Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1513. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Zavrč, stran 3636.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04), 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 95/07) je Občinski svet Občine Zavrč na redni seji dne 14. marca 2008 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Zavrč
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za pavšalno odmero komunalnega prispevka v Občini Zavrč, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo pavšalno do sprejetja programa opremljanja zemljišč za gradnjo, ki bo veljal na posameznem delu Občine Zavrč.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
2. člen
(1) Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, ko prejme občina od upravne enote obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(1) Zavezanec za plačilo pavšalnega komunalnega prispevka je:
– investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo; vodovod, kanalizacija, cesta,
– lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi.
(2) Kadar se na določenem območju urejanja na novo ureja komunalna infrastruktura v skladu z zahtevami veljavnih predpisov, so zavezanci za plačilo tudi vsi lastniki že zgrajenih objektov, ki za namen izgradnje te infrastrukture še niso plačali komunalnega prispevka.
III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
4. člen
Če s prostorskimi akti ali s programi opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače določeno, velja za komunalno opremljeno stavbno zemljišče vsako zemljišče, za katerega zagotovljeni priključki in raba na objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja (vodovod, kanalizacija in odpadki) ter omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna (javna razsvetljava, elektrika) ter objekti grajenega javnega dobra (ceste, parkirišča, zelene in javne površine …).
Za parcelo po tem Odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možnost graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
Za parcelo po tem Odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Komunalni prispevek se pavšalno odmeri:
– za vsak nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
– za vsak objekt, kjer se povečuje neto tlorisna površina objekta ali spreminja njegova namembnost,
– za vsak obstoječi objekt na opremljenem ali delno opremljenemstavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi. Kadar se na določenem območju urejanja na novo ureja komunalna infrastruktura v skladu z zahtevami veljavnih predpisov, so zavezanci za plačilo tudi vsi lastniki že zgrajenih objektov, ki za namen izgradnje te infrastrukture še niso plačali komunalnega prispevka.
6. člen
Merila za odmero komunalnega prispevka se do sprejetja programa opremljanja določijo pavšalno in so:
– vodovod 550,00 EUR.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
7. člen
Komunalni prispevek se ne plačuje za naslednje objekte:
– javna gospodarska infrastruktura,
– socialna in neprofitna stanovanja,
– gasilski domovi,
– kulturni in športni objekti,
– otroški vrtci in šole, kjer je edini investitor Občina Zavrč.
VI. POSTOPEK ODMERE
8. člen
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje točke 2. člena tega Odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja, dokaže, da je za to infrastrukturo že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v obliki obročnih odplačil, vendar ne več kot v desetih obrokih v roku 10 mesecev, kar se določi z odločbo. Pravne osebe plačajo komunalni prispevek v enkratnem znesku.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
(5) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti.
9. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljalca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
10. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so namenska sredstva občinskega proračuna.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitev tega Odloka se v Občini Zavrč preneha uporabljati Sklep o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 30/01 in 93/07).
12. člen
Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu z dosedanjo ureditvijo.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do 31. 12. 2008.
Št. 352-01-1/08
Zavrč, dne 14. marca 2008
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.