Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1489. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje A«, stran 3573.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje A«
Št. 3505-7/2007
Koper, dne 28. marca 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. marca 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje A«
I. PREDMET OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje A«.
(2) Občinski podrobni prostorski načrt »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje A« je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper pod številko U/031-2007.
2. člen
(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebujejo besedni in grafični del.
(2) Besedni del vsebuje:
– odlok
– obrazložitev
– priloge.
(3) Grafični del vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve v širšem območju
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
3. Zazidalna situacija
3.a Prerez
4. Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
8. Načrt parcelacije
9.a Prometna situacija
9.b Prikaz parkirnih površin
9.c Vzdolžni profili
9.d Prometna situacija (I. faza rekonstrukcije lokalne ceste)
3. člen
(lega območja)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (ureditveno območje) se nahaja na zemljišču severno od Kvedrove ulice iz zahodno od Kozlovičeve ulice. Velikost ureditvenega območja je cca 1.13 ha.
4. člen
(meja ureditvenega območja)
Ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel št. 185/2, 186, 221/1, 221/2, 224, 701/2, 701/3, 701/18, 704/3, 709/4, 4584/8, 4585/1, 4585/19 k.o. 2606 Semedela. Grafično je meja prikazana na katastrskem in geodetskem načrtu iz 2. člena tega odloka.
II. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE VE ALI ZA DRUGE POSEGE V PROSTOR
5. člen
(1) V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi
– gradnja objektov;
– urejanje prometnih površin;
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture;
– urejanje zelenih površin.
(2) Ureditveno območje je namenjeno stanovanjski funkciji. V pritličjih sklopov objektov B in C so proti rekonstruirani lokalni cesti predvideni poslovni prostori. Namenska raba gradbene parcele je mešana raba.
6. člen
(1) Zazidavo tvorijo trije ločeni sklopi objektov.
(2) Sklop objektov A je lociran na višje ležečem (jugozahodnem) delu zazidave ob Kozlovičevi ulici. V sklopu objektov A je v okviru petih komunikacijskih jeder predvidenih več bivalnih enot.
(3) Sklop objektov B je lociran na nižje ležečem (severovzhodnem) delu zazidave ob Kozlovičevi ulici. V sklopu objektov B je v okviru treh komunikacijskih jeder predvidenih več bivalnih enot. V pritličju je predviden poslovni prostor.
(4) Sklop objektov C je lociran ob severozahodnem robu ureditvenega območja. V sklopu objektov C je v okviru devetih komunikacijskih jeder predvidenih več bivalnih enot. V pritličju je predviden poslovni prostor.
(5) V delih kletnih etaž, orientiranih proti severu, ki niso vkopani, so predvideni bivalni prostori, ostali deli kletnih etaž pa so namenjeni parkiranju in spremljajočim prostorom.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV
7. člen
(1) Pri oblikovanju objektov je upoštevana členjenost stavbnih mas. Gabariti objektov upoštevajo zasnovo komunikacijskih smeri in javnih površin, naravno osvetlitev in osončenje bivalnih prostorov glede na lego objektov in prostorske danosti ter racionalno izrabo prostora. Ob tem je potrebno pri načrtovanju uporabiti kvalitetne oblikovne, funkcionalne in tehnološke rešitve, ki upoštevajo klimatske razmere, mediteransko tradicijo krajevne gradnje (volumen, proporci, izbor materialov, gradbenih in oblikovnih detajlov, barv …) in gospodarnost glede vzdrževanja.
(2) Objekti so zasnovani kot sistem terasnih stanovanj, ki se spuščajo upoštevajoč terenske danosti od juga proti severu. Konfiguracija terena in stopničasta zasnova objekta omogočata vzpostavitev vedute proti morju za vse bivalne enote v sklopu zazidave. Zasnova omogoča izrabo horizontalnih površin streh za terase. Vsaka bivalna enota ima neposreden dostop do garažne etaže preko stopnišča in dvigala. Servisni prostori, kleti in spremljajoči prostori so predvideni v sklopu podzemnih garaž. Višinsko se gabariti objektov prilagajajo konfiguraciji terena tako da obsega etažnost objektov poleg kleti še tri etaže. Dvokapna streha je predvidena le na delih objektov, kjer strehe ni mogoče izkoristiti kot terase.
8. člen
(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov predvidenih objektov znotraj maksimalno dovoljenih tlorisnih in višinskih gabaritov oziroma gradbene linije, določenih s tem odlokom in prikazanih v grafičnem delu. Faktor zazidanosti (zazidana površina stanovanjskih objektov/površino obravnavanega kareja) je max 0,55 (v faktor zazidanosti niso vštete ozelenjene terase in balkonske niše).
(2) Maksimalni tlorisni gabariti večstanovanjskih objektov so določeni z maksimalno gradbeno linijo, znotraj katere je možno preoblikovanje stavbnih delov, pri čemer pa je potrebno ohraniti členjeno obliko in faktor zazidanosti.
(3) V celoti ali s treh strani vkopani prostori, funkcionalno vezani na predvidene objekte ter vkopane parkirne površine, ki so pohodni (tlakovani ali ozelenjeni) in so s tem del zunanje ureditve, lahko odstopajo od pozidanih površin predvidenih s tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Za pridobitev dovoljenja za gradnjo teh je potrebno izdelati tudi načrt zunanje ureditve in opredeliti morebitno dvojno rabo zemljišča.
9. člen
(1) Objekti so višinsko členjeni in se prilagajajo konfiguraciji terena. Maksimalni višinski gabarit objektov je 2K+P+2. Maksimalne višinske kote objektov so:
– sklop objekov A:
 
  – severovzhodna stran: KK=+121.00, KP=+123.50, KV=+133.90
 
  – jugozahodna stran:  KK=+130.40, KP=+132.90, KV=+143.30
 
– sklop objektov B:
 
  – severovzhodna stran: KP=+113.50, KV=+123.90
 
  – jugozahodna stran:  KK=+116.30; KP=+118.80, KV=+129.20
 
– sklop objekotv C
 
  – severovzhodna stran: KP=+113.50, KV=123.90
 
  – jugozahodna stran:  KK=+129.90, KP=+132.40, KV=+143.30
(2) Navedene višinske kote so absolutne. Kote kleti se prilagajajo kotam objektov ter zunanjim ureditvam, kjer zaradi konfiguracije terena (teren se spušča proti severu) kletne etaže glede na tlorisni gabarit niso v celoti vkopane. Tlorisni in višinski gabariti objektov so razvidni tudi iz grafičnih prilog.
10. člen
(gradbene parcele)
(1) Načrt gradbenih parcel iz grafičnega dela temelji na določitvi posameznih gradbenih sklopov ter ločitvi javnih in zasebnih površin.
(2) Območja dvojne rabe – kjer se prekriva namenska raba podzemne etaže in namenska raba na nivoju terena, morajo biti določena v projektni dokumentaciji (projekt zunanje ureditve, načrt parcelacije). Nadzemna ureditev mora biti skladna z rabo v ureditveni situaciji.
(3) Po realizaciji posegov se gradbene parcele v smislu funkcionalnih zemljišč lahko delijo ali združujejo, pri čemer se ne sme slabšati koncepta pozidave in predvidenih ureditev javnih površin.
11. člen
(urejanje zunanjih površin)
(1) Po sredini zazidave je predvidena peš komunikacija od jugozahoda proti severovzhodu. V osrednjem delu zazidave ob je predvidena ureditev parka z otroškim igriščem.
(2) Načrtovanje in urejanje zunanjih površin mora upoštevati:
– prilagajanje terenskim razmeram s podpornimi zidovi in stopnišči;
– zasaditev drevja ob prometnicah in peš poteh;
– zasaditev drevja ali pergol za sončno zaščito teras, atrijev in parkirnih prostorov;
– ustrezno zasaditev in opremo otroškega igrišča.
(3) Ozelenjeni atriji v pritličjih so vezani na pripadajoča stanovanja. Vsi podporni zidovi, zidovi pritličij in premostitveni zidovi bodo izvedeni v kamnu. Predvidene ozelenitve naj bodo izvedene s sredozemskim rastlinjem. Vrsto zasaditvenega materiala za zelene javne površine naj se določi v zasaditvenem načrtu, ki je sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje. Zelene javne in zasebne površine, ki so predvidene nad podkletenimi prostori, morajo biti zasnovane tako, da bodo omogočeni rastni pogoji za drevje in grmovnice.
(4) Ureditev zelenih površin je obvezna za javne in zasebne odprte površine. Ureditev zasebnih površin naj ne odstopa od javnih.
(5) Dela na zelenicah je potrebno izvajati skladno z Odlokom o občinskih cestah in drugih javnih površinah (Ur. objave št. 20/99). Za vse posege v obstoječe ureditve zelenih površin, ki so v upravljanju in vzdrževanju Komunale Koper si mora investitor na podlagi zgoraj navedenega odloka pridobiti predhodno mnenje Urada za gospodarske javne službe in promet.
PROMET
12. člen
(motorni promet)
(1) Vsi posegi in spremembe občinskih javnih cest in drugih javnih površin morajo biti skladni z Odlokom o občinskih cestah in drugih javnih površinah (Ur. objave št. 20/99).
(2) Zazidava se prometno napaja preko glavnega dovoza z novega priključka na Kvedrovi ulici in predvidene Prečne ceste 2. Prečna cesta 2 poteka od Kvedrove ceste do obstoječe lokalne ceste. Obstoječa lokalna cesta se lahko rekonstruira v obstoječem obsegu ali po potrebi razširi. Za napajanje objektov in intervencijo je v smeri sever – jug z rekonstruirane obstoječe ceste predvidena dovozna Prečna cesta 1.
(3) Rekonstruirana cesta ima vozišče širine 6 m ter enostranski pločnikom na južni strani širine 1,6 m.
(4) Prečna cesta 1 ima vozišče širine 5 m in je predvidena kot dostopna cesta, s katere so predvideni uvozi v terasaste podzemne parkirne etaže. Ob dostopni cesti je predviden peš hodnik širine 1,6 m.
(5) Prečna cesta 2 povezuje rekonstruirano lokalno cesto in Kvedrovo ulico, kjer je predvidena izvedba priključka. Nagib prečne ceste 2 znaša cca 12%. Na Kvedrovo ulico se priključuje v naklonu 2% v razdalji 5 m pred priključkom. Cesta ima vozišče širine 5,5 m. ter enostranski pločnik širine 1,6 m na jugovzhodni strani.
13. člen
(mirujoči promet)
(1) Mirujoči promet je organiziran v sklopu terasnih garažnih etaž, ki imajo dovoz z načrtovane prečne ceste 1 na severozahodni strani zazidave ter iz rekonstruirane lokalne ceste.
(2) V sklopu objektov A, B in C bosta v parkirnih garažnih etažah zagotovljena najmanj 2 parkirna prostora na stanovanjsko enoto, neodvisno od njene velikosti oziroma 1 parkirni prostor na 30 m2 brutto poslovnega prostora.
(3) Parkirišča za obiskovalce so predvidena ob uvozih v parkirne etaže, parkirišča za poslovne prostore pa na zunanjih parkirnih prostorih ob rekonstruirani lokalni cesti.
14. člen
(peš promet)
Vse glavne komunikacije znotraj objektov, primarne komunikacije in parkirni prostori bodo dostopni in oblikovani brez arhitektonskih ovir, tako da bodo uporabni za funkcionalno ovirane ljudi. Po sredini zazidave je predvidena peš komunikacija od jugozahoda proti severovzhodu. Zunanje peš komunikacije bodo prirejene zahtevnosti in naklonu terena. Možna je uporaba zunanjih stopnišč in klančin. Enostranski pločniki potekajo ob vseh predvidenih prometnicah.
IV. KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
15. člen
(Kanalizacija)
Fekalna kanalizacija:
(1) Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu. Omrežje fekalne kanalizacije se priključuje na obstoječe omrežje fekalne kanalizacije Kozlovičeve ulice s končno dispozicijo v CČN. Predvideni so fekalni kanali vzporedno s Kozlovičevo ulico ter po prečni cesti 1 in prečni cesti 2 ter rekonstruirani lokalni cesti.
(2) Na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno priključevati le komunalne odpadne vode, ki ustrezajo parametrom iz Pravilnika o smernicah za projektiranje in gradnjo kanalizacije na območju Občine Koper (Ur. objave št. 17/77), Pravilnika Komunale Koper o kakovosti odpadnih voda, ki se spuščajo v javno kanalizacijo in Centralno čistilno napravo, Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, (Uradni list RS, št. 47/05) in Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02). V primeru, da komunalne odpadne vode ne bodo ustrezale parametrom iz zgoraj navedenih pravilnikov in uredb je potrebno te komunalne odpadne vode predhodno prečistiti.
Meteorna kanalizacija:
(3) Meteorne vode z ureditvenega območja se preko predvidene meteorne kanalizacije v trasi prečne ceste 1 ter rekonstruirane lokalne ceste speljane v meteorni kolektor, ki je projektiran v trasi Kozlovičeva ulice na odseku od križišča s Kvedrovo ulico do Krožne ceste ter po trasi Krožne ceste z izpustom v hudournik. Trasa meteornega kolektorja se prične na parceli št 700/2 in poteka po parcelah št. 701/3, 4585/19, 224, 225/1, 226, 227/1, 4584/2, 4584/6, 229/8, 211/11, 229/20, 4584/3, 4584/5, 211/9, 210/2, 211/8, 209/23 ter 209/11 k.o. 2606 Semedela. Obstoječi odprti kanal na ureditvenem območju se kanalizira (brez povečanja prispevnih površin) v trasi prečne ceste 1 in vodi skozi prepust v obstoječo strugo.
(4) Čiste meteorne vode je potrebno voditi v javno meteorno kanalizacijo preko peskolovov. Meteorne vode iz površin, ki so onesnažena z olji je potrebno pred iztokom v meteorni kanal očistiti v lovilcih olj in maščob. Projektant mora hidravlično preveriti ali obstoječa javna meteorna kanalizacija lahko sprejme dodaten pretok padavinske odpadne vode.
(5) Talne rešetke iz kurilnic, zunanjih površin in skladišč nevarnih snovi ni dovoljeno priključevati na interno fekalno kanalizacijo z iztokom v javno kanalizacijsko omrežje, katero je priključeno na centralno čistilno napravo.
(6) Za preučitev odtočnih razmer z območja OPPN in dolvodnega območja izven OPPN je treba zagotoviti izdelavo ustrezne študije. V primeru prekomernega poslabšanja odtočnih razmer je potrebno zagotoviti ustrezne ukrepe, ki bodo morali biti izvršeni pred izvajanjem obravnavane zazidave. Projekt PGD mora biti skupaj z ustreznimi rešitvami dostavljen v pregled pristojnemu soglasodajalcu za izdajo vodnega soglasja.
16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za napajanje ureditvenega območja je predvidena nova transformatorska postaja, ki je vzankana v obstoječi 20 kV kablovod TP Beblerjeva – TP Šolska. Predvidena je gradnja pripadajočega nizkonapetostnega omrežja in javne razsvetljave. Transformatorska postaja mora biti zgrajena za nazivno napetost 20/0,4kV in nazivno moč 630 (1000) ali 2x360 (2x1000) kVA. Za vzdrževanje transformatorske postaje mora biti zagotovljen neoviran dostop za tovorno vozilo z dvigalom skupne teže 20 t ob vsakem času. V primeru, da je transformatorska postaja v zgradbi za druge namene, vendar ne v stanovanjski, mora biti locirana v pritličju na vogalu zgradbe neposredno dostopna od zunaj.
(2) Pri posegih v prostor je potrebno uskladiti trase novega elektroenergetskega omrežja z ostalimi komunalnim napravami zaradi predpisanih odmikov, odmike objektov od elektroenergetskega omrežja ter predvideti vse prestavitve ali spremembe obstoječega elektroenergetskega omrežja zaradi novih objektov.
17. člen
(vodovodno omrežje)
(1) V ureditvenem območju bo nemotena vodna oskrba objektov in požarna varnost skladno s predpisi zagotovljena iz vodohrama RZ Žusterna III. 600 m3 na koti 149.75 m.n.m. po zgraditvi primarne zanke NL DN 150 po delu Kozlovičeve ulice in Kvedrove ceste ter rekonstruirani lokalni cesti (parcele št. 701/3, 701/2, 697/2, 711/3, 704/3, 705/2, 709/4 k.o. 2606 Semedela preostali del pa poteka znotraj ureditvenega območja). V ureditvenem območju je predvidena gradnja razdelilnega vodovodnega omrežja (NL DN 100) po prečni cesti 1 in prečni cesti 2. Požarna varnost nad koto 120 m.n.m. iz javnega vodovodnega sistema ne bo zagotovljena.
(2) Pri gradnji vodovodnih naprav, projektiranju objektov in priključevanju objektov na javno vodovodno omrežje je potrebno upoštevati smernice iz III., IV. In V. točke smernic št. SO-07/671-1-KP/kp.
18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Priključno mesto za predvidene objekte je trasa obstoječe kabelske kanalizacije ob Kozlovičevi ulici. Predvidena je gradnja telefonske kabelske kanalizacije ob rekonstruirani lokalni cesti, iz katere so predvideni razvodi do posameznih objektov. Ob Kvedrovi ulici je načrtovana trasa kabelske kanalizacije v trasi že obstoječih telekomunikacijskih kablov Koper–Izola, ki potekajo po parcelah št. 700/2, 701/2, 704/3, 705/2, 709/4 in 706/6 k.o. 2606 Semedela.
19. člen
(plinovodno omrežje)
Predvidena je postavitev dveh cisterna za UNP v severozahodnem in dveh cisterna na jugovzhodnem vogalu ureditvenega območja.
20 člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Odvoz odpadkov se vrši na komunalno deponijo. Predvidena sta dva ekološka otoka ob rekonstruirani lokalni cesti ter dva ekološka otoka v sklopu objekta z dostopom z interventne poti. Možne so tudi druge lokacije, pri čemer je potrebno upoštevati načrtovane ureditve in primeren dovoz.
(2) Na 100 bivalnih enot je potrebno znotraj ureditvenega območja zagotoviti najmanj 19 zabojnikov za ostanek odpadkov (sivi), 5 zabojnikov za bio odpadke (rjavi), 4 zabojnike za steklo, 4 zabojnike za pločevinke, 4 zabojnike za plastiko in 4 zabojnike za papir. Vsi zabojniki so 1100 l. Odjemna mesta oziroma ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov morajo biti dostopni za specialna tovorna vozila z dovoljeno osno obremenitvijo 12 t., omogočeno mora biti redno čiščenje prostora ter upoštevane morajo biti higienske, funkcionalne in estetske zahteve območja. Investitorji posameznih objektov so dolžni opremiti odjemna mesta s tipiziranimi posodami.
(3) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode za odpade, morajo posamezni investitorji oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z ustrezno organizacijo v sodelovanju s službo Snage Komunale Koper.
(4) Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem območju upoštevati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Koper (Ur. objave št. 17/99).
(5) Investitor oziroma povzročitelj odpadkov mora z odpadki ravnati v skladu: s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, (Uradni list RS. št. 84/98) in z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Ur. objave št. 17/99).
21. člen
Občina in investitor ali investitorka se lahko s pogodbo o opremljanju dogovorita v skladu z 78. členom ZPNačrt, da bo investitor sam zgradil celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno infrastrukturo.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO PROSTORSKIH POSEGOV
22. člen
(ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
23. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Obravnavano območje se nahaja izven območij varovanja kulturne dediščine.
24. člen
(varstvo okolja)
V ureditvenem območju so možne le take dejavnosti, ki ne povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi za stanovanjsko območje.
25. člen
(hrup)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
(2) Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju.
(3) Obravnavano območje spada ob upoštevanju namenske rabe prostora v prostorskih sestavinah planskih aktov občine v II. območje varstva pred hrupom.
26. člen
(varstvo zraka)
Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami v območju se izvede ustrezne ukrepe. Priporoča se oskrba objektov iz plinovodnega omrežja, kar se pred izgradnjo plinovoda lahko rešuje tudi lokalno s postavitvijo začasnih plinohramov za posamezne objekte.
27. člen
(varstvo tal in voda)
(1) Meteorne vode s površin mirujočega prometa (tudi pokritih parkirnih površin) je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob. V primeru skladiščenja nevarnih in škodljivih snovi je potrebno z ustreznimi ukrepi preprečiti možnost onesnaženja okolja in izdelati interventni plan ukrepanja v primeru ekološke nesreče. Na obravnavanem območju je potrebno registrirati morebitne obstoječe vodne vire in vodnjake, jih ohraniti, po potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaženja.
(2) V meteorni odvodni sistem se z območja posegov lahko spušča le čista voda, ki ustreza kvaliteti vode določeni z uredbo o kvaliteti vode. Razbremenjevanje fekalne kanalizacije in ostale onesnažene vode v meteorni odvodni sistem ni dovoljeno. Fekalna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.
(3) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v vodotoke.
(4) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma ustrezno urediti.
28 člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Pri gradnji je potrebno upoštevati naravne omejitve (erozivnost ter plazovitost terena) ter cono potresne ogroženosti in v projektni dokumentaciji temu primerno prilagoditi tehnične rešitve gradnje.
(2) Predvideti je potrebno ojačitev prve plošče objekta.
(3) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar in se usposobi lastnike in najemnike za preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta:
– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti pripravljen požarni red in usklajen z intervencijskimi enotami,
– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme. Za potrebe hidrantnega omrežja mora biti zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem kot tudi vzdrževanje le tega.
(4) Celotno ureditveno območje se opremi z hidrantnim omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Na dovoznih poteh (glavne in povezovalne ceste) je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska vozila in za njih pridobiti mnenje pristojne gasilske enote. Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090. Za kompleks mora biti zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic stavbe ter najmanj dve delovni površini za intervencijo, ki morata biti urejeni ob različnih stranicah.
(5) Javno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja.
(6) Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara.
(7) Ker na obravnavanem območju trenutno ni zagotovljen ustrezen tlak iz javnega vodovoda v zunanjem hidrantnem omrežju, je potrebno zadostne količine vode za gašenje na lokaciji predvideti z ustrezno tehnično rešitvijo. Sistem mora biti opremljen ali z hidroforno postajo ali z diesel črpalko za dvig tlaka v zunanjem kot notranjem hidrantnem omrežju, z ustreznim virom nadomestnega napajanja z energijo.
29. člen
(zdravstveno tehnični in higienski pogoji)
Za vse načrtovane posege morajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevati zdravstveno tehnične in higienske predpise:
– Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04)
– Pravilnik o ravnanju z organskimi odpadki (Uradni list RS, št. 37/04).
30. člen
(gradnja enostavnih objektov)
Gradnja enostavnih objektov se izvaja po Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04).
VI. FAZNOST IZVAJANJA
31. člen
Gradnja lahko poteka fazno. Vsak izvedeni del posamezne faze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov in ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov in ureditev. Rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste se lahko izvaja fazno.
VII. ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ
32. člen
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU PROSTORSKEGA AKTA
33. člen
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Izkopani material se uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, viške izkopnega materiala pa se odlaga na trenutno aktualno deponijo. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljena si mora investitor pridobiti soglasje na konkretno lokacijo.
34. člen
Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti zagotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini (predvsem: hrup, prah in tresljaji) je potrebno v načrtih za izbor tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve in način izvajanja gradbenih del.
35. člen
(1) Investitor fekalne kanalizacije mora podpisati Predpogodbo o primopredaji javne kanalizacije s Komunalo Koper d.o.o. ter podpisati pogodbe o služnosti za rekonstrukcijo, upravljanje in vzdrževanje kanalov pred izdajo Soglasja podjetja Komunala Koper d.o.o. k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Komunala Koper bo s Pogodbo o primopredaji kanalizacije, skladno s pogoji iz Pogodbe o prenosu infra strukturnih objektov v uporabo, vzdrževanje in upravljanje med Mestno občino Koper in Komunalo Koper d.o.o., št. M353-597/97, iz junija 1998, po pridobitvi uporabnega dovoljenja prevzela v upravljanje in vzdrževanje novo javno fekalno kanalizacijo in prestavljeno javno kanalizacijo obravnavane zazidave.
(3) Za bodočo javno kanalizacije je potrebno izvesti kontrolo izvedbe javne kanalizacije s TV kontrolnim sistemom in tlačni preizkus te kanalizacije.
(4) Za bodočo javno fekalno kanalizacijo je potrebno izdelati kataster kanalizacije v digitalni obliki po Navodilih za izdelavo katastra, podjetja Komunale Koper in projekt izvedenih del.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU PROSTORSKEGA AKTA V ZVEZI Z GRADNJO PREDORA MARKOVEC
36. člen
(1) Parcele dela obravnavanega območja so navedene tudi v uredbi o Državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Koper-Izola: Ležijo sicer izven območja DLN, se pa nahajajo nad predorom Markovec.
(2) Z načrtovanjem in gradnjo v obravnavanem območju ne sme biti onemogočena oziroma ogrožena izvedba in uporaba prostorskih ureditev načrtovanih v državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto Koper–Izola.
37. člen
Mestna občina Koper mora od DARS d.d. kot nosilca urejanja prostora pridobiti njegovo pozitivno mnenje pred sprejemom odloka.
38. člen
Mestna občina Koper mora sprejet občinski podrobni prostorski načrt posredovati Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor.
39. člen
Investitorji prostorskih ureditev načrtovanih z občinskim podrobnim prostorskim načrtom morajo pred izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje, pred izdajo gradbenih dovoljenj pa soglasje s strani DARS d.d.
40. člen
Investitorji prostorskih ureditev načrtovanih z občinskim podrobnim prostorskim načrtom so dolžni zbrati ustrezno vrsto in tehnologijo izvedbe temeljenja pozidave, ki bo usklajena s tehnologijo gradnje predora Markovec in določili projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za predor Markovec.
41. člen
Investitorji prostorskih ureditev načrtovanih z občinskim podrobnim prostorskim načrtom ter Mestna občina Koper morajo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja izdelati načrt organizacije gradnje za z OPPN načrtovanimi prostorskimi ureditvami in ga uskladiti z organizacijo gradnje hitre ceste. Investitorji prostorskih ureditev načrtovanih z občinskim podrobnim prostorskim načrtom ter Mestna občina Koper so pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja dolžni zagotoviti prometno študijo, v kateri bo preverjena in dokazana ustreznost cestne mreže ter določeni vsi ukrepi na obstoječi cestni mreži, potrebni v primeru morebitne sočasne gradnje hitre ceste in predora Markovec ter prostorskih ureditev načrtovanih z občinskim podrobnim prostorskim načrtom ter po njej. Poleg ukrepov, ki so predvideni zaradi gradnje hitre ceste in jih bo zagotovil DARS d.d., pa so investitorji prostorskih ureditev načrtovanih z občinskim podrobnim prostorskim načrtom ter Mestna občina Koper dolžni zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zadostno prepustnost cestne mreže v vseh fazah gradnje ter po izgradnji v OPPN načrtovanih ureditev.
42. člen
(1) V primeru, da bo gradnja predora Markovec potekla kasneje kot gradnja objektov, načrtovanih z občinskim podrobnim prostorskim načrtom in bi zaradi tega bili potrebni dodatni dražji ukrepi varovanja v predoru Markovec, ti stroški bremenijo investitorje gradnje objektov, načrtovanih z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(2) DARS d.d. ne nosi nobene odgovornosti oziroma stroškov za morebitne vplive gradnje predora Markovec na ureditve, načrtovane z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
X. TOLERANCE PRI IZVEDBI PROSTORSKEGA AKTA
43. člen
(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov znotraj gabaritov oziroma znotraj gradbene linije, določenih s tem odlokom, čemur se posledično prilagodi oblika in velikost gradbenih parcel. Preoblikovanje tlorisnih gabaritov podzemnih objektov in števila podzemnih etaž je dopustno, v kolikor se ne spreminja urbanistične in prometne zasnove in ne slabša okoljskih pogojev.
(2) Na zunanjih površinah, prikazanih v grafičnem delu, je možno izvesti pešpoti, podporne zidove, stopnišča ipd. Višina podpornih zidov ni omejena, vendar morajo biti le-ti finalno obdelani z lokalnim kamnom.
44. člen
(1) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega območja), v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
(2) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti.
(3) Dovoljena so odstopanja višinskih gabaritov, max. 10% višine objekta.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem območju, ki je predmet tega občinskega podrobnega prostorskega načrta veljati določila Prostorskih ureditvenih pogojev Žusterna (Uradne objave, št. 29/01).
46. člen
Občinski podrobni prostorski načrt »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje A« je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
47. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
48. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2007
Koper, dne 27. marca 2008
Župan
Mestno občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale dell’ »Edificato residenziale Monte Marco Giusterna – comparto A«
N.: 3505-7/2007
Capodistria, lì 28 marzo 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 61, quinto comma, della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (testo unico ufficiale) /ZLS-UPB2/ (G. U. della RS, n. 94/07) ed ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 27 marzo 2008, ha accolto il
I L D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale dell’ »Edificato residenziale Monte Marco Giusterna – comparto A«
I. OGGETTO DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE
Articolo 1
(1) Viene approvato il decreto sul piano regolatore particolareggiato dell’ »Edificato residenziale Monte Marco Giusterna – Comparto A«.
(2) Il piano regolatore particolareggiato comunale dell’ »Edificato residenziale Monte Marco Giusterna – Comparto A« è stato elaborato dall’impresa PS Prostor d.o.o. Koper, e numerato U/031-2007.
Articolo 2
(1) Il piano regolatore particolareggiato si compone della relazione illustrativa e delle rappresentazioni grafiche.
(2) La relazione illustrativa comprende:
– Il decreto
– I pareri rilasciati dagli enti autorizzativi
– La motivazione.
(3) Le rappresentazioni grafiche comprendono:
1. L’estratto dello strumento urbanistico comunale con la chiara individuazione dell’ubicazione dell’intervento
2. La zona d’intervento con l’individuazione delle particelle interessate
3. Lo stato presente dell’edificato
3.a Sezione
4. Lo stato previsto, con la rappresentazione dell’impatto e delle comunicazioni con le zone limitrofe
5. Rappresentazione dei tracciati delle infrastrutture a rete e dei rispettivi allacciamenti alle singole utenze
6. Rappresentazione degli interventi necessari ai fini della tutela ambientale, delle risorse e dei beni naturalistici
7. Rappresentazione degli interventi necessari alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze, compresa la protezione antincendio
8. Piano di lottizzazione
9.a Situazione della mobilità
9.b Zone di parcheggio
9.c Profilo longitudinale
9.d Situazione della mobilita (prima fase di rifacimento della strada locale).
Articolo 3
(Ubicazione della zona d’intervento)
La zona d’intervento si trova a nord della Via Kveder ed a ovest della Via Kozlovič. La superficie interessata è di 1.13 ettari circa.
Articolo 4
(Confini della zona d’intervento)
La zona d’intervento comprende le particelle catastali o le porzioni di particelle catastali n. 185/2, 186, 221/1, 221/2, 224, 701/2, 701/3, 701/18, 704/3, 709/4, 4584/8, 4585/1, 4585/19, c.c. 2606 Semedella. La rappresentazione grafica dei confini è riportata nel piano catastale e geodetico di cui all’articolo 2 del presente decreto.
II. FUNZIONE DELLA ZONA, CONDIZIONI DI UTILIZZO E NORME DI EDIFICAZIONE OPPURE DI ALTRI INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 5
(1) Nella zona d’intervento sono previste le seguenti opere
– Costruzione di edifici;
– Sistemazione della viabilità;
– Realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria;
– Sistemazione del verde urbano.
(2) La zona d’intervento si colloca nella zona residenziale di espansione. Al piano terreno dei fabbricati condominiali B e C, sul lato verso la ricostruita strada locale, sono previsti locali d’esercizio. La particella edificabile è a destinazione d’uso promiscuo.
Articolo 6
(1) L’edificato è costituito da tre complessi separati di fabbricati.
(2) Il complesso A occupa l’area di terreno sud-occidentale costeggiante la Via Kozlovič. In ambito ai cinque nuclei di comunicazione è prevista la realizzazione di più unità abitative.
(3) Il complesso B occupa l’area di terreno nord-orientale lungo la Via Kozlovič. In ambito ai tre nuclei di comunicazione sono previste diverse unità abitative. Al piano terreno si trovera un locale d’esercizio.
(4) Il complesso C sorgerà a lato del margine nord-occidentale della zona d’intervento. In ambito ai nove nuclei di comunicazione sono previste diverse unità abitative. Al piano terreno è previsto un locale d’esercizio.
(5) Le parti non interrate dei locali cantina, orientate verso nord, sono destinate ad abitazioni, nelle rimanenti parti, invece, sono previsti parcheggi e locali accessori.
III. NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE PER LA PROGETTAZIONE DELLA ZONA, DEI FABBRICATI E PER ALTRI INTERVENTI
Articolo 7
(1) I fabbricati vanno progettati nel rispetto dell’articolazione delle masse murarie, mentre le rispettive dimensioni devono adeguarsi alle direzioni delle vie di comunicazione e degli spazi pubblici, all’illuminazione naturale ed al soleggiamento dei vani abitativi, in funzione della disposizione degli edifici, della configurazione del terreno e dell’utilizzo razionale dello spazio. Nell’adozione di soluzioni architettoniche, funzionali e tecnologiche devono essere osservate le condizioni climatiche, la tradizione costruttiva locale di matrice mediterranea (volumi, proporzioni, scelta di materiali, dettagli costruttivi ed architettonici, tinteggiature, ecc.) e l’economicità di manutenzione.
(2) L’orientamento degli edifici terrazzati seguirà quello del terreno da sud verso nord. Tutte le unità abitative avranno l’affaccio sul mare grazie alla configurazione del terreno ed alla costruzione a terrazze degli edifici. Le superfici piane dei tetti saranno adibite a terrazzi. Ciascuna unità abitativa avrà accesso diretto al garage attraverso la scala e l’ascensore. I locali accessori e quelli tecnici si troveranno al piano interrato, accanto ai garage sotterranei. Le quote altimetriche saranno adeguate alla configurazione del suolo e prevedono, oltre ad un piano interrano, anche tre piani fuori terra. Laddove il tetto non potrà essere sfruttato per ricavarne un terrazzo, saranno realizzate coperture a due spioventi.
Articolo 8
(1) Sono ammesse varianti alle planimetrie ovvero la rispettiva riduzione o l’aumento, nel rispetto, tuttavia, delle dimensioni planimetriche ed altimetriche massime consentite ovvero della linea di arretramento, come stabilite nel presente decreto e rappresentate negli allegati grafici. L’indice di edificazione (il rapporto tra la massima superficie coperta degli edifici realizzabili e la superficie territoriale oggetto dell’intervento) non deve superare 0,55 (non sono computabili ai fini di determinazione del suddetto indice i terrazzi e le rientranze dei balconi).
(2) Le dimensioni in pianta massime degli edifici condominiali sono stabilite dalla linea di arretramento, entro la quale sono ammesse varianti alla realizzazione delle singole masse edificate ferma restando l’articolazione prevista e l’indice di edificazione.
(3) I fabbricati interrati o quelli con una facciata in vista, funzionalmente connessi agli edifici previsti, come pure i parcheggi sotterranei dal tetto calpestabile (pavimentato o allestito a verde) facente quindi parte degli spazi scoperti, possono essere separati dalle superfici edificate di cui al presente decreto. Per la rispettiva realizzazione si richiede l’elaborazione del piano di sistemazione dello spazio scoperto e la definizione dell’eventuale duplice uso del terreno.
Articolo 9
(1) Gli edifici variano in altezza adeguandosi alla configurazione del terreno. La quota massima di altezza equivale a due piani interrati + tre piani fuori terra. Le quote altimetriche massime dei fabbricati sono:
– Il complesso A:
 
  – Lato nord-orientale:  QC=+121.00, QP=+123.50, QE=+133.90
 
  – Lato sud-occidentale: QC=+130.40, QP=+132.90, QE=+143.30
 
– Il complesso B:
 
  – Lato nord-orientale:  QP=+113.50, QE=+123.90
 
  – Lato sud-occidentale: QC=+116.30; QP=+118.80, QE=+129.20
 
– Il complesso C
 
  – Lato nord-orientale:  QP=+113.50, QE=123.90
 
  – Lato sud-occidentale: QC=+129.90, QP=+132.40, QE=+143.30
(2) Le quote di altezza riportate sono quelle assolute. Le quote dei piani interrati si adeguano a quelle dei fabbricati ed alle sistemazioni degli spazi all’aperto. A causa della configurazione del suolo (in pendenza verso nord), i piani sotterranei non sono completamente interrati. Le dimensioni planimetriche e le quote di altezza sono riportate anche negli allegati grafici.
Articolo 10
(Lotti edificabili)
(1) Il piano dei lotti edificabili di cui negli allegati grafici poggia sulla definizione dei singoli complessi edificatori e sulla separazione delle superfici pubbliche da quelle private.
(2) Le zone a duplice uso – laddove si sovrappone la destinazione d’uso di parcheggio sotterraneo e la destinazione d’uso della superficie fuori terra, devono essere individuate nella documentazione progettuale (progetto delle sistemazioni degli spazi all’aperto, piano di lottizzazione). Le sistemazioni in superficie devono essere coerenti con la destinazione d’uso prevista.
(3) Ad intervento ultimato, i lotti edificabili ovvero le rispettive aree pertinenziali possono essere frazionati o accorpati, fermo restando il mantenimento inalterato del concetto di edificazione e delle previste sistemazione degli spazi pubblici.
Articolo 11
(Sistemazione degli spazi esterni)
(1) L’edificato sarà attraversato da una strada pedonale in direzione da sud-ovest verso nord-est. Al centro dell’edificato è prevista la sistemazione di un parco con campo giochi per bambini.
(2) Nella progettazione e nella sistemazione degli spazi esterni va tenuto conto:
– Dell’adeguamento alle condizioni orografiche con la realizzazione di muri di contenimento e scalinate;
– Della piantumazione delle alberature lungo le strade destinate al traffico motorizzato ed i percorso pedonali;
– Della messa a dimora delle alberature e pergolati per la protezione dal sole di terrazzi, atri e parcheggi;
– Dell’allestimento del verde e dell’attrezzamento del campo giochi per bambini.
(3) Gli atri al piano terreno appartengono alle rispettive unità abitative. I muri di sostegno, i muri al piano terreno ed i muri di collegamento vanno realizzati in pietra. Il previsto rinverdimento va eseguito con l’impiego della vegetazione mediterranea da individuarsi nel progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia. La progettazione del verde pubblico e di quello privato sulle superfici sovrastanti i locali interrati, dovrà essere tale da consentire la crescita di alberi ad alto fusto e degli arbusti.
(4) È d’obbligo la sistemazione degli spazi esterni con l’impianto del verde pubblico e privato. La sistemazione delle superfici private dovrà conformarsi a quella delle superfici pubbliche.
(5) La gestione del verde urbano deve avvenire nel rispetto del Decreto sulle strade comunali e su altre superfici pubbliche (Bollettino ufficiale n. 20/99). Tutti gli interventi nelle aree verdi la cui gestione e manutenzione è affidata alla Komunala Koper saranno soggetti al rilascio del parere del Dipartimento servizi pubblici economici e traffico, come previsto dal succitato decreto.
VIABILITÀ
Articolo 12
(Traffico motorizzato)
(1)Tutti gli interventi e modifiche apportate alle strade comunali e ad altre superfici pubbliche dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al Decreto sulle strade comunali e su altre superfici pubbliche (Gazzetta ufficiale, n. 20/99).
(2) La zona d’intervento sarà collegata al sistema viario attraverso il raccordo principale con la Via Kveder e con la prevista »Prečna cesta 2« che scorrerà dalla Via Kveder fino all’esistente strada locale. Questa ultima potrà essere ricostruita o, all’occorrenza, allargata. L’accesso all’edificato di nuova realizzazione (incluso l’itinerario preferenziale per veicoli di pronto intervento) in direzione nord – sud, è previsto attraverso la nuova strada denominata »Prečna cesta 1«.
(3) La carreggiata della strada ricostruita sarà larga 6 m con, sul lato sud, il marciapiede largo 1,6 m.
(4) La »Prečna cesta 1«, la cui carreggiata sarà larga 5 m, fungerà da strada di collegamento dalla quale si potrà accedere ai garage interrati. La strada sarà dotata del marciapiede largo 1,6 m.
(5) La »Prečna cesta 2« collegherà la ricostruita strada locale con la Via Kveder dalla quale partirà il relativo raccordo. La pendenza della »Prečna cesta 2« sarà del 12% circa. Il raccordo alla Via Kveder sarà realizzato con pendenza del 2% per una distanza di 5 m. La carreggiata sarà larga 5,5 m, con, sul lato sud-orientale il marciapiede di 1,6 m.
Articolo 13
(Traffico stazionario)
(1) Il parcheggio è previsto nelle autorimesse con l’ingresso dalla »Prečna cesta 1« di nuova realizzazione, collocata sul lato nord-occidentale dell’edificato, e dalla ricostruita strada locale.
(2) Nelle autorimesse a servizio dei complessi A, B e C saranno garantiti almeno 2 posti macchina per unità abitativa, indipendentemente dalle dimensioni della medesima, ed almeno 1 posto machina per 30 m2 di superficie lorda del singolo vano d’affari.
(3) I parcheggi destinati ai visitatori saranno sistemati accanto agli ingressi nelle autorimesse, quelli a servizio dei vani d’affari, invece, lungo la ricostruita strada locale.
Articolo 14
(Superfici pedonali)
Tutti gli accessi ai fabbricati, le comunicazioni pedonali principali ed i parcheggi devono essere privi di barriere architettoniche, in maniera da essere fruibili da parte delle persone disabili. L’edificato sarà attraversato da un percorso pedonale che si svolgerà in direzione sud-ovest – nord-est. Le vie esterne di comunicazione pedonale saranno adeguate alle caratteristiche ed alla pendenza del terreno. È ammessa la realizzazione di scale esterne e di rampe d’accesso. Tutte le strade saranno dotate di un marciapiede ad un lato.
IV. OPERE PER GLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI
Articolo 15
(Rete fognaria)
Fognatura delle acque reflue:
(1) È prevista la costruzione della rete fognaria in un sistema separato ed il suo allacciamento alla rete esistente della Via Kozlovič con scolo nel depuratore centrale. Le condotte fognare scorreranno parallelamente alla Via Kozlovič, per la »Prečna cesta 1« e la »Prečna cesta 2« e per la ricostruita strada locale.
(2) Nella rete fognaria pubblica è consentito convogliare unicamente i reflui domestici rispondenti ai parametri del Regolamento sulle linee guida per la progettazione e la costruzione degli impianti fognari nel territorio del Comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 17/77), del Regolamento della Komunala Koper sulla qualità delle acque reflue immesse nella rete fognaria pubblica e nel Depuratore centrale, dell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica e nell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze durante lo smaltimento delle acque di dilavamento delle strade pubbliche (G.U. della RS, n. 47/05) e del Regolamento sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche (G. U. della RS, n. 105/02). Nel caso in cui la qualità delle acque reflue non sia conforme ai parametri riportati nei regolamenti e nelle ordinanze di cui sopra, tali acque dovranno essere soggette alla depurazione precedente la loro immissione nel sistema fognario.
Fognature meteoriche:
(3) Le acque piovane provenienti dalla zona d’intervento saranno convogliate, attraverso le condotte poste nel sedime della »Prečna cesta 1« e della ricostruita strada locale, nel nuovo collettore ubicato tra l’incrocio della Via Kozlovič con la Via Bebler e la Strada Circolare, dalla quale proseguirà verso un corso d’acqua superficiale. Il tracciato del collettore delle acque bianche partirà dalla p.lla n. 700/2 e proseguirà per le p.lle n. 701/3, 4585/19, 224, 225/1, 226, 227/1, 4584/2, 4584/6, 229/8, 211/11, 229/20, 4584/3, 4584/5, 211/9, 210/2, 211/8, 209/23 e 209/11, c.c. 2606 Semedella. L’attuale canale a pelo libero sarà canalizzato (senza aumento di superfici tributarie) nel sedime della »Prečna cesta 1« e orientato, attraverso una caditoia, verso il cavo superficiale.
(4) Le acque bianche vanno convogliate nella rete fognaria pubblica attraverso le vasche di defangazione. Le acque di dilavamento provenienti dai piazzali pavimentati di sosta, vanno depurate nelle vasche di disoleazione prima di essere immesse negli impianti di scarico comunali. Il progettista è tenuto a verificare la compatibilità idraulica tra le portate immesse ed il cavo ricettore.
(5) Non è consentito l’allacciamento dei pozzetti di raccolta nei locali caldaia, sulle superfici all’aperto e nei magazzini di sostanze pericolose al sistema fognario interno con scarico nella rete fognaria pubblica e di conseguenza nel depuratore centrale.
(6) Si richiede l’elaborazione di uno studio atto a verificare le condizioni di scolo dall’area contemplata dal PRPC e dalle zone contermini. Nel caso in cui si accerti un peggioramento delle suddette condizioni, occorre adottare i necessari provvedimenti da attuarsi previa realizzazione dell’intervento in oggetto. Il progetto funzionale al rilascio della concessione edilizia, completo dei suddetti provvedimenti, deve essere sottoposto al vaglio dell’ente competente per il rilascio dell’autorizzazione idraulica.
Articolo 16
(Rete elettrica)
(1) La zona d’intervento sarà alimentata attraverso una nuova stazione di trasformazione, allacciata al cavo 20 kV tra CT Via Bebler – CT Via alla Scuola. Si prevede inoltre la costruzione della relativa rete in bassa tensione e dell’impianto di illuminazione pubblica. La tensione nominale della nuova stazione di trasformazione sarà di 20/0,4kV, per la potenza nominale di 630 (1000) ovvero 2x360 (2x1000) kVA. Ai fini di manutenzione la Stazione di trasformazione dovrà essere accessibile, in ogni momento, all’autocarro con gru dalla massa complessiva di 20 t. Se sono installate nei fabbricati ad altra destinazione, esse devono essere ubicate al piano terra, all’angolo del fabbricato, in maniera da essere direttamente accessibili dall’esterno.
(2) Per gli interventi nel territorio si richiede l’adeguamento dei tracciati delle nuove linee alle rimanenti opere infrastrutturali rispettando i distacchi prescritti e le distanze dai singoli fabbricati. Occorre inoltre prevedere gli spostamenti o le modifiche alla rete esistente, dettati dalla presenza di nuove costruzioni.
Articolo 17
(Rete idrica)
(1) La continuità di erogazione dell’acqua potabile ed antincendio sarà garantita dal serbatoio Giusterna III, dalla capacità pari a 600 m³, posto sulla quota di 149,75 m s.l.m., in seguito alla costruzione dell’adduttrice DN 150 nel tratto che interessa parte della Via Kozlovič e della Via Kveder, come pure la ricostruita strada locale (p.lle n. 701/3, 701/2, 697/2, 711/3, 704/3, 705/2, 709/4 c. c. 2606 Semedella; il rimanente tratto si troverà entro il perimetro della zona d’intervento). Nella zona d’intervento, e precisamente lungo la »Prečna cesta 1« e la »Prečna cesta 2«, è prevista la costruzione della rete idrica di distribuzione (NL DN 100). Oltre la quota di 120 m s.l.m. non sarà garantita la protezione antincendio dalla rete idrica pubblica.
(2) La costruzione degli impianti idraulici, la progettazione dei fabbricati e l’allacciamento dei medesimi alla rete idrica pubblica vanno rispettate le linee guida di cui ai punto III, IV e V delle direttrici n. SO-07/671-1-KP/kp.
Articolo 18
(Rete delle telecomunicazioni)
L’allacciamento degli edifici previsti avverrà dall’esistente canalizzazione portacavi accanto alla via Kozlovič. È prevista la costruzione della canalizzazione portacavi accanto alla ricostruita strada locale, dalla quale partiranno le diramazioni. Lungo la Via Kveder, il tracciato della canalizzazione coinciderà con quello esistente che collega Capodistria e Isola ed interessa le p.lle n. 700/2, 701/2, 704/3, 705/2, 709/4 e 706/6, c.c. 2606 Semedella.
Articolo 19
(Rete di distribuzione del gas)
Presso il margine nord-occidentale e quello sud-orientale della zona d’intervento si prevede l’installazione rispettivamente di due serbatoi di GPL.
Articolo 20
(Raccolta dei rifiuti)
(1) I rifiuti sono smaltiti nella discarica comunale. Sono previste quattro isole ecologiche, di cui due nei pressi della ricostruita strada locale e due accanto al fabbricato accessibile dalla strada destinata ai veicoli di pronto intervento. Sono ammessi siti diversi, fermo restando il rispetto delle sistemazioni progettate e dell’accesso agevolato.
(2) Per ogni 100 unità abitative occorre garantire almeno 19 cassonetti dedicati ai rifiuti non riciclabili (grigi), 5 cassonetti per i rifiuti organici (marroni), 4 cassonetti per il vetro, 4 cassonetti per le lattine, 4 cassonetti per la plastica e 4 cassonetti per la carta, tutti quanti dalla capacità di 1100 l. I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere accessibili ai veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, dal peso complessivo di 12 t. Deve essere altresì consentita la pulizia regolare di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di decoro. I committenti dei singoli fabbricati hanno l’obbligo di attrezzare i punti di raccolta dei rifiuti con recipienti standardizzati.
(3) Chi produce rifiuti diversi dai RSU, che non possono essere conferiti nei cassonetti destinati, deve stipulare con l’azienda autorizzata ed in collaborazione con l’apposito servizio della Komunala Koper un contratto finalizzato alla raccolta ed all’asporto di tali rifiuti.
(4) La raccolta e la rimozione dei rifiuti devono avvenire nel rispetto del Decreto sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 17/99).
(5) Il committente o chi produce rifiuti deve agire in conformità con il Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 84/98) ed il Decreto sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 17/99).
Articolo 21
Ai sensi dell’articolo 78 della »ZPNačrt«, il comune ed il committente possono stipulare un contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione affidando al committente la costruzione di tali opere sul terreno destinato all’edificazione. Le relative spese sono interamente a carico del committente stesso perciò i relativi oneri d’urbanizzazione si ritengono pagati. Nel caso in cui la zona d’intervento sia servita anche da impianti e strutture preesistenti, il committente ha l’obbligo di versare il corrispettivo degli oneri d’urbanizzazione.
V. ALTRE NORME DISCIPLINANTI L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 22
(Tutela dell’ambiente naturalistico)
Nella zona d’intervento non sono presenti beni di rilevanza ambientale, aree soggette a vincoli di tutela o aree di rilevanza per la biodiversità.
Articolo 23
(Tutela dei beni culturali)
La zona d’intervento si trova all’esterno del perimetro nel quale vige il regime di tutela dei beni culturali.
Articolo 24
(Tutela dell’ambiente)
Nella zona d’intervento sono ammesse unicamente le attività il cui impatto ambientale rientra nei valori consentiti per le aree residenziali.
Articolo 25
(Rumore)
(1) Nella fase di progettazione, costruzione e messa in opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili di inquinamento acustico, previsti per tali zone.
(2) Con l’adozione di misure antirumore passive ed attive occorre garantire la protezione dell’ambiente lavorativo e residenziale.
(3) Per la destinazione prevista negli strumenti urbanistici del comune, la zonizzazione acustica colloca la zona d’intervento nel II ambito territoriale di tutela da rumore.
Articolo 26
(Tutela dell’aria)
Nella zona d’intervento vanno adottate le misure necessarie alla protezione da inquinamento atmosferico. Si consiglia l’utilizzo del gas proveniente dalla relativa rete di distribuzione ovvero, nel periodo che precede la realizzazione della stessa, da serbatoi a servizio delle singole utenze.
Articolo 27
(Tutela idrogeologica)
(1) Le acque di dilavamento provenienti da superfici adibite al traffico stazionario (anche quelle coperte) vanno smaltite attraverso i pozzetti disoleatori e degrassatori. In presenza di depositi di sostanze pericolose e nocive occorre adottare provvedimenti volti a prevenire l’inquinamento dell’ambiente e elaborare un piano d’azione nel caso si verifichi un disastro ecologico. Nella zona d’intervento vanno individuati eventuali sorgenti d’acqua e pozzi, che vanno preservati, eventualmente risanati e protetti da inquinamento.
(2) Nelle condotte per lo smaltimento delle acque piovane è ammesso immettere solamente l’acqua meteorica pulita. Le acque reflue ed assimilabili non possono essere immesse nelle fognature meteoriche. La rete fognaria deve essere realizzata con condotte impermeabili.
(3) Durante i lavori di costruzione è d’obbligo adottare tutte le misure precauzionali necessarie per prevenire l’inquinamento ambientale e idrico causato dal trasporto, dal deposito e dall’uso di combustibili liquidi e di altre sostanze pericolose, ed, in caso di incidenti, garantire l’immediato intervento del personale qualificato. Vanno inoltre adottate misure volte a prevenire lo sversamento di combustibili, oli, lubrificanti ed altre sostanze nocive conservate nei depositi ed impianti di distribuzione provvisori.
(4) A lavori ultimati vanno rimosse tutte le strutture provvisorie impiegate nel cantiere, come pure tutti i depositi di materiale. È necessario inoltre eseguire un recupero ambientale finale delle superfici interessate dai lavori.
Articolo 28
(Soluzioni e misure di protezione da calamità naturali e da altre emergenze)
(1) Durante la costruzione va tenuto conto delle proprietà del suolo (erosività e possibilità di evoluzione di fenomeni franosi) e la zona di rischio sismico adeguando di conseguenza la documentazione progettuale.
(2) Occorre prevedere il rinforzo del solaio al primo piano del fabbricato.
(3) L’edificato previsto deve garantire le condizioni di evacuazione in sicurezza della persone e delle cose, le superfici destinate all’accesso ed alla manovra dei mezzi dei vigili del fuoco e la quantità sufficiente dell’acqua antincendio. Devono essere rispettati i necessari distacchi tra i fabbricati e tra i confini parcellari ovvero la separazione antincendio tale da limitare la propagazione del fuoco in caso di incendio. Per scongiurare il rischio di incendio vanno rimosse o limitate le eventuali cause di incendio. I proprietari ed i conduttori vanno istruiti circa il comportamento corretto durante l’incendio e l’evacuazione in sicurezza dall’edificio:
– I singoli edifici ovvero l’intero complesso devono dotarsi di un regolamento antincendio, di concerto con i corpi d’intervento,
– Nei singoli edifici ovvero nell’intero complesso deve essere garantita la manutenzione ed il controllo regolare dei dispositivi e delle attrezzature antincendio. La rete di idranti va sottoposta a verifiche ed interventi di manutenzione regolari.
(4) La zona d’intervento è dotata di una rete di idranti in grado di erogare acqua antincendio in quantità sufficiente. Lungo i percorsi di accesso (strada principale e di collegamento) vanno sistemati gli spazi ove collocare i mezzi dei vigili del fuoco ai quali viene richiesto un parere in proposito. Gli accessi pedonali e carrai, come pure le superfici di manovra, devono essere conformi allo standard DIN 14090. Deve essere garantito l’accesso ad almeno due lati dell’edificio ed almeno due superfici di manovra da ricavarsi presso due lati diversi dell’edificio.
(5) Le strade pubbliche fungeranno anche da percorso preferenziale per veicoli di pronto intervento oltre che per l’evacuazione di persone e cose.
(6) Occorre garantire la resistenza strutturale all’incendio degli edifici progettati.
(7) Vista l’impossibilità di garantire una pressione sufficiente nella rete di idranti collegata all’acquedotto pubblico, è necessario ricorrere a soluzioni tecniche idonee per assicurare la quantità l’acqua necessaria. Il sistema deve essere dotato di una macchina idrofora o di una pompa diesel per l’aumento della pressione nella rete idrante interna ed esterna, completa di una fonte sostitutiva di energia.
Articolo 29
(Norme igienico – sanitarie)
Ai fini di rilascio della concessione edilizia, tutti i progetti dei vari interventi devono tenere conto delle norme igienico – sanitarie riportate nel:
– Regolamento sull’acqua potabile (G. U. della RS, n. 19/04)
– Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti organici (G. U. della RS, n. 37/04).
Articolo 30
(realizzazione di manufatti semplici)
E’ ammessa la costruzione di manufatti semplici in ossequio alla vigente normativa in materia della tipologia e delle condizioni di realizzazione di tali manufatti senza concessione edilizia, come pure le attività connesse ai medesimi ed alle rispettive aree di pertinenza (Gazz.uff. della RS, n. 114/03 e 130/04).
VI. FASI DI REALIZZAZIONE
Articolo 31
L’attuazione degli interventi previsti può avvenire per fasi. Ciascun lotto completato della singola fase deve costituire un comparto realizzativi circoscritto, dotato delle infrastrutture a rete, del riordino degli spazi scoperti e del numero appropriato dei parcheggi, e non deve ostacolare o pregiudicare la realizzazione di manufatti o sistemazioni previste. Il rifacimento dell’esistente strada locale può avvenire per fasi.
VII. USO PROVVISORIO DEI TERRENI
Articolo 32
Nel periodo che precede l’avvio dei lavori, è ammesso utilizzare i terreni ed i fabbricati esistenti per le destinazioni presenti ed altre, a condizione che ciò non arrechi disturbo ai terreni limitrofi, alla funzione ed al riordino della zona e non ostacoli l’attuazione degli interventi pianificati.
VIII. ADEMPIMENTI DEI COMMITTENTI E DEGLI ESECUTORI NEI CONFRONTI DELL’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
Articolo 33
(1) Il committente e l’esecutore devono osservare, oltre alle condizioni generali, anche la disposizione che impone di eseguire la pianificazione e l’attuazione degli interventi in modo da arrecare il minimo disturbo e da preservare o addirittura migliorare le caratteristiche tecniche costruttive, le condizioni di sicurezza del traffico e quelle di tutela ambientale.
(2) Il materiale di scavo viene utilizzato per la costruzione di terrapieni, colmature e sistemazioni esterne. Il materiale residuo deve essere trattato e depositato in ossequio alla vigente normativa. Il committente ha l’obbligo di richiedere l’assenso per l’utilizzo di un sito per tale deposito previo rilascio della concessione edilizia.
Articolo 34
Durante i lavori occorre adottare tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire il minimo disturbo al funzionamento dei luoghi contigui a quelli in cui persiste l’attività. È necessario inoltre attuare i provvedimenti di mitigazione volti a ridurre le emissioni di polveri, di rumore e di vibrazioni. Nel piano di cantiere, contenente la scelta delle tecnologie e l’organizzazione del cantiere, vanno riportate in dettaglio le soluzioni tecniche e le modalità di esecuzione dei lavori di costruzione, allo scopo di arrecare il minimo disturbo alle aree limitrofe (in particolare: rumore, polvere e vibrazioni).
Articolo 35
(1) Pervio rilascio dell’autorizzazione, da parte della Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., finalizzata al rilascio della concessione edilizia, il committente della rete di fognatura per lo smaltimento delle acque reflue deve sottoscrivere con la succitata azienda pubblica un Contratto preliminare di cessione dei collettori fognari pubblici, oltre ai contratti di servitù aventi per oggetto la ricostruzione, la gestione e la manutenzione dei condotti.
(2) In seguito al Contratto di cessione dei collettori fognari pubblici e conformemente a quanto previsto nel Contratto di cessione in uso, manutenzione e gestione degli impianti infrastrutturali, n. M353-597/97, stipulato in giugno 1998 tra il Comune città di Capodistria e la Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., questa ultima prenderà in gestione e manutenzione le reti fognarie pubbliche di nuova realizzazione e quelle spostate, a servizio della zona in oggetto, una volta ottenuto il relativo permesso di agibilità.
(3) Durante l’esecuzione dei lavori è d’obbligo compiere prove sulla tenuta ed impermeabilità degli impianti al fine di accertare se l’opera è stata eseguita a regola d’arte.
(4) Occorre inoltre creare un catasto fognario informatizzato seguendo le relative Istruzioni impartite dall’azienda Komunala Koper, oltre al progetto dei lavori eseguiti.
IX. ADEMPIMENTI DEI COMMITTENTI E DEGLI ESECUTORI NEI CONFRONTI DELL’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ED IN RELAZIONE ALLA COSTRUZIONE DELLA GALLERIA DI MONTE MARCO
Articolo 36
(1) Le particelle catastali che ricadono nella zona d’intervento sono riportate anche nell’ordinanza sul Piano di sito nazionale riferito alla strada a scorrimento veloce nel tratto Capodistria-Isola. Pur esterne al perimetro del PSN, esse sono ubicate sopra la galleria di Monte Marco.
(2) La progettazione e la costruzione nella zona d’intervento non devono pregiudicare l’attuazione e la messa in esercizio delle opere previste nel piano di sito nazionale riferito alla strada a scorrimento veloce Capodistria-Isola.
Articolo 37
Previa approvazione del decreto si fa obbligo al Comune città di Capodistria di ottenere il parere positivo dalla DARS d.d. in quanto ente preposto alla pianificazione territoriale.
Articolo 38
Il Comune città di Capodsitra è tenuto a trasmettere il piano regolatore particolareggiato comunale al Direttorato per il territorio presso il Ministero dell’ambiente e del territorio.
Articolo 39
La predisposizione dei progetti finalizzati al rilascio della concessione edilizia è subordinata all’ottenimento, da parte dei committenti degli interventi previsti dal piano regolatore particolareggiato comunale, delle norme per la compilazione dei progetti, oltre all’autorizzazione della DARS d.d., da richiedersi previo rilascio della suddetta concessione edilizia.
Articolo 40
I committenti degli interventi previsti dal piano regolatore particolareggiato comunale sono tenuti a scegliere la tipologia e la tecnologia di realizzazione delle fondazioni dell’edificato tali da essere compatibili con la tecnologia di costruzione della galleria di Monte Marco e le disposizioni del progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia per la galleria di Monte Marco.
Articolo 41
Previo rilascio della concessione edilizia, i committenti degli interventi previsti dal piano regolatore particolareggiato comunale ed il Comune città di Capodistria, sono tenuti a predisporre un piano di organizzazione dei lavori di costruzione conformandolo a quello previsto per la realizzazione della strada a scorrimento veloce. Ai committenti degli interventi previsti dal piano regolatore particolareggiato comunale ed al Comune città di Capodistria si richiede altresì di provvedere ad uno studio di viabilità che certifichi l’adeguatezza delle infrastrutture stradali in caso di contemporaneità di realizzazione della strada a scorrimento veloce con la galleria e degli interventi previsti dal suddetto piano regolatore particolareggiato comunale, e nel periodo successivo. In aggiunta alle misure previste dalla costruzione della strada a scorrimento veloce, delle quali si fa carico la DARS d.d., i committenti di cui sopra, assieme al Comune città di Capodistria, sono tenuti a garantire provvedimenti aggiuntivi onde assicurare la transitabilità della rete stradale in tutte le fasi dell’intervento previsto dallo strumento urbanistico ed a conclusione del medesimo.
Articolo 42
(1) Nel caso in cui la costruzione della galleria di Monte Marco sia realizzata posteriormente all’intervento previsto dal piano regolatore particolareggiato comunale il che comporterebbe l’adozione di provvedimenti di protezione nella galleria più onerosi, le spese così generate saranno addebitate ai committenti degli interventi previsti dal piano regolatore particolareggiato comunale.
(2) La DARS d.d. non si assume alcuna responsabilità ovvero onere di spesa per eventuale impatto di costruzione della galleria di Monte Marco sugli interventi previsti dal piano regolatore particolareggiato comunale.
X. DEROGHE AMMESSE ALL’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
Articolo 43
(1) Sono ammesse varianti alle planimetrie (riduzioni) nel rispetto, tuttavia, delle dimensioni planimetriche ed altimetriche massime consentite ovvero della linea di arretramento, come stabilite nel presente decreto, con conseguente adeguamento della forma e delle dimensioni dei lotti edificabili. È consentito variare le planimetrie dei manufatti interrati ed il numero dei piani sottoterra, nella misura in cui non sia alterato il concetto urbanistico e viario, né siano pregiudicate le condizioni ambientali.
(2) Sugli spazi liberi da edifici, come riportati negli allegati grafici, è possibile realizzare passaggi pedonali, muri di sostegno, scalinate, ecc. Non vi sono limiti all’altezza dei muri di sostegno che devono essere rivestiti con pietra locale.
Articolo 44
(1) Nel corso di attuazione del piano regolatore particolareggiato comunale sono ammesse difformità allo svolgimento dei tracciati delle infrastrutture a rete e delle strutture viarie, in deroga a quelle riportate nella documentazione (anche fuori dei confini perimetrali della zona), purché si tratti di adeguamento alle condizioni del terreno oppure di adozione di soluzioni tecniche più appropriate dal punto di vista architettonico, della viabilità, del verde o di tutela ambientale. Tali soluzioni non devono tuttavia compromettere lo stato ambientale e del territorio né pregiudicare od ostacolare interventi futuri, nel rispetto delle vigenti norme in materia. Alle medesime condizioni è ammessa la costruzione di opere ed impianti interrati finalizzati al potenziamento delle attrezzature a servizio della zona.
(2) Sono ammesse difformità scaturenti dall’adattamento dei progetti delle strade e degli incroci nelle zone di contatto con gli strumenti urbanistici attuativi delle aree contigue.
(3) Le variazioni alle dimensioni altimetriche sono ammesse entro il limite massimo del 10%.
XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 45
Con l’adozione del presente decreto cessano di avere valore, limitatamente alla zona oggetto di questo piano regolatore particolareggiato comunale, le disposizioni contenute nelle Norme tecniche di attuazione di Giusterna (Bollettino ufficiale, n. 29/01).
Articolo 46
Il piano regolatore particolareggiato comunale dell’ »Edificato residenziale Monte Marco Giusterna – Comparto A« è disponibile alla libera visione del pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistra.
Articolo 47
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero dell’ambiente e del territorio, Ispettorato nazionale per l’ambiente ed il territorio – sede regionale di Capodistria.
Articolo 48
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
N.: 3505-7/2007
Capodistria, lì 27 marzo 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost