Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2008 z dne 22. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2008 z dne 22. 5. 2008

Kazalo

2132. Pravilnik o prikazu stanja prostora, stran 5406.

Na podlagi četrtega odstavka 86. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K
o prikazu stanja prostora
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino, način priprave in uporabe prikaza stanja prostora.
2. člen
Glede vsebine, načina priprave in uporabe prikaza stanja prostora se poleg določil tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določila predpisa, ki določa vsebino, način priprave, vodenja, uporabe in vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema.
3. člen
(1) Prikaz stanja prostora vsebuje grafični in tekstualni del, ki imata obvezne in neobvezne sestavine. Obvezne sestavine grafičnega in tekstualnega dela, kot jih določa ta pravilnik, so po vsebini in obliki enotne za vse prostorske akte.
(2) Prikaz stanja lahko vsebuje tudi neobvezne sestavine, ki so glede na značilnosti obravnavanega območja potrebne za analizo stanja oziroma izdelavo ustreznih strokovnih podlag pri pripravi in sprejemu posameznega prostorskega akta.
4. člen
(1) Obvezne sestavine grafičnega dela prikaza stanja so:
– grafični prikaz rabe prostora,
– grafični prikaz gospodarske javne infrastrukture,
– grafični prikaz varstvenih režimov in
– prikaz meje območja prostorskega akta.
(2) Grafični prikaz rabe prostora iz prve alinee prvega odstavka tega člena vsebuje prikaz namenske rabe iz prostorskih aktov, kot je ta najpodrobneje določena. Na tem prikazu se dodatno prikažejo tudi območja večja od 5000 m2, kjer se namenska raba razlikuje od osnovne dejanske rabe.
(3) Grafični prikaz gospodarske javne infrastrukture iz druge alinee prvega odstavka tega člena vsebuje prikaz omrežij in objektov obstoječe in na osnovi prostorskih aktov načrtovane gospodarske javne infrastrukture.
(4) Grafični prikaz varstvenih režimov iz tretje alinee prvega odstavka tega člena vsebuje prikaz varstvenih, zavarovanih, degradiranih, ogroženih in drugih območij, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim.
(5) Grafični prikazi stanja prostora se prikažejo na geodetskih načrtih najmanj natančnosti merila 1 : 5000.
5. člen
Obvezne sestavine tekstualnega dela prikaza stanja prostora so:
– osnovni podatki za območje prostorskega akta, kot je velikost območja, število zgradb in število prebivalcev,
– bilanca površin zemljišč namenske/dejanske osnovne rabe,
– bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi in
– opis kvalitete in opozoril o primernosti in zanesljivosti uporabe posameznih delov grafičnega dela prikaza stanja prostora.
6. člen
(1) Obvezne sestavine prikaza stanja za celotno območje Republike Slovenije se vodi v skupnem prikazu stanja prostora.
(2) Skupen prikaz stanja se objavi na portalu prostorskega informacijskega sistema, kjer je omogočena uporaba osnovnih omrežnih storitev, kot so storitve dostopa, iskanja, pregledovanja in prenosa. Skupen prikaz stanja mora vsebovati tudi storitev avtomatizirane izdelave prikaza stanja prostora za posamezen prostorski akt.
(2) Skupen prikaz stanja prostora se vzdržuje dnevno.
(3) Skupen prikaz stanja prostora se vodi v okviru prostorskega informacijskega sistema.
(4) Uporaba skupnega prikaza stanja prostora za namene prostorskega načrtovanja, urejanja prostora, graditve objektov ter vpogleda javnosti v pravno stanje v prostoru je brezplačna.
7. člen
(1) Prikaz stanja prostora za pripravo in sprejem posameznega prostorskega akta pripravi pripravljavec prostorskega akta.
(2) Prikaz stanja prostora se izdela na osnovi skupnega prikaza stanja in drugih podatkov.
(3) Za izdelavo analogne oblike prikaza stanja prostora se smiselno uporabljajo določbe za izdelavo analogne oblike občinskega prostorskega načrta po predpisih, ki urejajo prostorsko načrtovanje.
8. člen
(1) Tehnična pravila za izvajanje tega pravilnika vsebujejo:
– opis podatkovne baze obveznih sestavin grafičnega dela in obveznih sestavin tekstualnega dela prikaza stanja prostora,
– kategorije in grafični simboli za prikaz obveznih sestavin grafičnega dela in obveznih sestavin tekstualnega dela prikaza stanja v prostoru in
– vzorčni primer prikaza stanja v prostoru.
(2) Upravljavec prostorskega informacijskega sistema pripravi tehnična pravila za obvezne sestavine prikaza stanja kot so določene v 3. členu tega pravilnika in jih objavi na portalu prostorskega informacijskega sistema.
9. člen
Skupen prikaz stanja prostora iz 6. člena tega pravilnika se vzpostavi najpozneje v 12 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
10. člen
Tehnična pravila iz 8. člena tega pravilnika se prvič objavijo na portalu prostorskega informacijskega sistema najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika in se v skladu z razvojem tehničnih zmožnosti sproti posodabljajo.
11. člen
(1) Ministrstvo pristojno za prostor prvič posreduje občinam za namene priprave prikaza stanja prostora naslednje razpoložljive podatke iz prostorskega informacijskega sistema:
– podatke iz zemljiškega katastra,
– podatke iz katastra stavb,
– podatke iz registra prostorskih enot vključno s hišnimi številkami,
– podatke iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatke o dejanski rabi prostora,
– pregledne karte,
– državne topografske karte v merilu 1 : 5000,
– državne topografske karte v merilu 1 : 50000,
– digitalne ortofoto posnetke,
– podatke o varstvenih režimih kulturne dediščine,
– podatke o režimih varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti,
– podatke o varstvenih režimih vodnih virov in
– podatke državnih prostorskih aktov.
(2) Pristojni organi so dolžni podatke iz prejšnjega odstavka v predpisani obliki, ki je določena v Prilogi 1, posredovati upravljavcu prostorskega informacijskega sistema najpozneje v roku enega meseca po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Upravljavec prostorskega informacijskega sistema prvič posreduje podatke iz prvega odstavka tega člena vsem samoupravnim lokalnim skupnostim najpozneje v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika brezplačno in brez zahtevka.
12. člen
Za območja, za katera geodetski načrti ob uveljavitvi tega pravilnika niso zagotovljeni, se grafični prikazi iz 4. člena tega pravilnika najkasneje do 1. januarja 2010 lahko prikažejo na razpoložljivih geodetskih podlagah, ki vsebujejo podatke o zemljiških parcelah in topografske podatke.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-181/2007
Ljubljana, dne 12. maja 2008
EVA 2007-2511-0180
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
  Priloga 1

+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Podatek    |Pristojen |Distribucijska|Vsebina   |Tehnična|
|       |organ   |enota     |podatkov   |oblika |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Podatki iz  |Geodetska |občina    |– grafični  |– *.shp |
|zemljiškega  |uprava   |       |del     |– *.dbf |
|katastra   |Republike |       |– katastrske |    |
|       |Slovenije |       |občine    |    |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Podatki iz  |Geodetska |občina    |– grafični  |– *.shp |
|katastra stavb|uprava   |       |podatki   |– ascii |
|       |Republike |       |– opisni   |    |
|       |Slovenije |       |podatki   |    |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Podatki iz  |Geodetska |občina    |– vse enote |– *.shp |
|registra   |uprava   |       |       |– *.dbf |
|prostorskih  |Republike |       |       |    |
|enot vključno |Slovenije |       |       |    |
|s hišnimi   |      |       |       |    |
|številkami  |      |       |       |    |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Podatki iz  |Geodetska |statistična  |– vsi    |– *.shp |
|zbirnega   |uprava   |regija    |podatki   |– *.dbf |
|katastra   |Republike |       |       |    |
|gospodarske  |Slovenije |       |       |    |
|javne     |      |       |       |    |
|infrastrukture|      |       |       |    |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Podatke o   |Ministrstvo|država    |– vsi    |– *.shp |
|dejanski rabi |za     |       |podatki   |– *.dbf |
|prostora   |kmetijstvo |       |– opomba:  |    |
|       |gozdarstvo |       |podatki   |    |
|       |in prehrano|       |izvirajo iz |    |
|       |      |       |Projekta   |    |
|       |      |       |evidentiranja|    |
|       |      |       |nepremičnin, |    |
|       |      |       |vzdrževani  |    |
|       |      |       |so le    |    |
|       |      |       |podatki o  |    |
|       |      |       |kmetijskih  |    |
|       |      |       |in gozdnih  |    |
|       |      |       |zemljiščih  |    |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Pregledne   |Geodetska |država    |– vsi    |– *.shp |
|karte     |uprava   |       |podatki   |– *.dbf |
|       |Republike |       |       |– *.tiff|
|       |Slovenije |       |       |    |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Državne    |Geodetska |občina,    |– posamezni |– *.shp |
|topografske  |uprava   |pokritje   |vektorski  |– *.tiff|
|karte     |Republike |listov 1 :  |sloji    |    |
|1 : 5000   |Slovenije |5000     |– združena  |    |
|       |      |       |barvna    |    |
|       |      |       |rasterska  |    |
|       |      |       |karta    |    |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Državne    |Geodetska |statistična  |– posamezni |– *.tiff|
|topografske  |uprava   |regija    |in združeni |    |
|karte     |Republike |       |sloji    |    |
|1 : 50000   |Slovenije |       |       |    |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Digitalni   |Geodetska |občina,    |– DOF050   |– *.tiff|
|ortofoto   |uprava   |pokritje   |– DOF025 (za |    |
|       |Republike |listov 1 :  |območja za  |    |
|       |Slovenije |5000     |katere je  |    |
|       |      |       |izdelan)   |    |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Podatki o   |Ministrstvo|območni zavod |– grafični  |– *.shp |
|varstvenih  |za kulturo |       |del     |– *.dbf |
|režimih    |      |       |– opisni   |    |
|kulturne   |      |       |del, ki   |    |
|dediščine   |      |       |vključuje  |    |
|       |      |       |opis     |    |
|       |      |       |varstvenih  |    |
|       |      |       |režimov   |    |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Podatki o   |Ministrstvo|država    |– grafični  |– *.shp |
|režimih    |za okolje |       |del     |– *.dbf |
|varstva    | in prostor|       |– opisni   |    |
|naravnih   |      |       |del, ki   |    |
|vrednot in  |      |       |vključuje  |    |
|ohranjanja  |      |       |opis     |    |
|biotske    |      |       |varstvenih  |    |
|raznovrstnosti|      |       |režimov   |    |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Podatki o   |Ministrstvo|država    |– grafični  |– *.shp |
|varstvenih  |za okolje |       |del     |– *.dbf |
|režimih vodnih|in prostor |       |– opisni   |    |
|virov     |      |       |del, ki   |    |
|       |      |       |vključuje  |    |
|       |      |       |opis     |    |
|       |      |       |varstvenih  |    |
|       |      |       |režimo    |    |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+
|Podatki    |Ministrstvo|država    |– grafični  |– *.shp |
|državnih   |za okolje |       |del     |– *.dbf |
|prostorskih  |in prostor |       |– opisni del |– *.tiff|
|aktov     |      |       |za sprejete |    |
|       |      |       |državne   |    |
|       |      |       |prostorske  |    |
|       |      |       |akte in akte |    |
|       |      |       |v pripravi  |    |
+--------------+-----------+--------------+-------------+--------+

AAA Zlata odličnost