Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1514. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2007, stran 3638.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 8. redni seji dne 25. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2007
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2007.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Žiri za leto 2007 znašajo:
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |                  |      v EUR|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI          |   3.804.650,01|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |   2.623.224,72|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |   2.367.153,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje      |    188.045,05|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |    68.026,67|
|    |storitve              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |    630.052,18|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |    91.449,37|
|    |od premoženja           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |     7.364,48|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni         |      284,46|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |    371.399,12|
|    |storitev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |    159.554,75|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |    196.888,71|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |       0,00|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in|    196.888,71|
|    |nematerialnega premoženja     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |      70,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije        |      70,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |    149.211,24|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |    149.211,24|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |    205.203,16|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |782 Prejeta sred. iz prorač. EU za |    205.203,16|
|    |strukturno politiko        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI           |   3.800.306,10|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |   1.165.600,04|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |    236.955,37|
|    |zaposlenim             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |    37.335,43|
|    |socialno varnost          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |    874.358,92|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |    14.836,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve            |     2.114,32|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |   1.118.387,63|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije           |       0,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |    533.614,04|
|    |gospodinjstvom           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |    215.086,80|
|    |organizacijam in ustanovam     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |    369.686,79|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |   1.372.368,10|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |   1.372.368,10|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    143.950,33|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi prav. |    51.367,97|
|    |in fiz. os., ki niso proračunski  |         |
|    |uporabniki             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi    |    92.582,36|
|    |proračunskim uporabnikom      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)  |     4.343,91|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2007 izkazuje naslednji promet:
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |                  |      v EUR|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |    11.500,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |    11.500,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |    11.500,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |    11.650,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |    11.650,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |440 Dana posojila         |    11.500,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |      150,00|
|    |in finančnih naložb        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |     –150,00|
|    |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |         |
|    |– V.)               |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
4. člen
Račun financiranja v letu 2007 obsega:
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |                  |      v EUR|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE            |    150.000,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |    150.000,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |    150.000,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA          |    179.504,49|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA          |    179.504,49|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačila dolga        |    179.504,49|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |    –25.310,58|
|    |RAČUNIH (I. + IV. + VII. – II. – V.|         |
|    |– VIII.)              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. –  |    –4.343,91|
|    |VIII. – IX = – III.)        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU|    29.351,53|
|    |PRETEKLEGA LETA          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Žiri za leto 2007 so sestavni del tega odloka.
6. člen
Stanje sredstev na računih Občine Žiri konec leta 2007 znaša 29.351,53 EUR, od tega znašajo sredstva rezerv za naravne nesreče 25.900,00 EUR. Ostanek sredstev na računih konec leta 2007 v višini 3.451,53 EUR je sestavni del proračuna za leto 2008.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-20/2008
Žiri, dne 26. marca 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.