Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1502. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2008, stran 3618.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 60/07) je Občinski svet Občine Odranci na 10. seji dne 27. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Odranci za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+-------------+
|A) BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v eurih|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  1.629.202|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.166.862|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |   778.380|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |   734.950|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    30.920|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitev  |    12.510|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   388.482|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    9.432|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    1.200|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      0|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   377.850|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    69.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    69.000|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   393.340|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |       |
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   393.340|
|    |proračuna in sredstev proračuna EU   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  1.617.682|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   385.500|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   103.810|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    17.930|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   250.660|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    3.100|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    10.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   367.732|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    13.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   155.440|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    43.472|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   155.820|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   825.430|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   825.430|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    39.020|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |430 Investicijski transferi       |    39.020|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI – PRESEŽEK (I.-II.)     |    11.520|
+------------------------------------------------+-------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.    |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV-V.)  |      0|
+------------------------------------------------+-------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |    11.520|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA             |    11.520|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga      |    11.520|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE) SREDSTEV NA  |      0|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJ (VII. –VIII.)     |   –11.520|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VII. –IX.)  |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12.  |    21.584|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (prihodki od prodaje, zamenjave stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj) tudi naslednji prihodki: turistična taksa, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, sredstva pridobljena od kupnin in najemnin za stanovanja.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za vrednost projekta, ki je vključen v finančnem načrtu in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 4.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži največ do višine 8% zadnjega sprejetega proračuna.
9. člen
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Odranci, v letu 2008 ne bo izdala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 76-10/08
Odranci, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost