Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1473. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2007, stran 3554.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 16. seji dne 27. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2007.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupina/podskupina kontov         |     Zaključni|
|                      |    račun 2007|
+--------+----------------------------------+------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI          |   15.199.783,95|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |   10.066.535,52|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |700 davki na dohodek in dobiček  |   8.250.826,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |703 davki na premoženje      |   1.169.052,33|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |704 domači davki na blago in   |    646.657,19|
|    |storitve             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   1.998.825,09|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |710 udeležba na dobičku in dohodki|   1.093.533,38|
|    |od                |         |
|    |premoženja            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |711 takse in pristojbine     |     21.199,04|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |712 denarne kazni         |     14.708,45|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |713 prihodki od prodaje blaga in |     27.464,79|
|    |storitev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |714 drugi nedavčni prihodki    |    841.919,43|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |   1.813.255,85|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |720 prihodki od prodaje osnovnih |    507.703,97|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |722 prihodki od prodaje zemljišč |   1.305.551,88|
|    |in                |         |
|    |neopredmetenih osnovnih sredstev |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |     85.005,59|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |730 prejete donacije iz domačih  |     5.851,06|
|    |virov               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |731 prejete donacije iz tujine  |     79.154,53|
+--------+----------------------------------+------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |   1.236.161,90|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |740 transferni prihodki iz drugih |   1.236.161,90|
|    |javnofinančih institucij     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI          |   15.429.143,64|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |   2.226.875,07|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |400 plače in drugi izdatki    |    566.821,51|
|    |zaposlenim            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |401 prispevki delodajalcev za   |     91.478,74|
|    |socialno varnost         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |402 izdatki za blago in storitve |   1.542.322,91|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |403 plačila domačih obresti    |     5.387,28|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |409 sredstva, izločena v rezerve |     20.864,63|
+--------+----------------------------------+------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |   4.608.325,65|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |410 subvencije          |    202.354,37|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |411 transferi posameznikom in   |   2.213.270,22|
|    |gospodinjstvom          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |412 transferi neprofitnim     |    387.612,16|
|    |organizacijam           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |413 drugi tekoči domači transferi |   1.805.088,90|
+--------+----------------------------------+------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |   7.245.887,14|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |420 nakup in gradnja osnovnih   |   7.245.887,14|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   1.348.055,78|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |431 investicijski transferi fiz. |    511.970,24|
|    |in prav. osebam, ki niso     |         |
|    |proračunski uporabniki      |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |432 investicijski transferi    |    836.085,54|
|    |proračunskim           |         |
|    |uporabnikom            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK –      |    –229.359,69|
|    |PRIMANJKLJAJ           |         |
+--------+-----------------------------------------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          |
+--------+----------------------------------+------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      100,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      100,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |441 povečanje kapitalskih deležev |      100,00|
|    |in naložb             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |         |
|    |SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV     |         |
+--------+-----------------------------------------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA          |     6.050,74|
+--------+----------------------------------+------------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA          |     6.050,74|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |550 odplačilo domačega dolga   |     6.050,74|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IX.   |POVEČANJE(ZMANJŠANJE)       |    –239.459,69|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE         |     –6.050,74|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE         |    –235.510,43|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |   1.775.895,55|
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA      |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
3. člen
Presežek sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v višini 1.540.385,12 € se prenese v proračun leta 2008 in se porabi za pokrivanje tekočih in investicijskih odhodkov leta 2008. V presežku so zajeta naslednja namenska sredstva.
1. sredstva krajevnih skupnosti v višini 182.640,04 €
2. sredstva MORS za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za PGD Šmarje v višini 11.600,00 €.
4. člen
Posebni del bilance prihodkov in odhodkov, račun finančni terjatev in naložb in račun financiranje so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-8/07
Ajdovščina, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.