Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1510. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Šentrupert za leto 2008, stran 3633.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 19. ter 95. člena Statuta Občine Šentrupert je Občinski svet Občine Šentrupert na 12. seji dne 31. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Šentrupert za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 56/07) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Šentrupert za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------+----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|Skupina   |Podskupina kontov        |  Proračun 2008|
+------------+--------------------------------+----------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)|    2.697.136|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |    1.822.724|
+------------+--------------------------------+----------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI         |    1.665.426|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček |    1.393.423|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |703 Davki na premoženje     |     168.066|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |704 Domači davki na blago in  |     103.937|
|      |storitve            |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |706 Drugi davki         |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI        |     157.298|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in   |     17.900|
|      |dohodki od premoženja      |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |711 Takse in pristojbine    |      4.500|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |712 Denarne kazni        |      7.485|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in|     52.000|
|      |storitev            |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki   |     75.413|
+------------+--------------------------------+----------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI       |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih|        |
|      |sredstev            |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč|        |
|      |in nemat. premoženja      |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|73     |PREJETE DONACIJE        |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih |        |
|      |virov              |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI       |     874.412|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |740 Transferni prihodki iz   |     874.412|
|      |drugih javnofinančnih institucij|        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |    2.697.136|
+------------+--------------------------------+----------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI         |     931.637|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki   |     179.500|
|      |zaposlenim           |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za  |     30.250|
|      |socialno varnost        |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve|     687.987|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |403 Plačila domačih obresti   |        0|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |409 Rezerve           |     33.900|
+------------+--------------------------------+----------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI        |     740.449|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |410 Subvencije         |     30.000|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |411 Transferi posameznikom in  |     389.352|
|      |gospodinjstvom         |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |412 Transferi neprofitnim    |     131.823|
|      |organiz. in ustanovam      |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |413 Drugi tekoči domači     |     189.274|
|      |transferi            |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     895.150|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     895.150|
|      |sredstev            |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     129.900|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |430 Investicijski transferi   |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |431 Investicijski transferi   |     101.250|
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |432 Investicijski transferi   |     28.650|
+------------+--------------------------------+----------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II)  |        0|
|      |PRORAČINSKI PRIMANKLJAJ (I.- II)|        |
+---------------------------------------------+----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|        |
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|      |(750+751+752)          |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |750 Prejeta vračila danih    |        |
|      |posojil             |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |752 Kupnine iz naslova     |        |
|      |privatizacij          |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |        |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|      |(440+441+442)          |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |        |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |440 Dana posojila        |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih    |        |
|      |deležev in naložb        |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz  |        |
|      |naslova privatizacije      |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |        |
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH      |        |
|      |DELEŽEV (IV.-V.)        |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)       |        0|
+------------+--------------------------------+----------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE          |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |500 Domače zadolževanje     |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|VIII.    |ODPLAČILA DOLGA         |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga  |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |        |
|      |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |        |
|      |VIII.)             |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-|        0|
|      |IX.=-III)            |        |
+------------+--------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema tega odloka na Občinskem svetu Občine Šentrupert dalje.
Prilogi – posebni del rebalansa proračuna ter načrt razvojnih programov pa se objavita na spletni strani Občine Šentrupert: http:\\www.sentrupert.net\.
Št. 410-8/2008
Šentrupert, dne 31. marca 2008
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost