Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1499. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč, stran 3615.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 8/96), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) ter 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 13. redni seji dne 1. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč (Uradni list RS, št. 17/02).
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »Zavod opravlja javno službo na področjih:
– P/85.200 - osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.100 - predšolska vzgoja,
– P/85.520 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– I/56.210 - priložnostna priprava in dostava hrane,
– I/56.290 - druga oskrba z jedmi,
– L/68.200 - oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
– H/49.320 - obratovanje taksijev,
– H/49.391 - medkrajevni in drugi cestni potniški promet,
– R/90.0 - kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– R/91.011 - dejavnosti knjižnic,
– R/93.110 - obratovanje športnih objektov,
– C/16.290 - proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
– C/12.2 - proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih izdelkov,
– C/17.290 - proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
– P/85.600 - pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R/93.190 - druge športne dejavnosti,
– I/55.209 - druge nastanitve za krajši čas,
– N/77.330 - dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
– C/18.130 - priprava za tisk in objavo.
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev. Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta šole in namestnika predsednika.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Mirna Peč.
Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev šole izmed sebe. Eden izmed predstavnikov staršev, ki jih voli svet staršev mora biti predstavnik staršev v enoti vrtca.
Dva predstavnika delavcev zavoda se izvolijo iz osnovne šole, eden pa iz enote vrtca. Predstavnike delavcev zavoda se voli na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo: učiteljski in vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikati, zavod in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so tisti trije kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet šole in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu šole po njegovem konstituiranju.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta šole;
– je razrešen;
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s petim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest mesecev.
Svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«
4. člen
Poglavje »VI VODJA VRTCA« se spremeni tako, da se glasi »RAVNATELJ, POMOČNIK RAVNATELJA, VODJA VRTCA«
5. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj. Poleg nalog, določenih z zakonom, ravnatelj opravlja funkcijo pedagoškega vodja vrtca. Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca šole.
Pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalogah lahko ravnatelju pomaga pomočnik ravnatelja, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča ob njegovi odsotnosti. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Enoto vrtca vodi vodja vrtca, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole in ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole.«
6. člen
Za 7. členom se dodajo novi 7.a, 7.b in 7.c člen, ki se glasijo:
»7.a člen
(Postopek imenovanja ravnatelja)
Za ravnatelja šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja; ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja šole se imenujejo na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
Ravnatelja šole imenuje svet šole. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora,
– mnenje ustanoviteljice,
– mnenje sveta staršev.
Ustanoviteljica in svet staršev mnenje obrazložita. Vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če ustanoviteljica in organi iz četrtega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
Mandat ravnatelja traja pet let.
7.b člen
(Postopek imenovanja vršilca dolžnosti ravnatelja)
Če ravnatelju šole predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja šole ni imenovan, svet šole imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Ista oseba v zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet šole ne imenuje niti ravnatelja šole niti vršilca dolžnosti ravnatelja šole, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja šole v naslednjih osmih dneh minister. V tem primeru mora svet šole takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja šole.
7.c člen
(Postopek razrešitve ravnatelja)
Ravnatelja razreši svet šole.
Svet šole mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet šole s predlogom za razrešitev seznani ustanoviteljico in organe iz četrtega odstavka 7.a člena tega odloka.
Svet šole obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu šole ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet šole o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet šole odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet šole po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta šole je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-5/2008-1
Mirna Peč, dne 2. aprila 2008
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.