Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2008 z dne 17. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2008 z dne 17. 3. 2008

Kazalo

985. Pravilnik o prenosu posameznih nalog, ki jih opravljajo odobreni veterinarji, stran 2483.

Na podlagi 76. člena in za izvedbo 86. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o prenosu posameznih nalog, ki jih opravljajo odobreni veterinarji
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik za izvajanje Uredbe (ES) 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega veterinarskega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 206) in Uredbe (ES) 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES), ki sta bili zadnjič spremenjeni z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1), podrobneje določa pogoje in postopek prenosa posameznih nalog, ki jih opravljajo odobreni veterinarji.
2. člen
(prenos nalog)
(1) Če Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) oceni, da za posamezne naloge glede na obseg dela potrebuje zunanje izvajalce, lahko prenese naloge iz šestega odstavka 86. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05), kot jih določajo posamezni veterinarski predpisi, v izvajanje veterinarskim organizacijam, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka so naloge uradnega veterinarskega nadzora in druge naloge, ki jih VURS prenese na odobrene veterinarje.
(3) VURS o nameravanem prenosu nalog uradnega veterinarskega nadzora uradno obvesti Evropsko komisijo v skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe 882/2004/ES.
3. člen
(pogoji za veterinarsko organizacijo)
(1) Za naloge, ki jih opravljajo odobreni veterinarji in predstavljajo prenesene naloge uradnega veterinarskega nadzora, mora veterinarska organizacija:
– biti verificirana in izpolnjevati najmanj pogoje, ki so predpisani za veterinarsko ambulanto A v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in njihovi verifikaciji;
– izpolnjevati pogoje in pridobiti akreditacijo glede evropskega standarda EN 45004 oziroma standarda Splošna merila za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo SIST EN ISO/IEC 17020:2004, ki je nadomestil standard EN 45004;
– imeti zaposlenega odobrenega veterinarja, usposobljenega za posamezno področje.
(2) Za naloge, ki jih opravljajo odobreni veterinarji in ne predstavljajo prenesenih nalog uradnega veterinarskega nadzora, mora veterinarska organizacija izpolnjevati pogoje iz prve in tretje alinee prejšnjega odstavka.
(3) V primeru odsotnosti odobrenega veterinarja veterinarska organizacija ne sme opravljati prenesenih nalog iz tega pravilnika, razen če za ta čas zagotovi drugega odobrenega veterinarja, o čemer mora nemudoma obvestiti VURS.
4. člen
(navzkrižje interesov)
Veterinarska organizacija mora zagotoviti, da odobreni veterinar ne opravlja nalog uradnega veterinarskega nadzora in pregledov na kmetijskih gospodarstvih, obratih, sejmih, zbirnih centrih in drugih javnih zbirališčih, kjer opravlja zdravljenje rejnih živali.
5. člen
(pogoji za odobrenega veterinarja)
Za imenovanje odobrenega veterinarja mora veterinar:
1. imeti najmanj pet let delovnih izkušenj s področja veterinarstva;
2. biti zaposlen v veterinarski organizaciji, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe 882/2004/ES in iz 3. člena tega pravilnika;
3. imeti pridobljena znanja iz 6. člena tega pravilnika za posamezna področja, kot je opredeljeno v seznamu znanj, ki je objavljen na spletnih straneh http://www.vurs.si.
6. člen
(pridobljena znanja)
(1) Za pridobitev znanj iz 3. točke prejšnjega člena izvaja usposabljanje in preverjanje znanj Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: Veterinarska fakulteta). Usposabljanje poteka po programu, ki ga potrdi VURS, v obsegu najmanj 8 ur za posamezno področje.
(2) Znanja morajo odobreni veterinarji obnavljati in dopolnjevati vsako leto z usposabljanji, ki jih organizira Veterinarska zbornica najmanj dvakrat letno v obsegu najmanj 4 ur za posamezno področje, po programu, ki ga potrdi VURS.
(3) Veterinarska fakulteta in Veterinarska zbornica morata voditi ažurirano evidenco o opravljenih usposabljanjih in preverjanju znanja.
7. člen
(imenovanje odobrenega veterinarja)
Na podlagi vloge generalni direktor VURS odloči o imenovanju odobrenega veterinarja.
8. člen
(javni razpis)
(1) Za opravljanje nalog, ki jih opravljajo odobreni veterinarji, VURS v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani http://www.vurs.si objavi javni razpis, v katerem določi naloge, prednostne kriterije za izbiro in trajanje izvajanja posamezne naloge v skladu s predpisom, ki ureja mrežo javne veterinarske službe.
(2) Na javni razpis iz prejšnjega odstavka se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega pravilnika.
(3) O vlogah odloči generalni direktor VURS.
(4) VURS in veterinarska organizacija s pogodbo natančneje uredita medsebojna razmerja.
9. člen
(preklic imenovanja in prepovedi)
(1) Generalni direktor VURS prekliče imenovanje odobrenega veterinarja, če odobreni veterinar ne izvaja nalog v skladu z veterinarsko zakonodajo in nepravilnost pomeni, da je ali bi lahko prišlo do ogrožanja zdravja ljudi ali živali. V tem primeru mora veterinar za ponovno imenovanje opraviti usposabljanje v skladu s prvim odstavkom 6. člena tega pravilnika in ponovno vložiti vlogo za imenovanje na VURS. Veterinar je lahko ponovno imenovan po preteku enega leta od preklica prejšnjega imenovanja.
(2) Če ugotovljena nepravilnost predstavlja pristranskost ali navzkrižje interesov glede izvajanja nalog uradnega veterinarskega nadzora, generalni direktor prepove opravljanje prenesenih nalog odobrenemu veterinarju za obdobje enega leta.
(3) V primeru neupravičenega izostanka od predpisanega izobraževanja odobreni veterinar ne sme opravljati nalog, dokler ne opravi takšnega izobraževanja.
10. člen
(priprava programa za usposabljanje)
(1) Veterinarska fakulteta mora pripraviti program usposabljanja za odobrene veterinarje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika in začeti z usposabljanji v roku enega meseca od potrditve programa na VURS.
(2) Veterinarska zbornica mora pripraviti program za obnovo in dopolnjevanje znanj v roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika in začeti z usposabljanji v roku enega leta od začetka izvajanja usposabljanj na Veterinarski fakulteti.
11. člen
(obstoječi odobreni veterinarji)
Odobreni veterinarji za izpolnjevanje priloge IX. potnega lista za kopitarje, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega pravilnika, lahko v veterinarskih organizacijah, kjer so zaposleni, še naprej opravljajo naloge, za katere so bili imenovani, morajo pa svoje znanje obnavljati in dopolnjevati v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega pravilnika.
12. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-86/2007
Ljubljana, dne 21. februarja 2008
EVA 2007-2311-0166
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano