Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

SV 6/07 Ob-168/07 , Stran 266
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 6/07 z dne 5. 1. 2007, je bila nepremičnina – z ident. št. 6.E – stanovanje št. 4 v I. nadstropju, v etaži 3,1, v skupni izmeri 89,75 m2, v katastru stavb, vpisani z identifikacijsko številko 638/343/6, v večstanovanjski stavbi na naslovu Praprotnikova ulica 43, Maribor, stoječe na parc. št. 402/30 in parc. št. 402/4, k.o. Krčevina in kar vse je zastavitelj Potrč Marko, EMŠO 2005980500208, kot kupec pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 11. 2006, ki jo je sklenil s prodajalcem Fürst Borutom, zastavljena v korist banke – upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 35.125 EUR s pripadki in z obrestno mero, ki je spremenljiva ter je za redne in interkalarne obresti enaka vsoti Euriborja za 6-mesečne depozite in fiksnega pribitka v višini 2,05% letno, s trenutno efektivno obrestno mero v višini 6,13%, s pogodbeno dogovorjenimi zamudnimi obrestmi v višini 11,50% letno, ki se spreminjajo skladno s sklepom o obrestnih merah upnice, z možnostjo odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, natančno navedenih v osmem členu kreditne pogodbe št. 280-22801502983597, z vračilom glavnice v 360 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji delovni dan v posameznem koledarskem mesecu, z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti kredita v plačilo na dan 31. 1. 2037.

AAA Zlata odličnost