Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1500. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna Peč, stran 3617.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 13. redni seji dne 1. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna Peč
1. člen
V Pravilniku o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 48/03, 131/04) se zadnji stavek drugega odstavka 8. člena nadomesti z besedilom »O izbiri izvajalcev in vrednosti programov športa posameznih izvajalcev na predlog komisije odloči Občinska uprava Občine Mirna Peč.«
Prvi stavek tretjega odstavka 8. člena pa se zamenja z naslednjim besedilom: »Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevo za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa, na Župana Občine Mirna Peč.«
2. člen
V prilogi pravilnika se na koncu prvega odstavka točke 13. doda naslednje besedilo: »Sofinancirajo se tisti športni objekti, ki so namenjeni za izvajanje letnega programa športa, opredeljenega s tem pravilnikom.«
Na koncu drugega odstavka točke 13. se doda naslednje besedilo: »Sredstva za investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter nabavo in posodobitev opreme za javne športne objekte, se določajo v vsakoletnem proračunu Občine Mirna Peč na posebnih proračunskih postavkah, in sicer v skladu s potrebami in zmožnostmi ter na podlagi zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo področje, športa, vzgoje in izobraževanja.«
Na začetku četrtega odstavka točke 13. se doda nov prvi stavek, ki se glasi: »Sofinanciranje vlaganj v ostale športne objekte je odvisno od zagotavljanja sredstev v proračunu Občine Mirna Peč za posamezno leto, pri čemer se sredstva namenjajo izključno za vlaganje v tiste športne objekte, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi, ki so v javnem interesu občine. Lastnik oziroma upravljalec sofinanciranega športnega objekta mora pridobiti k pravilniku o razpolaganju s športnimi površinami soglasje občine.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-1/2008-1
Mirna Peč, dne 2. aprila 2008
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.