Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

Št. 29/2007 Ob-13322/07 , Stran 3341
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana Upravljavec in organizator: Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični. II. Opis predmeta prodaje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poleg stanovanj je predmet prodaje tudi sorazmerni delež skupnih površin objekta in zunanje ureditve ter sorazmerni delež pripadajočega zemljišča. Deleži so razvidni iz načrta etažne lastnine in pogodbe o upravljanju stanovanjskega objekta, št. 136/06, z dne 22. 11. 2006. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne ponudbe: 1. Vrsta pravnega posla: kupoprodajna pogodba. 2. Izklicna cena nepremičnin je: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno ceno je 500 €. Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec. 3. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti oziroma biti vročene v zaprti ovojnici, z oznako Ne odpiraj – javna ponudba, najkasneje do dne 9. 5. 2007 do 10. ure na naslov: Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični, komisija za izvedbo postopka prodaje stanovanj. 4. Ponudbo lahko podajo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izklicne cene posameznega stanovanja, na podračun izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 10995-7221002-27112007. Ponudbe ne morejo podati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. Po končanem postopku izbora se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim ponudnikom, ki v postopku javne ponudbe niso uspeli. Izbranemu ponudniku pa se plačana varščina všteje v ceno. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec, tj. najugodnejši ponudnik mora pogodbo podpisati najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb. Plačilo kupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe, na podračun izvrševanja proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št.. 18 10995-7221002-27112007, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 5. točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima lastnik – prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev. 7. Prenos lastništva se opravi po plačilu kupnine. IV. Drugi pogoji nakupa: 1. Stanovanja, s pripadajočimi deleži skupnih površin objekta in zunanje ureditve ter sorazmernim deležem pripadajočega zemljišča, se prodajajo po načelu videno-kupljeno. 2. Stanovanja, s pripadajočimi deleži skupnih površin objekta in zunanje ureditve ter sorazmernim deležem pripadajočega zemljišča, bodo prodana kupcu, ki bo ponudil najvišjo kupnino za določeno stanovanje. 3. V primeru, da kot najugodnejši ponudnik ni izbran obstoječi najemnik stanovanja, je izbrani ponudnik dolžan ponuditi obstoječemu najemniku najem stanovanja do izteka najemne pogodbe, pod nespremenjenimi pogoji. 4. Za stanovanje z garažo na naslovu Šentvid pri Stični 43, št. 4/1, je kupec dolžan ponuditi obstoječemu najemniku najem stanovanja za dobo 2 let, pod nespremenjenimi pogoji. V. Pogoji za sodelovanje pri prodaji stanovanjskih prostorov s pripadajočim zemljiščem po metodi javne ponudbe: Pravne osebe morajo v ponudbi predložiti: – naziv, – naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, telefonska številka in e-mail, – matično številko, – fotokopijo davčne številke, – izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe, – ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe strani), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Fizične osebe morajo v ponudbi predložiti: – ime in priimek, – naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, telefonska številka in e-mail, – fotokopijo osebne izkaznice (obe strani), – fotokopijo davčne številke, – potrdilo o plačani varščini, – številko osebnega računa za potrebe vračila varščine, – ime in priimek, točen naslov (ulica,hišna številka, poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom in fotokopijo osebne izkaznice (obe strani). VI. Postopek: 1. Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija za izvedbo postopka prodaje stanovanj (v nadaljevanju komisija) v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični dne 9. 5. 2007, ob 11. uri. 2. Predlog za izbor ponudnika bo izdelala komisija v roku 14 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. Pri izboru bo komisija upoštevala vse ponudbe, ki: – bodo prispele na naslov do roka za oddajo ponudb, – bodo vsebovale vso zahtevano dokumentacijo, – v kateri bo ponudnik ponudil izklicno ceno za posamično stanovanje. V primeru, da bo za posamično stanovanje prispelo več ponudb, bo pri izboru najugodnejšega ponudnika upoštevana samo višina ponujene kupnine. Najemniki stanovanj bodo imeli prednost pri nakupu stanovanj, ki so predmet te ponudbe, pod enakimi ostalimi pogoji. 3. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. 4. Lastnik ali komisija za izvedbo postopka prodaje stanovanj lahko postopek ustavita, in sicer vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudniku v višini izkazanih stroškov. 5. Javna ponudba je veljavna tudi, če se na razpis javi samo en ponudnik za posamezno stanovanje. 6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. VII. Drugo: Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek kupoprodajne pogodbe na sedežu Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, po e-mailu ali po pošti. Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na sedežu Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični. Kontaktna oseba je Vilka Ladišić, tel. 01/788-74-77 in je dosegljiva vsak dan od dneva objave do dneva oddaje ponudb, med 7. in 15. uro. Ogled dokumentacije in stanovanj je možen na dan 3. 5. 2007, med 10. in 12. uro. Vsi zainteresirani morajo svojo prisotnost na ogledu predhodno najaviti na tel. 01/788-74-50.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti