Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1520. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov v Občini Ravne na Koroškem, stran 3648.

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, …, 134/03), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …, 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 14. redni seji dne 26. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o organiziranju šolskih prevozov v Občini Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa način urejanja in organiziranje šolskih prevozov za učence osnovnih šol na območju Občine Ravne na Koroškem.
2. člen
(brezplačen prevoz)
Učencu osnovne šole na območju Občine Ravne na Koroškem, s stalnim prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem, se zagotavljajo brezplačni prevozi v šolo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli v naslednjih primerih:
– če je njegovo prebivališče od šole oddaljeno več kot štiri kilometre,
– ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo,
– otrokom s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena ZOsn se prizna pravica do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.
3. člen
(brezplačna oskrba in povračilo stroškov)
Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza v osnovno šolo, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih.
Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.
4. člen
(obveznosti šole)
Osnovna šola se o načinu šolskega prevoza in organiziranju prevoza učencev dogovori s starši in z lokalno skupnostjo.
Šola je učencem v času, ko morajo čakati na organiziran prevoz, dolžna zagotoviti ustrezno varstvo v šoli in na dogovorjenem prostoru za vstopanje in izstopanje učencev v vozilo, s katerim se izvaja šolski prevoz.
5. člen
(zagotavljanje varnosti poti v šolo)
Zaradi zagotovitve varnih poti v šolo pripravi Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu seznam varnih oziroma nevarnih poti v Občini Ravne na Koroškem. Komisija seznam vsako leto preverja in sproti novelira.
Avtobusna postajališča, ki se uporabljajo pri izvajanju linijskega avtobusnega prevoza v šolo, oziroma dogovorjeni prostori za vstopanje in izstopanje učencev pred šolami morajo biti urejeni v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah (Uradni list RS, št. 37/03) in morajo zagotavljati varno vstopanje in izstopanje učencev.
II. NAČINI ORGANIZIRANJA IN IZVAJANJA PREVOZA
6. člen
(pogoji dostopa)
Šolski prevozi so pod enakimi pogoji dostopni vsem učencem s stalnim prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem.
Šolski prevozi se organizirajo na linijskem avtobusnem prometu in/ali s kombiniranimi vozili prevoznikov.
Kjer obstaja možnost prevoza z linijskim avtobusnim prometom, se šolski prevozi izvajajo na ta način.
7. člen
(linijski promet)
Učencem iz 2. člena tega pravilnika, ki so od najbližjega avtobusnega postajališča, s katerega je organiziran linijski avtobusni promet, oddaljeni manj kot kilometer, zagotavlja občina brezplačen prevoz v šolo in domov z linijskim avtobusnim prometom.
Učencem, katerih pot od prebivališča do avtobusnega postajališča šteje za nevarno pot, se do avtobusnega postajališča zagotovi prevoz s kombiniranim vozilom. Ta prevoz se v vsakem primeru zagotovi učencem od 1. do 4. razreda osnovne šole, ki so od prebivališča do najbližjega avtobusnega postajališča oddaljeni nad 300 metrov.
8. člen
(kombiniran promet)
Učencem iz 2. člena tega pravilnika, ki so od najbližjega avtobusnega postajališča, s katerega je organiziran linijski avtobusni promet, oddaljeni več kot kilometer, zagotavlja občina brezplačen prevoz v šolo in domov s kombiniranimi vozili in/ali z linijskim avtobusnim prometom.
9. člen
(določanje relacij in oddaja javnega naročila)
Občina vsako leto ugotovi potrebe po opravljanju šolskih prevozov s kombiniranimi vozili in/ali z linijskim avtobusnim prometom ter določi število, dolžine in relacije teh prevozov. Pri tem se za določanje oddaljenosti prebivališča učenca od šole oziroma od najbližjega avtobusnega postajališča upoštevajo razdalje, merjene po državnih in občinskih cestah ter priključku do prebivališča.
Predlog za organizacijo in izvajanje šolskih prevozov v posameznem šolskem letu obravnavata Odbor za šolstvo in otroško varstvo pri Občinskem svetu Občine Ravne na Koroškem ter Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ravne na Koroškem.
Izvajanje šolskih prevozov odda občina z javnim naročilom.
10. člen
(pogoji za izvajanje prevozov s kombiniranimi vozili)
Šolske prevoze s kombiniranimi vozili izvajajo pravne oziroma fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, ki urejajo cestni promet in prevoz skupin otrok.
11. člen
(učenci s posebnimi potrebami)
Za učence s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem, ki obiskujejo šolo v občini ali izven nje, se zagotavljajo brezplačni prevozi v šolo s kombiniranimi vozili, če je tako opredeljeno v odločbi o usmeritvi posameznika, v nasprotnem primeru pa v skladu s 7. in 8. členom tega pravilnika.
12. člen
(vozni redi)
Vozni red šolskih prevozov, ki jih Občina Ravne na Koroškem zagotavlja preko javnega naročila, se določi vsako leto posebej, pri čemer se upošteva urnik šolskega pouka.
Prevozi z linijskim avtobusnim prometom se uskladijo z voznim redom izvajalca storitve linijskih avtobusnih prevozov na območju Občine Ravne na Koroškem.
13. člen
(financiranje šolskih prevozov)
Šolski prevozi na območju Občine Ravne na Koroškem se za učence s stalnim prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem financirajo iz proračuna Občine Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem lahko v okviru izvajanja tega pravilnika organizira šolske prevoze tudi za učence s stalnim prebivališčem v drugih občinah, ki obiskujejo osnovno šolo v Občini Ravne na Koroškem, v kolikor njihove matične občine pred objavo javnega razpisa za izvajalca šolskih prevozov sklenejo z Občino Ravne na Koroškem pogodbo o organiziranju in financiranju prevozov za njihove učence.
III. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začetek veljave)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-0001/2008-03101
Ravne na Koroškem, dne 26. marca 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.