Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1469. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Sklad Hospic«, stran 3545.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »Ustanova Sklad Hospic«, s sedežem na Gosposvetski ulici 9, 1000 Ljubljana, naslednjo
O D L O Č B O
S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Sklad Hospic«, sestavljenim v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 228/08 z dne 4. 2. 2008 pri Notarju Miru Košaku, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, s katerim je ustanovitelj:
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC, s sedežem Dolenjska cesta 22, 1000 Ljubljana, ustanovil ustanovo z imenom »Ustanova Sklad Hospic«,
s sedežem: Gosposvetska ulica 9, 1000 Ljubljana.
Namen ustanove je splošno koristen in trajen.
Dejavnost Ustanove je usmerjena na področje socialnega in zdravstvenega varstva umirajočih, njihovih svojcev ter žalujočih, s pretežnim poudarkom na področju socialnega varstva. Namen je promocija hospica in pridobivanje sredstev za delovanje nepridobitnih humanitarnih programov.
Ustanovitveno premoženje znaša 1.000 eurov.
Člani prve uprave so: Tomaž Leben, Petra Kersnič in Tatjana Fink.
Oseba, pooblaščena za zastopanje ustanove je predsednik/ca uprave, ki ga izmed sebe izvolijo člani uprave na svoji prvi seji.
Št. 01704-9/2007-04
Ljubljana, dne 14. februarja 2008
EVA 2008-2611-0064
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve