Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1512. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert, stran 3635.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. in 112. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 z dne 12. 2. 2007) izdajam
S K L E P
o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert
1. člen
(1) S tem sklepom župan Občine Šentrupert določa, da se pripravi Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Šentrupert po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in ta sklep.
(2) Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo prostorski izvedbeni pogoji oziroma pogoji umeščanja objektov v prostor.
2. člen
Občinski prostorski načrt Občine Šentrupert se pripravi za območje Občine Šentrupert, ki obsega 42 km2 površine s 25 naselji, v katerih prebiva 2335 prebivalcev. Za naselje Šentrupert se pripravi urbanistični načrt.
3. člen
(1) Za OPN Občine Šentrupert se izdelajo strokovne podlage, ki bodo podlaga za odločanje o namenski rabi prostora, o prostorskih izvedbenih pogojih in drugih sestavinah OPN.
(2) Strateški del OPN bo določil:
1. izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
2. usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
3. območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
4. območja razpršene poselitve.
(3) Izvedbeni del OPN pa bo določil:
1. območja namenske rabe prostora;
2. prostorske izvedbene pogoje;
3. območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
4. člen
Postopek priprave in sprejema OPN bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:
– pripravljalne aktivnosti              30 dni
– strokovne podlage                 180 dni
– osnutek OPN                     30 dni
– smernice za načrtovanje in cpvo           30 dni
– usklajevanje smernic                30 dni
– dopolnitev osnutka OPN               30 dni
– okoljsko poročilo OPN                60 dni
– javna razgrnitev in 1. obravnava na OS       30 dni
– stališča do pripomb                 30 dni
– predlog OPN                     30 dni
– mnenja nosilcev urejanja, sklep MOP         75 dni
– uskladitev predloga OPN               30 dni
– 2. obravnava na OS in sprejem           30 dni.
5. člen
(1) V postopku priprave občinskega prostorskega načrta sodelujejo nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture. Za pripravo OPN posredujejo občini evidence in strokovne podlage planiranega prostorskega razvoja dejavnosti ali področja v pristojnosti po zakonu ter pripravijo smernice v skladu s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju.
(2) Nosilci urejanja prostora na državni ravni so ministrstva, agencije in uradi, pristojni za posamezna področja in prostorske ureditve po zakonih. V skladu s 47. členom ZPNačrt pridobiva smernice nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in prostor.
(3) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPN Občine Šentrupert, v skladu z ZPNnačrt, so:
– Občina Šentrupert (za poselitev, občinske ceste, javno razsvetljavo, vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje)
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za gospodarstvo (področje energetike, področje notranjega trga in blagovne rezerve, področje turizma, področje podjetništva in konkurenčnosti, direktorat za elektronske komunikacije), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO (področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami), Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.
(4) Nosilci javnih pooblastil:
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto,
– Zavod za ribištvo Slovenije,
– Agencija za železniški promet RS,
– Elektro Celje d.d., PE Krško,
– ELES, Ljubljana,
– Geoplin d.o.o.
6. člen
(1) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter velja z dnem objave.
(2) Občina Šentrupert pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 3500-28/2008
Šentrupert, dne 2. aprila 2008
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost