Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1503. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2008, stran 3620.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 8. redni seji dne 31. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Razkrižje za leto 2008
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Razkrižje za leto 2008 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------+-----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |      v EUR|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/Podskupina kontov          |  Proračun leta|
|                      |       2008|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)    |    1.971.166|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |     898.838|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |     723.338|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |     673.198|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |      27.900|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |      21.540|
|    |storitve              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |706 Drugi davki           |       700|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |     175.500|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |      10.500|
|    |od premoženja            |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |      2.200|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |      4.800|
|    |storitev              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |     158.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |      1.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje poslovnih  |      1.000|
|    |objektov in prostorov        |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |        0|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih    |         |
|    |sredstev              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |    1.071.328|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |    1.071.328|
|    |javnofinančnih institucij      |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    2.410.239|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |     231.760|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |      96.243|
|    |zaposlenim             |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |      15.839|
|    |socialno varnost          |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |     104.078|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |      2.600|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve             |      13.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |     479.131|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije           |      18.995|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom     |      69.107|
|    |in gospodinjstvom          |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |      25.748|
|    |organizacijam            |         |
|    |in ustanovam            |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |     365.281|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |    1.659.880|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |    1.659.880|
|    |sredstev              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |      39.468|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim |      3.463|
|    |in fizičnim osebam, ki niso     |         |
|    |proračunski uporabniki       |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi     |      36.005|
|    |proračunskim uporabnikom      |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  |     –439.073|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |        0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|    |(750+751+752)            |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |        0|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije|         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |440 Dana posojila          |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in|         |
|    |naložb               |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz    |         |
|    |naslova privatizacije        |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |        0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|    |(IV.-V.)              |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |     297.129|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |     297.129|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |     297.129|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |      6.160|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA (550)        |      6.160|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |      6.160|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV      |     –148.104|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |     290.969|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |     439.073|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH     |     148.104|
|    |NA DAN 31. 12. 2007         |         |
+-------+------------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim planom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– prihodki od prodaje stavbnih zemljišč,
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene za katere se pobirajo.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana v skladu s predpisi.
6. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva. Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
Župan lahko izvede javno naročilo le, če so za ta namen predvidena sredstva v proračunu občine.
8. člen
V splošno proračunsko rezervacijo se izloči do 1,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna iz bilance prihodkov in odhodkov navedenih v 2. členu tega odloka, v proračunsko rezervo za naravne nesreče pa do 0,5% sredstev. Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 1.000 EUR.
9. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev rezerve odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Odredbodajalec proračuna je župan.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
Župan lahko dolžniku do višine 60 EUR tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. NADZOR
12. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Razkrižje v skladu z zakonom in statutom.
VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Občina se sme v letu 2008 zadolževati v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lahko občina zadolžuje za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem koledarskem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Razkrižje. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance Republike Slovenije in je sestavni del pogodbe.
14. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
15. člen
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet v skladu z zakonom.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-0005/2008-1
Šafarsko, dne 31. marca 2008
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.