Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1475. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009, stran 3556.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 16. seji dne 27. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009 (Uradni list RS, št. 125/07) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-----------------------------------------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/podskupina kontov          |    sprememba|
|                      |    2009 v EUR|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI          |  17.146.741,16|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |  11.135.479,72|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |   9.094.532,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje      |   1.472.910,92|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago     |    568.036,80|
|    |in storitve            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   2.231.883,46|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku      |    865.398,63|
|    |in dohodki od premoženja      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |    22.636,30|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni         |    17.677,51|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga   |    28.174,94|
|    |in storitev            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |   1.297.996,08|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |    752.678,22|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |    695.678,22|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |    30.000,00|
|    |in neopredmetenih osnovnih sredstev|         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |   1.079.433,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |     3.100,00|
|    |virov               |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine   |   1.076.333,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |   1.974.266,76|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |   1.974.266,76|
|    |javnofinančih institucij      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI           |  17.141.608,52|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |   2.606.184,25|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |    630.875,13|
|    |zaposlenim             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev     |    101.515,10|
|    |za socialno varnost        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |   1.768.245,45|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |     1.170,38|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |409 Sredstva, izločena v rezerve  |    104.378,19|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |   5.026.571,46|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije           |    165.681,37|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom     |   2.428.061,00|
|    |in gospodinjstvom         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |    456.025,28|
|    |organizacijam           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |   1.976.803,81|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |   8.500.482,72|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |   8.500.482,72|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   1.008.370,09|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi fiz.  |    724.400,09|
|    |in prav. osebam, ki niso      |         |
|    |proračunski uporabniki       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi    |    283.970,00|
|    |proračunskim uporabnikom      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK –       |     5.132,64|
|    |PRIMANJKLJAJ            |         |
+--------+-----------------------------------------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POS.     |       0,00|
|    |IN PRODAJA KAP. DELEŽEV      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |       0,00|
|    |PRODAJA KAP. DELEŽEV        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |       0,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |       0,00|
|    |in naložb             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA         |       0,00|
|    |POSOJILA IN SPREMEM.        |         |
|    |KAPITAL. DELEŽEV          |         |
+--------+-----------------------------------------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                  |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA          |     5.132,64|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA          |     5.132,64|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga    |     5.132,64|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)       |     5.132,64|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE         |    –5.132,61|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE         |       0,00|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |STANJE SREDSTEV          |       0,00|
|    |NA RAČUNIH DNE 31.12.       |         |
|    |PRETEKLEGA LETA          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
                                «
Prvi, tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Doda se nov 10.a člen, tako da se glasi:
»10.a. člen
Investicijske transferje društvom in ostalim osebam zasebnega prava za namene gradnje oziroma za večja investicijska vzdrževalna dela nepremičnin se lahko dodeli samo, če za vrednost transferja Občina Ajdovščina pridobi solastninsko pravico na nepremičnini, ki se jo gradi oziroma investicijsko vzdržuje.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-7/2007
Ajdovščina, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost