Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1511. Odlok o predkupni pravici Občine Šentrupert na nepremičninah, stran 3635.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 19. člena ter 104. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 12. redni seji dne 2. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Šentrupert na nepremičninah
1. člen
S tem odlokom se določa prednostna pravica Občine Šentrupert kot predkupnega upravičenca na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2. člen
(1) Do sprejetja novih prostorskih aktov občine veljajo za poselitvena območja in območja infrastrukturnih omrežij in objektov po tem odloku tista območja, ki so določena s prostorskimi sestavinami Dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/90, Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00, 46/01, 7/02 in 91/02) in prostorskih sestavin Srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 16/90, Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00, 46/01, 7/02 in 91/02), prostorskih izvedbenih načrtov (PIN) sprejetih na podlagi Zakona o urejanju naselij (ZUN).
(2) Za območja predkupne pravice se določijo tudi vse tiste nepremičnine, po katerih potekajo lokalne ceste in javne poti v skladu z Odlokom o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00) in Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 95/99) vključno s koridorji za izgradnjo linijskih infrastrukturnih objektov.
3. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah iz 2. člena tega odloka za vse namene v skladu z zakonom o urejanju prostora, predvsem pa za naslednje namene, če je izkazan občinski interes:
– za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa;
– za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za rekonstrukcije poškodovanih, dotrajanih objektov in rušitve po določilih zakona o graditvi objektov na objektih iz prejšnjih alinej;
– za izvedbo prostorskega akta;
– za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje oziroma zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi objekti.
4. člen
(1) Območja poselitve ter območja infrastrukturnih omrežij in objektov, na katerih velja predkupna pravica občine po tem odloku, so prikazana v kartografskem delu veljavnih prostorskih aktov tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.
(2) Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je na vpogled na sedežu Občine Šentrupert.
5. člen
(1) Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.
(2) Občina lastniku nepremičnine na območju predkupne pravice v zakonitem roku na njegovo zahtevo izda potrdilo, da občina uveljavlja predkupno pravico in ga obenem obvesti, da mora najkasneje v roku 15 dni po prejemu potrdila, občini podati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine.
6. člen
(1) O nakupu, uveljavljanju ali neuveljavljanju zakonite predkupne pravice na nepremičninah po tem odloku odloča župan.
(2) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega odloka o predkupni pravici občine, je nična.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2008
Šentrupert, dne 2. aprila 2008
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.