Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2008 z dne 22. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2008 z dne 22. 5. 2008

Kazalo

2129. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, stran 5404.

Na podlagi sedmega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
1. člen
V Odloku o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 71/07) se v drugem odstavku 2. členu v c) točki besedilo »prednostno os« nadomesti z besedilom »razvojno prioriteto«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se v 1. točki za deveto alineo doda deseta, ki se glasi:
»– en predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«
V 2. točki se črta tretja alinea.
V 3. točki se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– en predstavnik s področja enakih možnosti.«
Doda se nova peta točka, ki se glasi:
»5. invalidskih organizacij:
– en predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.«
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Pri delu nadzornega odbora lahko na predlog Evropske komisije ali nadzornega odbora sodeluje v svetovalni vlogi predstavnik Evropske komisije. Predstavnika Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada lahko sodelujeta pri delu nadzornega odbora v svetovalni vlogi za tiste operativne programe, h katerim prispevata svoja sredstva Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30300-3/2008/5
Ljubljana, dne 15. maja 2008
EVA 2008-1536-0006
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost