Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 478-34/2006-3 Ob-122/07 , Stran 258
1. Namen poziva, navedba prodajalca: namen poziva za javno zbiranje ponudb je prodaja stavbnega zemljišča v okviru ZN PSC Vrtača. Prodajalec navedene parcele je Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. 2. Zakonska podlaga za prodajo Prodaja se vrši na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter 89. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/06). 3. Opis predmeta prodaje Prodaja se naslednje stavbno zemljišče, po izhodiščni ceni 7,67 EUR/m2 (1.838 SIT/m2) brez DDV: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na izhodiščno ceno se plača 20% DDV, ki ga poravna kupec na podlagi izdanega računa. Zemljišče se nahaja v neposredni bližini podjetja ISKRA kondenzatorji d.d. ob državni cesti Ručetna vas–Štrekljevec–Jugorje. Interesenti si lahko ogledajo navedeno lokacijo po zazidalnem načrtu na sedežu Občine Semič oziroma na lokaciji sami. 4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup: zainteresirani kupci lahko pridobijo vse informacije in pojasnila o zemljiščih za oblikovanje ponudbe vsak delovni dan od 8. do 14. ure osebno na sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ali preko tel. 07/356-53-52 (Boštjan Ogulin). 5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec predloži ponudbo Prijava na javno zbiranje ponudb mora vsebovati: – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra za pravne osebe, – EMŠO in davčno številko za fizične osebe oziroma matično in davčno številko za pravne osebe, – višino ponujene cene po m2, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti, – potrdilo o plačani varščini v višini 10% navedene izhodiščne cene, – opis dejavnosti in predvideno število zaposlenih. Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale. Varščino v višini 1.495,65 EUR (358.417,57 SIT) je potrebno poravnati na podračun Občine Semič 01309-0100015998, sklic 00 72210001-4783406-2007 najkasneje do zaključka zbiranja ponudb, s pripisom varščina. Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti po naslednjem vrstnem redu: – kdor ponudi višjo ceno, – ob enaki ceni načelo vrstnega reda prispelosti ponudbe, – tisti, ki bodo združevali več parcel. Rok za vlaganje prijav je vključno 23. 1. 2007, do 12. ure. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – PSC Vrtača. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem zbiranju ponudb in bodo pravilno označene. Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodelitvi zemljišča skleniti pogodbo. Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom v zemljiško knjigo, plača kupec. Varščina bo kupcu vračunana kot delno plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se varščina vrne v roku 15 dni po prejemu obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo izbran, pa bo odstopil od pogodbe oziroma javnega zbiranja ponudb, se varščina ne vrača. Rok za plačilo kupnine je največ osem dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kupnino je možno poravnati tudi v daljšem obdobju v več obrokih, vendar mora kupec neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Kupec mora pričeti z gradnjo najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe. Kolikor kupec ne bo pričel z gradnjo v tem roku, je dolžan vrniti prodajalki zemljišče, prodajalka pa mu vrne že plačane zneske kupnine, revalorizirane z indeksom rasti cen na drobno, ki jih objavlja statistični urad RS, razen varščine, ki zapade v korist prodajalke. V primeru prodaje zemljišča, ki je predmet te pogodbe, si prodajalka izgovori predkupno pravico in zemljišče plačati pod istimi pogoji, kot je bilo prodano.

AAA Zlata odličnost