izterjava štipendije)
O načinu in rokih vrnitve štipendije se lahko sklene poravnava. Če štipendist v poravnavo ne pristane, ministrstvo dolžni znesek izterja po sodni poti.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
(dosedanji štipendisti ministrstva)
(1) Štipendisti ministrstva, ki so sklenili pogodbe o štipendiranju pred uveljavitvijo tega pravilnika z namenom, da se zaposlijo v Slovenski vojski, lahko do 1. septembra 2008 zaprosijo ministrstvo za sklenitev dodatka k pogodbi o štipendiranju, s katerim se višina štipendije, obveznosti ministrstva in štipendista uskladijo s tem pravilnikom in na tej podlagi na novo odmeri višina štipendije po določbah tega pravilnika.
(2) Štipendisti ministrstva, ki so sklenili pogodbe o štipendiranju pred uveljavitvijo tega pravilnika z namenom, da se zaposlijo v Slovenski vojski, pa ne zaprosijo za uskladitev štipendijske pogodbe s tem pravilnikom, prejemajo štipendije v skladu s sklenjenimi štipendijskimi pogodbami.
27. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega pravilnika)
Z uveljavitvijo tega pravilnika se za štipendiste, ki se bodo zaposlili v Slovenski vojski oziroma sklenili pogodbe o službi v rezervni sestavi Slovenske vojske, preneha uporabljati Pravilnik o štipendiranju v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 49/04, 66/05 in 67/07).
28. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-7/2008-13
Ljubljana, dne 13. maja 2008
EVA 2008-1911-0012
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost