Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1498. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Kuzma, stran 3614.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – ZSPJS-UPB6 in 57/07), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 11. redni seji dne 31. marca 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna določba)
S tem pravilnikom se določajo plače in plačila občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kuzma.
2. člen
(zakonska podlaga)
Za ureditev plač in plačil občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), določbe Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06).
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom drugih organov Občine Kuzma pripadajo sejnine oziroma nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
(opredelitev pojma funkcionar)
Občinski funkcionarji so župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN SEJNIN
4. člen
(plačilo za opravljanje funkcije župana)
Župan Občine Kuzma, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, se na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev z dnem 1. 1. 2007 uvrsti v 46. plačni razred (župan VII). Županu Občine Kuzma pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% vrednosti osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri izračunu plačila za opravljanje funkcije nepoklicnega župana se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije župana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
5. člen
(plačilo za opravljanje funkcije podžupana)
Podžupan Občine Kuzma se na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in določil Odloka o plačah funkcionarjev z dnem 1. 1. 2007 uvrsti od 32. do 38. plačni razred (podžupan VII). Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije glede na pooblastila in obseg dela, vendar največ v višini 50% plače, ki bi mu pripadala, če bi funkcijo opravljal poklicno. Plačilo za opravljanje funkcije podžupana se določi s sklepom, ki ga podpiše župan. Dodatek za delovno dobo pripada le podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno.
6. člen
(plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta – sejnina)
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ne sme letno presegati 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi sejnina , in sicer:
– za udeležbo na sejah občinskega sveta občinskega sveta 83,46 EUR neto,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 33,38 EUR neto,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je 22,95 EUR neto.
Za dopisne seje in za manj kot 50% časovne prisotnosti na seji se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
III. SEJNINE IN ENKRATNA NADOMESTILA
7. člen
(plačilo za opravljanje funkcije člana delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član občinskega sveta)
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta ali v drugih komisijah, odborih, svetu in v drugih organih, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu s prisotnostjo na sejah. Sejnina za posamezno sejo znaša za predsednika 33,38 EUR neto, za člana pa 22,95 EUR neto.
8. člen
(plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora)
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila za opravljanje funkcije (sejnine), v višini največ 15% za predsednika oziroma največ 8% plače župana za člana.
Nadomestilo v obliki sejnine se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 41,73 EUR neto,
– udeležba predsednika na redni ali izredni seji občinskega sveta 41,73 EUR neto,
– udeležba članov delovnega telesa na seji nadzornega odbora 22,95 EUR neto,
– udeležba članov delovnega telesa na redni in izredni seji občinskega sveta 22,95 EUR neto.
9. člen
(enkratno nadomestilo članom občinske in posebne občinske volilne komisije)
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik, namestnik tajnika in člani ter namestniki članov občinske volilne komisije ter posebne občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev pravico do nadomestila za delov v volilnem organu v skladu z zakonom. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
(povračila stroškov)
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta in člani drugih organov Občine Kuzma, imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, pravico do dnevnice za službeno potovanje in pravico do povračila stroškov prenočevanje, ki nastanejo na službeni poti. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju. Nalog za službeno potovanje izda župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave.
Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo v petnajstih dneh po opravljenem službenem potovanju.
11. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
Plače in nagrade na podlagi tega pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno in sicer najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
12. člen
(evidenca prisotnosti)
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles na sejah, vodi javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave. Navedeni javni uslužbenec zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov in delovnih teles.
Sestavni del evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta in drugih organov občine je zapisnik s seje in lista prisotnosti.
13. člen
(usklajevanje plač in nagrad)
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska mesečne plače župana za nepoklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 60/99, 88/01, 16/03 in 137/06).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 900-1/2008-1
Kuzma, dne 31. marca 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina